Easy Pay

Easy Pay

EasyPay, the first Fintech company in Albania, together with its partners the American Chamber of Commerce and Risi Albania, held for the first time the FinTech Days Tirana event. The conference aimed to address, through local and international experts, all the issues arising from digital financial transformation. The three-day event served to bring together all the actors in the field, the digital financial community in the country, digital service providers, businesses, banks, universities, regulatory entities, from Albania and the region, to share and develop the best ideas. the benefits of digital financial transformation.

The event had the presence of authorities such as Mr. Eduard Shalsi, Chairman of the economy and finance community from the Parliament of Albania, Mr. Deniz Deralla, Director of Supervision at the Bank of Albania, Mrs. Anuela Ristani, Deputy Mayor of Tirana and Mr. Joerg Osterrieder, Professor of Finance and Artificial Intelligence at the University of Twente, Holland.

During the three days of the conference covered a wide spectrum of topics such as innovations in payment system, the new way to register customers digitally, training a new generation that will operate in the FinTech sector.

The conference was divided into four informative sessions, where the panelists, who represented well-known companies from different sectors, discussed the most interesting  issues of the fintech sector in Albania.


EasyPay, kompania Fintech e parë në Shqipëri, së bashku me partnerët e saj Dhomën Amerikane të Tregtisë dhe  Risi Albania, zhvilluan për herë të parë eventin FinTech Days Tirana. Konferenca synoi të trajtojë nëpërmjet ekspertëve vendas dhe ndërkombëtar të gjitha cështjet që vijnë nga transformimi digjital financiarë. Takimi tre ditorë shërbeu për të ulur në të njëjtën tryezë të gjithë aktorët e fushës, komunitetin digjital financiar në vend,  ofruesit e shërbimeve digjitale, bizneset, bankat, universitetet, entitetet regullatore, nga Shqipëria dhe rajoni,për të ndarë dhe zhvilluar idetë më të mira të transformimit digjital financiarë. 

Eventi pati vëmendjen dhe prezencën e autoriteteve si  Z.Eduard Shalsi, Kryetar i komunitetit të ekonomisë dhe financës nga Kuvendi i Shqipërisë, Z. Deniz Deralla, Drejtor i Mbikqyrjes në Bankën e Shqipërisë, Znj. Anuela Ristani, nën kryetare e Bashkisë Tiranë si dhe Mr.Joerg Osterrieder, Profesor i financës dhe Inteligjencës Artificiale në Universitetin e Twente, Holland.

Gjatë tre ditëve të konferencës u trajtuan një spektër i gjerë i temave si risitë në teknologjinë e sistemit të pagesave, regjistrimi klientëve në mënyrë digjitale krijimi dhe trajnimi i një gjenerate të re që do të operojë në sektorin FinTech.

Konferenca ishte e ndarë në katër sesione informative, ku panelistët, të cilët përfaqësonin kompani të njohura nga sektorë të ndryshëm, diskutuan për cështjet më të nxehta të sektorit fintech në Shqipëri.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *