The Income Tax Law is approved in Parliament, reflecting some of AmCham’s recommendations

The Income Tax Law is approved in Parliament, reflecting some of AmCham's recommendations

The “Income Tax Law” which was recently approved in Parliament has received special attention from the structures of the American Chamber of Commerce in Albania. Through the experts of the Tax and Customs Committee, comments and arguments were conveyed to all instances for the improvement of the proposed draft by the Government, with the aim of creating a sustainable and fair tax system.

For years, the Chamber has lobbied for the development and consultation of a new Law on Income Tax, which would bring a new breath to Foreign Direct Investment, harmonize with international and national accounting standards, and create conditions for reducing informality. Based on the policy of dialogue and consultation, the Chamber has maintained continuous communication with government and parliamentary institutions, in order for this process to be as transparent as possible. This provided the opportunity for interest groups to be involved during the drafting of this project-act, which is vital to the economic activity of businesses and the welfare of individuals.

Although the public consultation process had some issues, the Chamber continued to convey the voice of its members. The organization of a meeting with fiscal experts at the Ministry of Finance and Economy enabled the presentation of business concerns and comments.

Consultation on this act continued during its review in the sessions of the Parliamentary Commission on Economy and Finance, as a result of which some comments were reflected, among which are important ones to mention:

  1. Elimination of dividend taxation for branches of foreign companies;
  2. Improvement of provisions for recognizing bad debt;
  3. Reflection in the law of the Nomenclature of Economic Activities;
  4. Application of current provisions related to bad debt for banks as well as the use of the linear method of depreciation for all categories of assets.

Despite the reflection of some recommendations, we note that some very important issues of the tax system are not addressed in the law, such as fiscal fairness or the fight against informality.

Based on the same spirit of cooperation, the Chamber will continue to offer fiscal expertise in the development of subordinate acts, which are another important step towards improving the implementation of the Income Tax Law.

At the heart of this process, the importance of public consultation during the development of project-acts is confirmed. Thanks to institutional cooperation and the positive will of the parties, some changes were made to the “Income Tax Law”.

—–

Ligji Tatimit mbi të Ardhurat miratohet në Parlament, reflektohen disa nga rekomandimet e AmCham

Ligji  “Për Tatimin mbi të Ardhurat” që sapo u miratua në Parlament ka patur vëmendjen e veçantë të strukturave të Dhomës Amerikane të Tregtisë në Shqipëri. Nëpërmjet ekspertëve të Komitetit të Taksave dhe Doganave janë përcjellë pranë të gjitha instancave, komentet dhe argumentat për përmirësimin e draftit të propozuar nga Qeveria, me qëllim krijimin e një sistemi tatimor të qendrueshëm dhe të drejtë. 

Për vite me radhë, Dhoma ka lobuar për hartimin dhe konsultimin e një Ligji të ri për Tatimin mbi të Ardhurat, i cili do të të sillte një frymë të re në Investimet e Huaja Direkte, harmonizimin me standardet ndërkombëtare dhe kombëtare të kontabilitetit dhe krijimin e kushteve për uljen e informalitetit. Mbështetur në politikën e dialogut dhe konsultimit, Dhoma ka mbajtur komunikim të vazhdueshëm me institucionet qeveritare dhe parlamentare, në mënyrë që ky proces të ishte sa më transparent. Kjo i dha mundësi grupeve të interesit të ishin të përfshirë gjatë hartimit të këtij projekt-akti, i cili është vital në aktivitetin ekonomik të biznesit dhe mirëqënien e individit.

Megjithëse procesi i konsultimit publik pati problematika, Dhoma insistoi në vijimësi për të trasmetuar zërin e anëtarëve të vet. Organizimi i një takimi me ekspertët fiskalë pranë Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë, mundësoi prezantimin e shqetësimeve dhe komenteve të biznesit.

Konsultimi i këtij akti vijoi edhe gjatë shqyrtimit të tij në seancat e Komisionit Parlamentar të Ekonomisë dhe Financave, si rezultat i së cilës, u mundësua reflektimi i disa komenteve mes të cilave të rëndësishme për t’u përmendur janë:

  1. Heqja e tatimit mbi dividentin për degët e shoqërive të huaja;
  2. Përmirësimi i parashikimeve per njohjen e borxhit të keq;
  3. Reflektimi në ligj i Nomenklaturës së Veprimtarive Ekonomike;
  4. Aplikimi i dispozitave aktuale, që lidhen me borxhin e keq për bankat si dhe përdorimi i metodës lineare të amortizimit për të gjitha kategoritë e aseteve.

Pavarësisht reflektimit të një pjese të rekomandimeve, konstatojmë se disa çështje shumë të rëndësishme të sistemit tatimor nuk adresohen në ligj, siç mund të përmendim barazinë fiskale apo luftën kundër informalitetit. 

Mbështetur në të njëjtën frymë bashkëpunimi, Dhoma do të vazhdojë ofrimin e ekspertizës fiskale, në ndërtimin e akteve nënligjore, të cilat janë një hap tjetër i rëndësishëm për të përsosur zbatimin e Ligjit “Për Tatimin mbi të Ardhurat”.

Në thelb të këtij procesi, konfirmohet rëndësia e konsultimit publik gjatë hartimit të projekt-akteve. Falë bashkëpunimit institucional dhe vullnetit pozitiv të palëve, u arriten disa ndryshime në Ligjin “Për tatimin mbi të ardhurat”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *