Enio Jaço: Improving the Business Climate will Change the Image of Albania, Turning the Country into an Investment Hub

Enio Jaço: Improving the Business Climate will Change the Image of Albania, Turning the Country into an Investment Hub

 

(versioni shqip eshte me poshte)

American Chamber of Commerce President Enio Jaço said today that the  creation of a business climate that offers legal guarantees and fair competition, without corruption and political crises, will change the image of Albania and turn the country into a regional hub for American and international investments.

Jaço made the remarks at AmCham Albania’s 20th anniversary ceremony, speaking to attending American, international and Albanian business representatives, U.S. Ambassador Yuri Kim, Finance Minister Anila Denaj, senior officials in Washington and Chamber representatives.

The business climate and the increase of trade between Albania and the United States have been and remain the two main pillars of the work of the American Chamber of Commerce in Albania, President Jaço said.

Focusing further on the business climate, Jaço said: “Our principles have been clear: safe practices and legal guarantees for businesses. Reducing the level of corruption and having more transparency. We demand fewer political crises, more cooperation. A functioning judicial system and fair competition. These issues still affect the business climate and continue to produce challenges. But we are optimistic that the business climate today is receiving the distinct attention of all the most important domestic and international actors.”

AmCham President Jaço said the recent Albania-U.S. Economic Agreement was historic, describing it as “a turning point in relation to American investments in Albania.” He added: “In the midst of the critical consequences of the COVID-19 crisis, this is welcomed news for the Albanian economy. But this is only the starting point of American projects this deal can bring in. The time has come for more American investors to establish their subsidiaries in Albania, and, through Albania, to explore the Western Balkans region as well.”

AmCham’s president added that the agreement will bring new opportunities but will also serve as a test for the business climate in Albania and policies to improve it.

Presenting a summary of AmCham’s activities during the past year, the Chamber’s president announced that AmCham has approved a new Strategic Plan, the main pillar of which is the Investment Climate Reform. “We have started working with a group of internal experts who will be consulted as well as with a number of external experts and international partners. We are working in a constructive spirit and cooperation with the Ministry of Finance and the Ministry of Entrepreneurship regarding the implementation of recommendations.”

AmCham President Jaço ended his remarks by expressing his conviction that “with the proper cooperation among the actors and the fulfillment of the criteria for reforming the business climate, the opportunities for Albania will be more tangible than ever before.”

********

Enio Jaço: Përmirësimi i Klimës së Biznesit do Ndryshojë Imazhin e Shqipërisë. E kthen vendin në qendër investimesh

Presidenti i Dhomës Amerikane të Tregtisë, Enio Jaço tha sot se, krijimi i një klime biznesi me garanci ligjore dhe konkurrencë të ndershme, pa korrupsion e kriza politike do të ndryshojë imazhin e Shqipërisë dhe do të kthejë vendin në qendër të investimeve amerikane dhe ndërkombëtare në rajon.

Jaço e bëri deklaratën gjatë ceremonisë së 20-vjetorit të Dhomës Amerikane të Tregtisë, në praninë e bizneseve amerikane, ndërkombëtare, e shqiptare, Ambasadores Yuri Kim, Ministres së Financave, Anila Denaj, zyrtareve te larte ne Washington  dhe përfaqësuesve të Dhomës.

Klima e biznesit dhe rritja e shkëmbimeve tregtare midis Shqipërisë dhe SHBA kanë qenë dhe mbeten dy shtyllat kryesore të punës së Dhomës Amerikane të Tregtisë – u shpreh Presidenti Jaço.

Në lidhje me klimën e biznesit, Jaço tha:  “Principet tona kanë qenë të qarta: praktika të sigurta dhe garanci ligjore për bizneset. Uljen e nivelit të korrupsionit dhe më shumë transparencë. Ne kërkojmë më pak kriza politike, më shumë bashkëpunim. Një sistem gjyqësor funksional dhe konkurrencë te ndershme. Këto çështje akoma ndikojnë klimën e biznesit dhe vijojnë të prodhojnë sfida. Por ne jemi optimistë për faktin që sot, klima e biznesit ka marrë një vëmendje tjetër nga të gjithë aktorët më të rëndësishem në vend dhe ata ndërkombëtarë”.

Presidenti i Dhomës Amerikane vlerësoi si historike Marrëveshjen Ekonomike Shqipëri-SHBA duke e cilësuar si “një moment kthese në lidhje me Investimet Amerikane në Shqipëri. Në mesin e pasojave kritike të krizës së COVID 19, ky është një lajm i mirëpritur për ekonominë Shqiptare. Por ky është vetëm fillimi i projekteve të tjera amerikane që mund të sjellë kjo marrëveshje. Ka ardhur koha që më shumë investitorë amerikanë të krijojnë filialet e tyre në Shqipëri, e përmes Shqipërisë të eksplorojnë edhe Rajonin e Ballkanit Perendimor” tha Jaço.

Për Presidentin e Dhomës Amerikane, kjo marrëveshje do të sjellë oportunitete të reja por edhe do shërbejë si një test për klimën e biznesit në Shqipëri dhe politikave për përmirësimin e saj.

Duke prezantuar bilancin e aktiviteteve të AmCham për vitin e kaluar, Presidenti i AmCham bëri të ditur se Dhoma Amerikane ka miratuar një Plan të ri Strategjik, shtylla kryesore e të cilit është Reformimi i Klimës së Investimeve. “Kemi nisur punën me një grup ekspertësh të brendshëm të cilët do konsultohen dhe me një numër ekspertësh të jashtëm dhe partnerësh ndërkombëtare. Po punojmë me një frymë konstruktive dhe bashkëpunimi me Ministrinë e Financave dhe me Ministrinë e Sipërmarrjes në lidhje me realizimin e rekomandimeve” u shpreh ai.

Presidenti i Dhomës Amerikane e mbylli fjalimin me bindjen se “me bashkëpunimin e duhur mes aktorëve dhe përmbushjen e kritereve për Reformimin e Klimës së Biznesit, mundësitë për Shqipërinë do jenë më të prekshme se kurrë më parë”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *