AMCHAMS JOINT STATEMENT

AMCHAMS JOINT STATEMENT

Tirana, Albania, September 21st, 2022

On September 21st, AmCham Albania, AmCham Bosnia and Herzegovina, AmCham Kosovo, AmCham North Macedonia and AmCham Serbia met during the Smart Cities Conference in Tirana and agreed to further strengthen the economic cooperation and promote development opportunities.

The AmChams agreed to continue working together to advocate for a better business and investment climate and encourage removal of trade barriers and fostering free movement of capital, people, goods and services. 

Furthermore, AmChams commit to work together explore untapped opportunities by strengthening the ties of AmChams in the region.

Faced by numerous challenges including energy security, lack of human capital, supply chain disruptions, trade barriers, cyber security and climate issues, AmChams call on regional leaders to accelerate the reforms and cooperation, in aligning the economies with the EU rules, digital and green agenda, as well as the advancement of the US relations.

DEKLARATE E PËRBASHKËT E AMCHAM-eve  

Tiranë, Shqipëri, 21 shtator 2022

Dhoma Amerikane e Shqipërisë, Dhoma Amerikane e Bosnje dhe Hercegovinës, Dhoma Amerikane e Kosovës, Dhoma Amerikane e Maqedonisë së Veriut dhe Dhoma Amerikane e Serbisë u takuan gjatë Konferencës së Qyteteve Inteligjente në Tiranë dhe ranë dakord të forcojnë më tej bashkëpunimin ekonomik dhe të promovojnë mundësitë e zhvillimit.

Dhomat Amerikane dakordësuan të vazhdojnë të punojnë së bashku, për të avokuar për një klimë më të mirë biznesi dhe investimesh dhe për të inkurajuar heqjen e barrierave tregtare dhe nxitjen e lëvizjes së lirë të kapitalit, njerëzve, mallrave dhe shërbimeve.

Për më tepër, Dhomat Amerikane angazhohen të punojë së bashku për të eksploruar mundësitë e pashfrytëzuara, duke forcuar lidhjet e Dhomave Amerikane në rajon. Përballë sfidave të shumta, duke përfshirë sigurinë energjetike, mungesën e kapitalit njerëzor, ndërprerjet e zinxhirit të furnizimit, barrierat tregtare, sigurinë kibernetike dhe çështjet klimatike, Dhomat  Amerikane ju bëjnë thirrje liderave rajonalë të përshpejtojnë reformat dhe bashkëpunimin, në përafrimin e ekonomive me rregullat e BE-së, axhendën digjitale dhe të gjelbër, si dhe avancimin e marrëdhënieve me SHBA-të.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *