Komiteti i Tatimeve dhe Doganave
Kryetarja – Alketa Uruçi, Boga & Associates
Nënkryetare – Blerina Daka, Balfin Group


“Qëllimi i këtij Komiteti është të monitorojë dhe analizojë ndryshimet dhe zhvillimet e rëndësishme në legjislacionin tatimor. Ai do të kërkojë jo vetëm të informojë anëtarët për ndryshimet, kryesisht në lidhje me taksat, por edhe të kontribuojë me ekspertizë në ndërveprim me institucionet qeveritare lidhur me peizazhin legjislativ. Ai do të angazhohet më tej me autoritetet doganore për të përmirësuar procedurat dhe kontrollet me qëllim të reduktimit të burokracisë dhe kostove për anëtarët. Ai do të bashkëpunojë ngushtë edhe me komitetet e tjera.” për çështjet me interes të përbashkët.

Në vitin 2019, Komiteti i Tatimeve dhe Doganave i Dhomës Amerikane vazhdoi dialogun me zyrtarë të lartë në administratën tatimore dhe doganore, duke ofruar informacion mbi çështjet që dalin nga aktivitetet e përditshme të biznesit, por edhe duke zhvilluar diskutime paraprake për pjesët kryesore të legjislacionit si Paketa Fiskale. Ligji për Pushtetin Vendor si dhe ndryshime të tjera të propozuara nga qeveria në legjislacion. Komiteti shërben gjithashtu si një burim për anëtarët që ofrojnë trajnime mbi informacionin më të fundit nga drejtoritë tatimore dhe doganore.


Komiteti i Tatimeve dhe Doganave  

Paketa Fiskale 2022 dhe ndryshimet që ajo sjell ishin në qendër të vëmendjes së Komitetit të Tatimeve dhe Doganave të kryesuar nga Alketa Uruçi. Ekspertët e komitetit i kushtuan vëmendje të veçantë ndikimit që do të sillnin ndryshimet në veprimtarinë e biznesit, duke renditur kundërshtimet që do të jenë baza e diskutimit me qeverinë dhe komisionet parlamentare. 

Në mbledhjen e komitetit u diskutua për planin e tij të punës për të ecur përpara, marrjen e vendimeve për mbajtjen e tryezave të rrumbullakëta për tema si fiskalizimi, marrëveshjet e taksimit të dyfishtë dhe sesionet e nevojshme të trajnimit për bizneset mbi ndryshimet më të fundit në sistemin fiskal. 

Përtej Paketës Fiskale, ekspertët e komitetit diskutuan për organizimin e një takimi të një grupi përfaqësuesish me Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve, ku disa nga çështjet që mund të diskutohen janë fiskalizimi, Platforma Qendrore e Faturave të Administratës Tatimore (Self Care) dhe problemet që kanë. u shfaq së fundmi në përdorimin e tij. Një çështje tjetër e shqyrtuar nga Komiteti i Tatimeve dhe Doganave ishte thjeshtimi i procedurave për zbatimin e traktateve tatimore (zbatimi i drejtpërdrejtë i traktateve duke hequr procesin e aplikimit me Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve).

Komiteti i Tatimeve dhe Doganave 

Në vitin 2020, Komiteti i Tatimeve dhe Doganave në AmCham vazhdoi dialogun e tij me zyrtarët e lartë në administratën tatimore dhe doganore, duke ofruar informacion mbi çështjet që lindin nga aktivitetet e përditshme të biznesit, por edhe duke mbajtur diskutime paraprake për pjesët kryesore të legjislacionit si Paketa Fiskale dhe Fiskalizimi. Komiteti ka shërbyer si një burim për anëtarët duke ofruar trajnime mbi informacionin më të fundit nga drejtoritë tatimore dhe doganore. 

Nga Puna dhe Dokumentet e Komitetit