Vlera e ESG për bizneset dhe roli i Dhomës Amerikane në promovimin e saj

Vlera e ESG për bizneset dhe roli i Dhomës Amerikane në promovimin e saj

Kuadri i standardeve mjedisore, sociale dhe të qeverisjes (ESG) synon të jetë baza e sistemit operacional të bizneseve dhe investimeve me synimin për të ndikuar në vlerën afatgjatë të biznesit për tregun, shoqërinë dhe mjedisin. Ndërsa përgjegjësia sociale e korporatës dhe objektivat e zhvillimit të qëndrueshëm janë modele të njohura, kriteret e ESG janë një hap më tej që i ndihmon bizneset të jenë të përgjegjshme ndaj vetes, palëve të interesuara të tregut dhe publikut.

Standardet gjithëpërfshirëse të ESG janë përqafuar nga organizatat ndërkombëtare dhe institucionet financiare rajonale dhe ndërkombëtare që mbështesin sistemet e raportimit për të arritur qëllimet e dëshiruara. Ndërkohë, bizneset e mëdha në tregun vendas po përshtatin strategjitë e tyre të zhvillimit duke përfshirë çështjet materiale ESG.

 Sfidat rregullatore, mbështetja financiare dhe teknike për bizneset, qartësia e sistemeve të raportimit, analiza kosto-përfitim, u diskutuan gjatë një sesioni të punës së mëngjesit me anëtarët e Kategorisë Premium në Dhomën Amerikane. AmCham, përmes ekspertëve të saj dhe e mbështetur nga përvojat e anëtarëve të mundshëm, mund të luajë një rol të rëndësishëm në promovimin e kësaj kulture brenda rretheve të biznesit duke përdorur fushatat e saj ndërgjegjësuese dhe informuese.

Ndërsa Evropa dhe Amerika sjellin modele të suksesshme ku kompanitë zhvillojnë aktivitetet e tyre dhe raportojnë në bazë të një sërë rregullash, në Shqipëri kjo kulturë është në fazat e hershme. Kjo kulturë pune ka nevojë për më shumë vëmendje dhe korniza rregullatore në mënyrë që investimi i biznesit për të sjellë një ndikim të jetë efikas dhe jo vetëm raportimi financiar formal.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *