AmCham issues on SME’s challenges on alternative energy resources

AmCham issues on SME's challenges on alternative energy resources

The last Investment Council Meeting on “SME’s challenges in the frame of transitioning to alternative energy resources”, make us interlocutors in this debate that the American Chamber considers necessary.

The discussion kicked off by the IC is a good form of influence on government policies to build up a legal and regulatory framework that incentivizes investments in the energy sector and in renewable sources, giving the opportunity to SMEs to manage by themselves and with efficiency the energy supply.

We all agree that the energy supply is fundamental in doing business, and we believe that big and safe steps must be taken to put this market into operation and efficiency to help not only SMEs but also to make it a factor in the Region.

One of the issues addressed by AmCham President Enio Jaço was the lack of clarity on the land and the criteria that should meet to be considered for energy investments. The AmCham also suggested making a proper legal and regulatory framework, investments in distribution chains, fiscal incentive policies for SMEs, and the involvement of business organizations to bring their expertise during the process.


Mbledhja e fundit e Këshillit të Investimeve mbi “Sfidat SME-ve në kuadrin e tranzicionit drejt burimeve alternative të energjisë, na bën bashkëbisedues në këtë debat që Dhoma Amerikane e konsideron të nevojshëm.

Ky diskutim i filluar në KI është një formë e mirë e influencës mbi politikat qeveritare për të ndërtuar një kuadër të plotë ligjor dhe rregullator që incentivon investimet në sektorin e energjisë dhe në burimet e rinovueshme duke i dhënë një mundësi bizneseve të vogla dhe të mesme që të mënaxhojnë vetë dhe me kosto furnizimin me energji.

Të gjithë biem dakort që furnizimi me energji është themeltar në zhvillimin e një biznesi dhe ne besojmë se duhen ndërmarrë hapa të mëdhej dhe të sigurtë për të vendosur në funksion dhe efiçencë këtë treg për t’i ardhur në ndihmë jo vetëm bizneseve por dhe për ta bërë faktor në Rajon.

Një nga çështjet e trajtuara nga Dhoma Amerikane përmes Presidentit Enio Jaço, ishte dhe zgjidhja e çështjes së tokës si një problematikë akoma e paqartë mbi karakteristikat që duhet të ketë për t’u konsideruar për investime në energji. Dhoma Amerikane mes sugjerimeve të saja kishte dhe, ndërtimin e një kuadri të plotë ligjor, investime në rrjetin e shpërndarjes, incentivime fiskale për bizneset e vogla e të mesme, si dhe përfshirjen e organizatave të biznesit për të sjellë ekspertizën e tyre në këtë proçes.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *