American investments and business partnership in the focus of the meeting with Mr. Dilawar Syed, Special Representative of Commercial and Business Affairs and the U.S. Ambassador Yuri Kim

American investments and business partnership in the focus of the meeting with Mr. Dilawar Syed, Special Representative of Commercial and Business Affairs and the U.S. Ambassador Yuri Kim

When it comes to the business and investment climate, AmCham and the State Department have the same goal – attracting more US investments in Albania.  Today we were happy to meet with Mr. Dilawar Syed, Special Representative of Commercial and Business Affairs and the U.S. Ambassador Yuri Kim to discuss ways to improve the country’s business climate, making it more appealing to investors.  A number of Premium members of AmCham joined the meeting, including Grant Thornton, Financial Union Tirana/Western Union, PricewaterhouseCoopers Albania (PWC), TCN, Balfin Group and Antea Cement.   

There has been a steady increase in American investments in Albania over the past two years. Albanian businesses are also looking to expand into the American market, which is a great indicator of our efforts. But much more remains to be done to make Albania an attractive destination for investments.   

The meeting served to discuss investment opportunities in Albania’s priority sectors, regional competitive advantages, and available economic incentives. AmCham members were transparent in discussing the challenges facing Albania including the obstacles depicted in AmCham’s Investment Agenda, and the recommendations for solutions.  

——

Kur është fjala për klimën e biznesit dhe investimeve, AmCham dhe Departamenti i Shtetit kanë të njëjtin objektiv, të tërheqin më shumë investime amerikane në Shqipëri. Sot ne ishim të nderuar të takonim z. Dilawar Syed – Përfaqësues Special i Çështjeve Tregtare dhe Biznesit në Departamentin e Shtetit dhe Ambasadoren Yuri Kim për të folur mbi rrugët e përmirësimit të klimës së biznesit për ta bërë atë më tërheqës për investitorët. Disa anëtarë Premium të AmCham duke përfshirë Grant Thornton, Unioni Financiar Tiranë/Western Union, PricewaterhouseCoopers Albania (PWC), TCN, Balfin Group dhe Antea Cement ishin pjesë e këtij takimi.

Ka patur një rritje të qëndrueshme të investimeve amerikane gjatë dy viteve të fundit. Bizneset shqiptare kanë filluar të shikojnë mundësinë e ekspansionit në tregun amerikan, cfarë përbën një indikator pozitiv për përpjekjet tona. Por shumë më tepër mbetet për t’u bërë për ta kthyer Shqipërinë një vend tërheqës për investimet e huaja.

Takimi shërbeu për të diskutuar mundësitë e investimeve në sektorët prioritarë, avantazhet që ka vendi në Rajon dhe incentivat aktuale ekonomike. Anëtarët e AmCham folën hapur mbi sfidat me të cilat përballen në Shqipëri duke përfshirë dhe pengesat e përmendura në Axhendën e Investimeve të AmCham dhe rekomandimet përkatëse mbi zgjidhjet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *