AmCham Press Release – Unemployment Survey

AmCham Press Release - Unemployment Survey

Anëtarët e Dhomës Amerikane të Tregtisë në Shqipëri Ruajne Fuqinë Punëtore Pavarësisht Sfidave të COVID-19

Dhoma Amerikane e Tregtisë në Shqipëri (AmCham) zhvilloi javën e kaluar një anketim me një bazë të gjerë të anëtarëve të saj, për të matur ndikimin e COVID-19 në fuqinë punëtore. AmCham përfaqëson 224 kompani me një total prej 38,000 të punësuarish, të cilët raportuan 464 pushime nga puna, që përfaqësojnë 1.9% të fuqisë ekzistuese të punës.

175 kompani ose 78% e bazës së anëtarëve të AmCham morën pjesë në studim – një normë kjo jashtëzakonisht e lartë e përgjigjes – duke reflektuar shqetësimin e tyre gjatë krizës. Nga 175 kompani pjesëmarrëse, 30 kompani (17%) kanë zbatuar tashmë disa shkurtime pune gjatë periudhës Mars – Prill, ndërkohë një shumicë e madhe (83%) po i mban të gjithë punonjësit. Ndikimi ndryshon në varësi të sektorit, por një ndikim më të madh kanë sektorët e turizmit, ndërtimit, shërbimeve dhe transportit.

Një numër i konsiderueshëm i anëtarëve deklaruan një gatishmëri për të mbrojtur punonjësit, duke i parë ata si kapital i çmuar njerëzor. Anëtarët e AmCham konfirmuan se do t’i konsiderojnë pushimet nga puna vetëm si masë e fundit.

Por ndërkohë përfaqësuesit e kompanive shprehën shqetësimin për të ardhmen e afërt. Rreth 16 kompani të tjera (9%) po planifikojnë gjithsej 666 pushime nga puna (2.7%) në 2 muajt e ardhshëm, nëse situata nuk përmirësohet.

Nëse zbatohet, këto shkurtime do të rrisnin numrin e përgjithshëm të humbjeve të vendeve të punës për anëtarët e AmCham në rreth 4.6% të forcës së punës të kombinuar. Asnjë nga kompanitë nuk raportoi plane të menjëhershme për të deklaruar falimentim.

Dhoma e Amerikane e Tregtisë në Shqipëri ka qenë në komunikim të rregullt me anëtarët e saj për të identifikuar sfidat me të cilat përballen si rezultat i krizës COVID-19. Reagimet e anëtarëve kanë bërë që AmCham të bëjë rekomandime mbi politikat e Qeverisë Shqiptare. AmCham do të vazhdojë të monitorojë nga afër situatën dhe do të nxjerrë përditësime periodike.

***

Members of the American Chamber of Commerce in Albania Maintaining Workforce Despite COVID-19 Challenges

The American Chamber of Commerce in Albania (AmCham) conducted a broad survey of its member base last week in order to quantify the impact of COVID-19 on its employment workforce. AmCham currently represents 224 companies with a total of 38,000 employees, which reported 464 layoffs, representing 1.9% of their existing workforce.

175 companies or 78% of AmCham’s member base participated in the survey – an unusually high response rate – reflecting the concern of its members during the crisis. Of the 175 participating companies, 30 companies (17%) have already implemented some job cuts during the March – April period, and a large majority (83%) are retaining all employees. Impact varies by sector, with a greater impact in the tourism, construction, services, and transportation sectors.

A significant number of members stated a willingness to protect employees, viewing them as precious human capital. Members will consider layoffs only as a measure of last resort.

Company representatives expressed concern about the near future. An additional 16 companies (9%) are planning a total of 666 layoffs (2.7%) in the next 2 months, if the situation does not improve. If implemented, these cuts would raise the total number of job losses for AmCham members to an estimated 4.6% of its combined workforce. None of the companies reported immediate plans to file for bankruptcy.

The American Chamber of Commerce in Albania has been in regular communication with its members in order to identify challenges they are facing as a result of the COVID-19 crisis. Members’ feedback has led AmCham to make policy recommendations to the Albanian Government. AmCham will continue to monitor the situation closely and issue periodic updates.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *