Komiteti i Biznesit Dixhital
Kryetarja - Linda Shomo - Easy Pay 

Nënkryetarja - Mirgen Hoxha – Motomtech


Misioni i këtij Komiteti është të ndihmojë anëtarët të përqafojnë mundësinë e ekonomisë dixhitale, të ndihmojë liderët në të gjithë sektorin privat dhe publik për të eksploruar dhe ndërtuar të ardhmen dixhitale. Ky komitet do të ndihmonte për të rritur ndërgjegjësimin dhe për të ndërtuar një mjedis konfidencial ku drejtuesit e biznesit mund të mësojnë për përfitimet e tij, se si të zbatojnë strategjitë e duhura për të ardhmen dhe të ndajnë praktikat më të mira ose përvojat e tyre me anëtarët e tjerë më pak të avancuar. Komiteti i Biznesit Dixhital do të ndihmojë kompanitë të zhvillojnë një axhendë dixhitale për biznesin e tyre, në mënyrë që të përfitojnë nga mundësitë e dixhitalizimit dhe të minimizojnë rreziqet e konkurrencës. 

Komiteti i Biznesit Dixhital është Komiteti më i fundit i krijuar i Dhomës Amerikane të Tregtisë në Shqipëri. Puna e Komitetit në vitin 2019 përfshiu një analizë të gjerë se si të ketë ndikim në zhvillimin e proceseve dixhitale dhe, më konkretisht, vendosjen e nënshkrimit elektronik, promovimin e tregtisë dixhitale dhe trajnimin e bizneseve mbi risitë teknologjike. 

Puna e Komitetit në vitin 2020 përfshinte një analizë të gjerë dhe seminare se si të ndihmoni biznesin të bëhet dixhital për t’i mbijetuar pandemisë. Elementë të tillë që ndihmojnë në promovimin e tregtisë dixhitale si, vendosja e nënshkrimit elektronik, trajnimi i bizneseve mbi inovacionet teknologjike, ka qenë fokusi kryesor i këtij Komiteti gjatë vitit 2020.