Ftesë për ofertë – Janar 2018

Ftesë për ofertë – Janar 2018

Ftesa per Oferte Web Slide high res

Dhoma Amerikane (AmCham) është një organizatë biznesi, e cila ka në fokus anëtarët e saj dhe nevojat e tyre, duke promovuar marrëdhëniet e tregtisë mes Shqipërisë dhe Shteteve të Bashkuara si dhe duke u angazhuar për përmirësimin e klimës së biznesit në Shqipëri. AmCham-i është një organizatë, e cila e realizon veprimtarinë e saj përmes avokimit, trajnimeve, network-ut si dhe aktiviteteve të ndryshme sociale.

AmCham-i ju fton të paraqisni ofertat tuaja për kryerjen e shërbimeve/blerjen e mallrave të mëposhtëm:

Procedura e Prokurimit: 1 – Dizajne të ndryshme (fletëpalosje, kartevizita, banera, postera, etj.)

Kryerja e shërbimit / lëvrimi i mallit duhet të kryhet për një periudhë 1 vjeçare: janar – dhjetor 2018

Oferta duhet të paraqitet brenda datës dhe orës së mëposhtme: Brenda datës 31 janar 2018, ora 16.00

Shkarkoni dokumentin -> Ftesa per Oferte_Dizajne dhe Faqosje Ftesa per Oferte_Printime Botimesh (Word)


Procedura e Prokurimit: 2 – Printim reviste dhe botimesh të tjera

Kryerja e shërbimit / lëvrimi i mallit duhet të kryhet për një periudhë 1 vjeçare: janar – dhjetor 2018

Oferta duhet të paraqitet brenda datës dhe orës së mëposhtme: Brenda datës 31 janar 2018, ora 16.00

Shkarkoni dokumentin -> Ftesa per Oferte_Printime Botimesh (Word)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *