AmCham established the Tourism and Hospitality Committee

AmCham established the Tourism and Hospitality Committee

“The establishment of the Tourism and Hospitality Committee was an implementation of the Board’s policy to bring an impact through the expertise and capacities of its members in one of the most important sectors of the country’s economy,” said Executive Director Mr. Neritan Mullaj at the newly established Tourism and Hospitality Committee meeting.

The first meeting of this Committee, chaired by the Head of the Committee Mr. Elvis Kotherja, and Vice Chair Nikolla Gjoni, served to introduce a cast of leaders and members who through their businesses are representatives of this sector or have in their professional backgrounds a connection with the sector. The working group consists of experts who cover different fields within the tourism sector and diversify their experiences and capacities, becoming a strong support for the Committee.

Discussions were focused on the working platform for this Committee which will include lobbying processes on legislation, and training of the workforce, necessary for its sustainable development. The members shared ideas on key issues that they consider vital and require the attention not only of the government but also of the businesses that operates in this sector. The committee will build a strategy and work plan which will be implemented during 2023.


“Ngritja e Komitetit të Turizmit dhe Mikpritjes ishte një zbatim i politikës së bordit drejtues për të sjellë një impakt përmes ekspertizës dhe kapaciteteve të anëtarëve të saj në një nga sektorët më prioritarë të ekonomisë së vendit,” – u shpreh në takimin e Komitetit të sapo krijuar të Turizmit dhe Mikpritjes, Drejtori Ekzekutiv z. Neritan Mullaj.

Mbledhja e parë e këtij Komiteti i drejtuar nga Kryetari i Komitetit z. Elvis Kotherja dhe Nënkryetari Nikolla Gjoni, shërbeu për të prezantuar një kastë drejtuesish dhe anëtarësh të cilët nëpërmjet biznesit të tyre janë përfaqësues të këtij sektori ose kanë në backgroundin e tyre profesional lidhje të drejtpërdrejta. Grupi i punës përbëhet nga ekspertë që mbulojnë fusha të ndryshme brenda sektorit të turizmit dhe diversifikojnë eksperiencat dhe kapacitetet e tyre duke u bërë një mbështetje e fortë për Komitetin.

Diskutimet gjatë takimit janë përqëndruar në platformën e punës që do të ketë ky Komitet dhe do të përqëndrohet në proçeset lobuese mbi legjislacionin e trajnimin e forcave të punës si elementë të nevojshëm për zhvillimin e qëndrueshëm të tij. Anëtarët kanë shkëmbyer idetë e tyre mbi çështjet që i konsiderojnë jetike dhe kërkojnë vëmendjen jo vetëm të qeverisë por dhe të vetë biznesit që operon në këtë sektor. Komiteti do të ndërtojë një strategji dhe plan pune i cili do të zbatohet gjatë 2023.

—-

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *