Komiteti Rregullator, Ligjor dhe IPR

Kryetare, Albana Karapanço – Tegeria

Nënkryetar, Ened Topi – Deloitte Albania


Ndryshimet në legjislacion dhe rregullore ndikojnë në operacionet e biznesit dhe Komiteti Rregullator, Ligjor dhe IPR ndihmon anëtarët e Dhomës Amerikane me ekspertizën e tij, duke ofruar jo vetëm informacione të përditësuara, por edhe rrugë dialogu dhe bashkëpunimi me të gjitha institucionet rregullatore që zbatojnë këto ndryshime. 

Komiteti Rregullator, Ligjor dhe IPR luan një rol kyç në zbatimin e Agjendës së Investimeve të Dhomës Amerikane përmes bashkëpunimit institucional që nevojitet për zbatimin e rekomandimeve. 

Në mbledhjen e fundit, kreu i komitetit, Kledi Kodra dhe anëtarët e komitetit bënë një përmbledhje të aktiviteteve të zhvilluara gjatë vitit 2021 dhe një vlerësim paraprak të temave më interesante që duheshin përfshirë në planin 2022. 

Anëtarët e komitetit fokusuan diskutimet e tyre në nevojën për të rritur ndërgjegjësimin për punën dhe misionin e komitetit, duke i informuar anëtarët për punën që bën komiteti, konsulencën e mundshme që mund të ofrojë dhe për të inkurajuar anëtarët që t’i afrohen komitetit dhe të punojnë së bashku për të lobuar për çështje shqetësuese që mund të sjellin ndryshime pozitive në klimën e biznesit. 

Komiteti diskutoi organizimin e takimeve të dedikuara me anëtarët, të ndarë sipas kategorive të biznesit, si dhe takime të grupeve më të vogla që mund të jenë një alternativë për të promovuar potencialin e komitetit dhe për të adresuar çështjet e reja në mënyrë efikase. 

Komiteti Rregullator, Ligjor dhe IPR kishte një spektër të gjerë aktivitetesh në vitin 2020, duke u marrë me çështje që prekin procedurat, ligjet dhe sistemet rregullatore që rregullojnë aktivitetet e biznesit. Plani i punës i Komitetit ndihmoi në ndërtimin e marrëdhënieve më të forta institucionale ndërmjet Dhomës Amerikane dhe institucioneve qeveritare. 

Committee Papers and Work