Taxes & Customs Committee meeting

Taxes & Customs Committee meeting

Following the election of the Committees, the Taxes & Customs Committee organized the first meeting, presenting the Chair of the Committee Alketa Uruçi, and the Vice-Chair Blerina Daka as well as other members of the Committee.

The focus of the meeting was the plans for 2023 and the issues the Committee will get involved in to help with its expertise. The topics served to develop the events of 2023, as well as the meetings with the institutions of the line, will reflect the interests of AmCham’s members and the lobbying processes in which the organization is involved.


Në vijim të zgjedhjeve për Komitetet, Komiteti i Taksave & Doganave ka organizuar mbledhjen e parë, duke prezantuar Kryetaren e Komitetit Alketa Uruçi dhe Nënkryetaren Blerina Daka si dhe anëtarët e tjerë të Komitetit.

Mbledhja ka shërbyer për të diskutuar planet e 2023 dhe çështjet në të cilat do të përfshihet Komiteti për të ndihmuar me ekspertizën e vet. Temat me të cilat do të zhvillohen eventet e 2023 si dhe takimet me institucionet e linjës do të kenë në qendër të vëmendjes interesat e anëtarëve të Dhomës dhe çështjet lobuese ku AmCham është përfshirë.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *