Përqasja ndaj ndryshimeve: Dhoma Amerikane organizon për anëtarët Seminarin mbi Ligjin e Tatimit mbi të Ardhurat

Përqasja ndaj ndryshimeve: Dhoma Amerikane organizon për anëtarët Seminarin mbi Ligjin e Tatimit mbi të Ardhurat

Tiranë, 18 Prill 2024 – Dhoma Amerikane e Tregtisë (AmCham) organizoi një Seminar mbi Ligjin e Tatimit mbi të Ardhurat, i iniciuar ekskluzivisht për anëtarët e saj. Seminari kishte për qëllim të ofronte njohuri gjithëpërfshirëse mbi ndryshimet e fundit në kuadrin ligjor te tatimit mbi të ardhurat dhe të ofronte sugjerime për zbatimin efektiv të tij.

Diskutimi u përqëndrua në risitë e ligjit te ri duke vënë theksin jo vetëm në ndryshimet legjislative, por edhe duke vënë në dukje sfidat teknike të hasura gjatë zbatimit të tij. Ekspertët e Komitetit të Taksave kanë punuar shumë me ligjin dhe udhëzimin dhe seminari u fokusua në rritjen e të kuptuarit të anëtarëve dhe lehtësimin e integrimit të pandërprerë të këtyre ndryshimeve në operacionet e tyre të biznesit. Seminari siguroi një platformë për angazhim dhe diskutim shumë aktiv.

Neritan Mullaj, Drejtor Ekzekutiv i Dhomës Amerikane, nënvizoi rëndësinë e aktivitetit, duke theksuar domosdoshmërinë për të sqaruar dhe diskutuar ndryshimet në ligjin për tatimin mbi të ardhurat.

“Interesi i lartë për temën e këtij seminari provon se sa nevojë ka të shpjegohen dhe diskutohen ndryshimet që ka pësuar ligji.  Ishte qëllimi ynë që të ndihmonte stafet e kompanive të anëtarësuara të Dhomës Amerikane të kuptojnë drejt disa elementë themelore të ligjit, dhe mendoj se ia arritëm më së miri së bashku”” – u shpreh Z. Mullaj.

Përpjekjet e zellshme të ekspertëve të Komitetit të Taksave dhe Doganave u vlerësuan për hartimin e përpiktë të komenteve dhe udhëzimeve mbi ligjin. Duke shfrytëzuar ekspertizën e tyre të lartë, Dhoma Amerikane në mënyrë efektive i ka komunikuar Ministrisë së Financave çështjet përkatëse përmes një letre zyrtare, me qëllim adresimin e shqetësimeve që lindin nga zbatimi i tij. Këto përpjekje synonin të zbusnin subjektivitetin në interpretimin e ligjit, duke lehtësuar kështu zbatimin e tij.

Gjatë seminarit, Kryetarja e Komitetit te Taksave dhe Doganave, Znj. Alketa Uruçi bëri një prezantim gjithëpërfshirës, ​​duke sqaruar aspekte thelbësore që rrjedhin nga ndryshimet legjislative që bizneset t’iu kushtojnë vëmendje. Duke reflektuar mbi përpjekjet e Komitetit, Znj. Uruçi theksoi përkushtimin e tyre për rritjen e prakticitetit dhe efikasitetit të ligjit, duke u shprehur se “si Komitet kemi punuar shumë dhe kemi dhënë komentet tona për ta bërë ligjin jo vetëm më praktik, por edhe më efikas, në përpjekjet për të zvogëluar informalitetin dhe subjektivizmin”.

“Ligji vazhdon të ketë problematika dhe lë shteg për informalitet, pasi parashikon kategorizimin e biznesit në varësi të formës ligjore si dhe përmban përjashtime tatimore për kategori të veçanta që nuk incentivojnë formalizimin e ekonomisë” – u shpreh Znj. Uruçi.

Në seminar morën pjesë më shumë se 120 profesionistë të bizneseve të ndryshme, anëtarë të Dhomës Amerikane të Tregtisë.