COVID-19 Lajmet Ekonomike – 29.04.2020

COVID-19 Lajmet Ekonomike - 29.04.2020


The euro is returning to pre-Covid crisis levels, approaching 123 lek – Monitor.al

The foreign exchange market has calmed down in the last three weeks, gradually returning to the levels of early March, before the unprecedented crisis caused by the spread of Covid-19 infection, which forced the restriction of movements and the closure of many economic activities.

—-

Tregu i këmbimit valutore është qetësuar tre javët e fundit, duke iu rikthyer gradualisht niveleve të fillimit të marsit, përpara se të niste kriza e paprecedentë e shkaktuar nga përhapja e infeksionit Covid-19, që detyroi kufizimin e lëvizjeve dhe mbylljen e shumë aktiviteteve ekonomike.

The World Bank predicts a 5-7% drop in Albania’s economic activity this year, problems with self-employment, 61% of employees are informal – Monitor.al

After the International Monetary Fund, the World Bank has predicted that the Albanian economy will fall by 5% this year, exacerbated by the initial expectation of -1.5%. The decrease is 5% for the basic scenario, but if the crisis lasts for the second 6 months, the contraction of Albania would be 7%.

—-

Pas Fondit Monetar Ndërkombëtar edhe Banka Botërore ka parashikuar që ekonomia shqiptare do të bjerë me 5% këtë vit, I përkeqësuar nga pritshmëria fillestare prej -1.5%. Rënia është 5% për skenarin bazë, por nëse kriza zgjat dhe në 6 mujorin e dytë, tkurrja e Shqipërisë do të ishte 7%.

Post-COVID-19, government seeks EBRD assistance for OSHEE, 50m euros disbursed for KESH – Monitor.al

The Albanian government has called on the European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) to assist the situation of the Electricity Distribution Operator (OSHEE) in the country at a post-Covid-19 stage to support investment in the sector. A report by the Energy Community Secretariat said that international institutions have made large sums of money available as part of the support package for the situation, and Albania is no exception.

—-

Qeveria shqiptare ka kërkuar që Banka Europiane për Rindërtim dhe Zhvillim (BERZH) të ndihmojë situatën e Operatorit të Shpërndarjes së Energjisë Elektrike (OSHEE) në vend në një fazë post-Covid-19 për të mbështetur investimet në sektor. Një raport i Sekretariatit të Komunitetit të Energjisë verën se instiucionet ndërkombëtare kanë vënë në dispozicion shuma të mëdha si pjesë e paketës mbështetëse të situatës dhe Shqipëria nuk bën përjashtim nga ky trajtim.

60 thousand unemployed in two months of pandemic – Tvklan.al

Situata e mbylljes së aktiviteteve ekonomike nga pandemia Covid-19 ka bërë që numri i të papunëve zyrtarë, të cilët janë persona që kanë dalë nga sistemi i sigurimeve shoqërore, të shkojë në 60 mijë. Në dy javët e fundit të muajit Prill, totalit të të papunëve i janë shtuar edhe 5 mijë individë të rinj. Zv/ministrja e Financave Dajna Sorensen sqaron në një intervistë për Televizionin Klan, se pandemia ka sjellë një rritje të numrit të të papunëve, por javët e fundit po shihet një tendencë e bizneseve për të rikthyer në punë punonjësit e hequr apo pezulluar.

—-

The situation of closing economic activities from the Covid-19 pandemic has caused the number of unemployed officials, who are people who have left the social security system, to reach 60 thousand. In the last two weeks of April, a total of 5,000 new individuals have been added to the total number of unemployed. Deputy Finance Minister Dajna Sorensen explains in an interview with Klan Television that the pandemic has led to an increase in the number of unemployed, but in recent weeks there has been a tendency for businesses to reinstate fired or suspended employees.

Shpërndahen 23 mln euro nga paketa e dytë për 70 mijë punonjës, pjesa më e madhe biznes i vogël, s’përfiton turizmi – Monitor.al

Drejtoria e Tatimeve ka përditësuar të dhënat për shpërndarjen e ndihmës financiare, të lidhur me paketën e dytë, që parashikon dhënien e një page prej 40 mijë lekësh vetëm një herë

—-

The Tax Directorate has updated the data on the distribution of financial aid, related to the second package, which provides for the payment of a salary of 40 thousand ALL only once

Even under the best outlook, World Bank sees Western Balkans economies shrinking up to 5.6% – Reuters.com

Economies in the Western Balkans region will contract by up to 5.6% under the best scenario of how the coronavirus pandemic unfolds in Europe, the World Bank said on Wednesday.

According to that “baseline scenario”, containment measures could be lifted by the end of June and a gradual recovery could start in the second half of 2020. The “downside scenario” assumes the outbreak lingers and containment measures can only be lifted at end of August, with a recovery of economic activity only possible in the final quarter of 2020.

—-

Ekonomitë në rajonin e Ballkanit Perëndimor do të tkurren deri në 5.6% sipas skenarit më të mirë të ndikimit nga pandemia e koronavirusit në Evropë, tha Banka Botërore të Mërkurën. Sipas këtij “skenari fillestar”, masat e kontrollit mund të hiqen deri në fund të qershorit dhe një rikuperim gradual mund të fillojë në gjysmën e dytë të vitit 2020. “Skenari downside” supozon se zgjatjet e shpërthimit dhe masat e kontrollit mund të hiqen vetëm në fund të gushtit, me një rikuperim të aktivitetit ekonomik vetëm në tremujorin e fundit të vitit 2020.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *