AmCham Albania Celebrates 20th Anniversary, Elects New Executive Structures through Electronic Voting

AmCham Albania Celebrates 20th Anniversary, Elects New Executive Structures through Electronic Voting

General Assembly 2020

The American Chamber of Commerce in Albania held its 20th General Assembly Meeting on Oct. 15, marking the 20th anniversary of its establishment and electing its new executive structures through electronic voting. Finance and Economy Minister Anila Denaj, U.S. Ambassador Yuri Kim, AmCham members and representatives of American, international and Albanian businesses attended the meeting.

AmCham President Enio Jaço spoke about the Chamber’s achievements during its 20 years and presented a summary of AmCham’s work in the past year. President Jaço stressed the important role AmCham has played over the years in protecting the rights of the business community. He also presented AmCham’s new strategy for reforming the investment climate in the country.

AmCham President Jaço said the recent Albania-U.S. Economic Agreement was historic, describing it as “a turning point in relation to American investments in Albania.” He added: “In the midst of the critical consequences of the COVID-19 crisis, this is welcomed news for the Albanian economy. With the proper cooperation among the actors and the fulfillment of the criteria for reforming the business climate, the opportunities for Albania will be more tangible than ever before.”

In her remarks, Minister Denaj expressed support for the representatives of American businesses as well as the commitment of the Albanian Government to create a more favorable climate for foreign and domestic investors. “The business climate in Albania is and should be the focus of all institutions,” Minister Denaj said. “Being here as a representative of the Government, I want to emphasize our commitment that there will be no lack of effort in the work to improve the business climate.”

U.S. Ambassador to Albania Yuri Kim praised the role of the American Chamber of Commerce in Albania in supporting the improvement of the business climate and stressed the importance of strengthening the rule of law in order to attract as much foreign investment as possible.

“Since arriving, I have witnessed firsthand the challenges the business community and foreign investors face; we all know that rule of law needs to strengthen and improve its integrity in order for meaningful foreign direct investment to arrive.” Ambassador Kim said. “There is hard work to be done for sure, but the business community through AmCham must work to influence policy makers to help improve the business climate.”

After a ceremony marking the 20th anniversary of establishment, the Assembly continued its work with electing the Chamber’s new executive structures. To adapt to the pandemic protocols and avoid the gathering of more than 220 members in one room, AmCham used Simply Voting, a well-known system for online voting and secret ballot submission.

Through the online vote, AmCham members elected Board Vice President Edlira Muka of Balfin Group, Board Member Bledar Beta of Philip Morris and Treasurer Juela Isaj of DDB.

********

Dhoma Amerikane feston 20-vjetorin e Themelimit dhe Zgjedh me Votim Elektronik Strukturat e Reja Ekzekutive

Dhoma Amerikane e Tregtisë zhvilloi dje Asamblenën e Përgjithshme të 20-të, ku festoi 20 – vjetorin e Themelimit të saj si dhe zgjodhi përmes votës elektronike strukturat e reja ekzekutive. Të pranishëm në këtë aktivitet ishin Ministrja e Financave, Znj. Anila Denaj, Ambasadorja e SHBA në Shqipëri, Znj. Yuri Kim, anëtarë të AmCham, përfaqësues të bizneseve amerikane, ndërkombëtare dhë shqiptare.

Presidenti i Dhomës, Amerikane, z.Enio Jaço foli për arritjet e Dhomës Amerikane në këto 20-vite si dhe bëri një bilanc të aktivitetit të AmCham për vitin që kaloi. Presidenti i AmCham theksoi rolin e rëndësishëm që Dhoma Amerikane ka luajtur këto vite, në mbrojtje të të drejtave të biznesit ndërsa prezantoi strategjinë e re të AmCham për reformimin e klimës së investimeve në vend.

Presidenti i AmCham vlerësoi si historike Marrëveshjen Ekonomike Shqipëri-SHBA duke e cilësuar si “një moment kthese në lidhje me Investimet Amerikane në Shqipëri. Në mesin e pasojave kritike të krizës së COVID 19, ky është një lajm i mirëpritur për ekonominë Shqiptare. Me bashkëpunimin e duhur mes aktorëve dhe përmbushjen e kritereve për Reformimin e Klimës së Biznesit, mundësitë për Shqipërinë do jenë më të prekshme se kurrë më parë”.

Nga ana e saj, Ministrja Denaj shprehu mbështetjen për përfaqësuesit e biznesit amerikan si dhe angazhimin e Qeverisë shqiptare për të krijuar një klimë sa më të  favorshme për investitorët e huaj dhe vendas. “Klima e biznesit në Shqipëri është dhe duhet të jetë në fokus të gjithë institucioneve. Duke qenë këtu si përfaqësuese e Qeverisë, dua të theksoj angazhimin që përpjekja dhe puna për të përmirësuar klimën e biznesit nuk do të mungojë.” u shpreh  Ministrja Denaj.

Ambasadorja e SHBA, në vendin tonë, Znj.Yuri vlerësoi rolin e Dhomës Amerikane në mbështetje të përmirësimit të klimës së biznesit si dhe rëndësinë e forcimit të shtetit ligjor për thithjen e sa më shumë investimeve të huaja.

“Që kur kam ardhur, kam qenë dëshmitare e drejtpërdrejtë e sfidave me të cilat përballet komuniteti i biznesit dhe investitorët e huaj; të gjithë e dimë që shteti ligjor duhet të forcojë dhe përmirësojë integritetin e tij në mënyrë që investime të huaja direkte kuptimplota të vijnë në vend. Me siguri ka shumë punë për t’u bërë, por komuniteti i biznesit përmes Dhomës Amerikane duhet të punojë që të ndikojë në politikëbërësit për të ndihmuar në përmirësimin e klimës së biznesit” u shpreh Ambasadorja, Znj. Yuri Kim.

Pas ceremonisë së 20-vjetorit, Asambleja vijoi punimet e zgjedhjes së strukturave të reja të saj. Për t’ju përshtatur kushteve të pandemisë dhe për të kufizuar mbledhjen e mbi 220 anëtarëve, Dhoma Amerikane aplikoi sistemin e votimit elektronik, Simply Voting, një sistem i mirënjohur për votimin e onlinë në mënyrë të fshehtë dhe sigurtë.

Përmes votës online, anëtarët e Dhomës Amerikane zgjodhën Zv.Presidenten e Bordit, Znj.Edlira Muka, nga Balfin Group, anëtarin e Bordit, z.Bledar Beta nga Philip Morris dhe Përgjegjësen e Thesarit, Znj Juela Isaj nga DDB.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *