Komiteti i Biznesit Dixhital diskuton planin e punës dhe sfidat e vitit 2023

Komiteti i Biznesit Dixhital diskuton planin e punës dhe sfidat e vitit 2023

Komiteti i Biznesit Dixhital në Dhomën Amerikane u takua për të diskutuar sfidat me të cilat u përball vitin e kaluar dhe mundësitë që ofron 2023. Takimi vuri në qendër të vëmendjes rolin që komiteti mund të luajë në adresimin e çështjeve kyçe të përcaktuara në Axhendën e Investimeve të Dhomës Amerikane dhe vizionin e Dhomës për të ardhmen. Takimi i komitetit diskutoi gjithashtu mbi mundësinë e ofrimit të seancave të trajnimit dhe informacione që do t’i ndihmojnë anëtarët të përballen me sfidat aktuale.

Drejtori Ekzekutiv i Dhomës Amerikane, Neritan Mullaj foli për rolin e Komitetit të Biznesit Digjital dhe nevojën për të vendosur të gjithë elementët e punës së tij në një plan vjetor, duke ndihmuar në përcaktimin e planit të punës së Dhomës në proces. Një nga angazhimet e fundit të Dhomës Amerikane të Shqipërisë përfshin zbatimin e një programi të Ministrisë së Rinisë, i cili do t’u ofrojë bizneseve mundësinë për të zhvilluar kapacitetet e tyre të stafit nëpërmjet trajnimit dhe edukimit, me programin që mbulon deri në 50 për qind të kostove të trajnimit.

Linda Shomo shfrytëzoi formatin  “takim pas pune” për të nxitur një bisedë të hapur mes ekspertëve të pranishëm mbi mënyrat më të mira për të ndërtuar një axhendë për komitetin në mënyrë që ai të mund të përcjellë shërbime të vlefshme për anëtarët e Dhomës Amerikane. Zonja Shomo ishte e mendimit se janë dy shtylla themelore mbi të cilat duhet të bazohet puna: trajnimi i burimeve njerëzore dhe zhvillimi i një fuqie punëtore të aftë për të përballuar sfidat e sektorit si dhe siguria kibernetike. Anëtarët e komisionit diskutuan idetë për zhvillimin e seminareve dhe sesioneve trajnuese, duke përdorur kapacitetet e tyre për të ndarë përvojën me anëtarët e tjerë të Dhomës Amerikane.

Komiteti duhet të mbështetet gjithashtu në ekspertizën e jashtme duke ftuar folës kyç nga kompani të njohura në fushën e teknologjisë, të cilët mund të sjellin vlerë të shtuar me përvojën e tyre, sipas diskutimit. Gjetja e mënyrave për të punuar me sistemet universitare për të nxitur zhvillimin e njohurive teknologjike në shkolla ishte një tjetër ide e ngritur gjatë takimit. Tendenca e emigrimit të fuqisë punëtore dhe më konkretisht humbja e profesionistëve të IT-së është një tjetër çështje që kërkon vëmendjen e komisionit, anëtarët e të cilit thonë se janë të gjithë të prekur nga fenomeni. Në këtë pikë, bashkëpunimi me Komitetin e Punës, i cili fokusohet në trajnimin e fuqisë punëtore, bëhet i vlefshëm. Çështja tjetër kryesore: Sulmet kibernetike, kërcënimi më i madh për sektorin, janë shumë aktual dhe kanë goditur jo vetëm institucionet qeveritare, por janë tentuar edhe ndaj atyre private, përfshirë bankat.

Kjo e bën të nevojshme që komiteti të punojë për të njohur dhe udhëzuar anëtarët mbi mënyrat dhe protokollet që bizneset e tyre duhet të përdorin për t’u përballur me këto kërcënime të sigurisë dixhitale. Trajnimi në fushën e sigurisë kibernetike mund të bëhet nga vetë anëtarët e komisionit, por edhe nga specialistë të jashtëm me përvojë në këtë fushë. Legjislacioni që lehtëson dhe zhvillon tregtinë elektronike, që rregullon nënshkrimet dixhitale dhe zhvillime të tjera teknologjike, vazhdon të jetë në spektrin e interesit të komitetit dhe ai do të angazhohet në proceset e lobimit nëpërmjet ekspertëve të tij për të përcjellë komente të vlefshme për ligjet e reja që prekin sektorin. Duke folur për rolin e rëndësishëm të komisionit, z. Mullaj u kujtoi anëtarëve se Dhoma Amerikane ka bërë hapin e parë përmes organizimit të ngjarjes së saj madhore Smart City dhe tani synon ta përdorë atë momentum për të konsoliduar praninë e saj në terren, duke u mbështetur në punën e Biznesit Dixhital. Komiteti.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *