White Paper on Taxes

White Paper on Taxes

Komiteti i Taksave dhe Ligjeve të Dhomës Amerikane të Tregtisë (“AmCham”) ka përgatitur këtë Raport Permbledhes te problemeve dhe sygjerimeve te anetareve (“Raporti”). Problemet e shtjelluara më poshtë janë fryt i një komunikimi të brendshëm me të gjithë anëtarët e AmCham të cilet ushtrojnë veprimtarine e tyre tregtare në Shqipëri, vijnë nga industri te ndryshme, dhe nga sipërmarrje te madhesive te ndryshme, si dhe jane fryt i diskutimit te brendshem te anetareve te Komitetit te Taksave dhe Ligjeve te AmCham, dhe i diskutimeve gjate Forumit te Anetareve te AmCham me DPT te mbajtur me date 6 Nentor 2013.

AmCham Tax Report in PDF

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *