AmChams show solidarity with coordinated actions and assistance to refugees

AmChams show solidarity with coordinated actions and assistance to refugees

Executives and members of various American Chambers of Commerce across Europe have attended a meeting hosted by AmCham EU on the “Business and the Global Impact of the Ukraine-Russia Crisis.”

Moderated by Susan Danger, chairwoman of the AmCham Network in Europe and CEO of AmCham EU, the meeting focused on the current situation in Ukraine and the concrete assistance being provided by the AmChams in neighboring countries and their members.

In an open discussion, Andy Hunder, president of AmCham Ukraine, informed about the condition of his staff, the actions that AmCham Ukraine is undertaking and the daily discussions with U.S. embassy and Ukrainian government representatives in order to provide assistance to businesses and citizens remaining in Ukraine.

“We feel good to see acts of humanity while we are facing such brutality,” he said.

Mr. Hunder also provided information on the operations of businesses that continued to operate in Ukraine.

Having been able to leave Kyiv on time, most of AmCham Ukraine’s staff is now based in Slovakia, where they have been welcomed by AmCham Slovakia.

AmCham executives in Ukraine’s neighboring countries — Hungary, Moldova, Poland, Romania and Slovakia also reported on the measures they have taken to assist refugees arriving from Ukraine and their commitment and that of their member businesses to provide aid and to influence respective governments.

They have been able to help in the situation by providing direct assistance to refugees through creating opportunities for accommodation and hosting as well as by organizing member businesses to provide assistance and cooperate with the relevant governments to establish assistance policies to deal with the situation.

All AmChams are also involved in procedures for granting appropriate status and residence permits to refugee families that have arrived in neighboring and other countries.

Solitary is being shown by all AmChams in Europe, but it seems the larger role during this difficult time is being played by the chambers that are in the countries bordering Ukraine, where obviously the number of refugees is higher and is expected to increase in the coming days.

Drejtuesit dhe anëtarët e Dhomave Amerikane kanë ndjekur një takim të organizuar nga “AmChams në Europë” me tëmën “Biznesi dhe ndikimi global i krizës Ukrainë-Rusi”.

Takimi i moderuar  nga Susan DangerKryetare e Rrjetit të  AmCham-eve në Europë dhe CEO e AmCham EU, ka patur në fokus situatën aktuale në Ukrainë dhe ndihmën konkrete që po japin Dhomat Amerikane të vendeve fqinjë se bashku me anëtarët e tyre.

Në një diskutim të hapur, Andy Hunder, President i Dhomës Amerikane të Ukrainës, ka informuar mbi gjëndjen e stafit të tij, veprimet që po ndërmerr AmCham Ukraina, diskutimet e përditshme me përfaqësuesit e Ambasdës Amerikane por dhe të qeverisë ukrainase, për ti ardhur në ndihmë bizneseve dhe qytetarëve të mbetur në Ukrainë.

“Ndihemi mirë të shikojmë vepra të humanitetit ndërkohë që po përballemi me një brutalitet të tillë “ – u shpreh Presidenti i AmCham Ukrainës. Andi Hunder. Gjatë takimit z. Hunder  informoi se ndiqte ecurinë e bizneseve që vazhdonin të operonin në Ukrainë. Ndërsa kanë mundur të largohen në kohë nga Kiev, pjesa më e madhe e stafit të AmCham Ukrainës është vendosur në Sllovaki, ku janë mirëpritur nga AmCham Slovakia.

Drejtuesit e AmCham-eve në vendet fqinjë të Ukrainës – Hungaria, Moldavia, Polonia, Rumania dhe Sllovakia. kanë raportuar gjithashtu masat që kanë marrë për ti ardhur në ndihmë refugjatëve nga Rumania dhe angazhimin e tyre dhe të anëtarëve për të ofruar ndihma dhe për të ndikuar mbi qeveritë përkatëse.

Rrugët me të cilat kanë mundur të ndikojnë gjatë kësaj situate, kanë qënë në ndihmën e drejtë për drejtë për refugjatët duke ju krijuar kushte akomodimi dhe qëndrimi, organizimin e bizneseve anëtare për të ofruar ndihma dhe bashkëpunimin me qeveritë përkatëse për të krijuar një politikë ndihmëse dhe kontribuese për situatën.

Të gjitha AmCham-et janë angazhuar dhe në procedurat për dhënien e statusit të përshtatshëm për refugjatët dhe lejet e qëndrimit për familjet që kanë hyrë në vendet e tyre.

Ndihet një solidaritet i të gjitha AmCham-eve me situatën në Ukrainë por duket se një rol më të madh në këtë kohë të vështirë po luajnë organizatat e vendeve të cilat janë në kufi me Ukrainën, ku padyshim dhe numri i refugjatëve është më i lartë dhe pritet që të rritet në ditët në vazhdim.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *