COVID-19 Lajmet Ekonomike – 28.04.2020

COVID-19 Lajmet Ekonomike - 28.04.2020


Budget reviewed again – Denaj: In June, another normative act in favor of businesses – Scan-tv.com

The Parliamentary Committee on Legal Affairs has discussed the normative act on budget changes, which reduced spending by ALL 7 billion, money that went to support employees and businesses affected by COVID-19 with a salary of ALL 40,000. Regarding the sovereign guarantee, Denaj informed that it is in the amount of 15 billion ALL and on Tuesday it is foreseen to sign the agreement with the commercial banks, in order to give the green light to the crediting of the companies.

—-

Komisioni parlamentar për Çështjet Ligjore ka diskutuar aktin normativ për ndryshimet në buxhet, me anë të të cilit u ulën shpenzimet në masën 7 miliardë lekë, para që shkuan për të mbështetur punonjësit dhe bizneset e prekura nga COVID-1 9 me pagën 40 mijë lekë. Lidhur me garancinë sovrane, Denaj bëri me dije se ajo është në masën e 15 miliardë lekëve dhe të Martën është parashikuar të firmoset marrëveshja me bankat  tregtare, për ti hapur dritën jeshile kreditimit të kompanive.

Taxes notify the entry into force of the Act that pushes profit tax payments for adults and cancels them for minors – Monitor.al

The tax administration informs taxpayers that the normative act no. 18, dated 23.04.2020, which changes the Law no. 8438, dated 28.12.1998 “On income tax”, has been amended.

—-

Administrata tatimore informon tatimpaguesit se ka hyrë në fuqi Akti normativ nr.18, datë 23.04.2020, i cili ndryshon Ligjin nr.8438 datë 28.12.1998 “Për tatimin mbi të ardhurat”, i ndryshuar.

61,000 employees exit the insurance scheme in March-April from the Covid-19 crisis; Unemployment rises by 37% – Monitor.al

The slowdown in economic activity due to the situation created by Covid-19 is having significant employment consequences. Hundreds of companies are removing their employees from the insurance scheme, or closing their businesses, risking a significant increase in the number of unemployed in the country.

—-

Frenimi i aktivitetit ekonomik për shkak të situatës së krijuar nga Covid-19 po jep pasoja të dukshme te punësimi. Qindra ndërmarrje po heqin nga skema e sigurimeve punonjësit e tyre, ose po mbyllin aktivitetet, duke rrezikuar shtimin e ndjeshëm të numrit të të papunëve në vend.

The work will no longer be the same, how will we act when we return to the office and service unit (new rules) – Monitor.al

For anyone who has recently worked online, or have been forced to rest, when they return to the office or service units, nothing will be the same anymore. Wearing gloves and masks, respecting the distance and other criteria will completely transform the way you will have to work and stay in the office and business premises.

—-

Për këdo që këto kohë ka punuar online, apo ka qenë pushim i detyruar, kur të kthehet në zyrë apo njësitë e shërbimit, asgjë nuk do të jetë më njësoj. Mbajtja e dorezave e maskave, respektimi i distancës e kritere të tjera do të shndërrojnë tërësisht mënyrën se si do të duhet të punohet e qëndrohet në zyrë e ambiente biznesi.

A task force will be set up to control businesses to implement anti-Covid-19 measures – Monitor.al

The Ministry of Health has drafted a series of protocols for businesses and commercial units, which set strict measures to prevent Covid-19. These measures include the control of employees for the health situation in strict cleanliness in the workplace, distances, the way employees are placed on the bus, etc.

—-

Ministria e Shëndetësisë ka hartuar një sërë protokollesh për bizneset e njësitë tregtare, ku përcaktohen masa të rrepta për parandalimin e Covid-19. Këto masa përfshijnë nga kontrollin e punonjësve për situatën shëndetësore në pastërtinë e rreptë në ambientet e punës, distancat, mënyrën si vendosen punonjësit në autobus etj.

Klosi with tour operators: within a week the manual, how to organize domestic, regional tourism and charts – Monitor.al

The Albanian Tourist Union (ATU) in a meeting with the Minister of Tourism Mr. Blendi Klosi has analyzed the situation created by the pandemic and the timely prolongation of austerity measures, which have caused serious damage to the tourism industry.

—-

Unioni Turistik Shqiptar (ATU) në një takim me Ministrin e Turizmit Z. Blendi Klosi ka analizuar situatën e krijuar nga pandemia e virusit Covid-19 dhe zgjatjen në kohë të masave shtërnguese, të cilat kanë shkaktuar një dëm serioz për industrinë turistike.

KLSH sets up working group to review denunciations of expenditures with Covid-19 funds – Monitor.al

KLSH has announced that, despite the objective limitations of direct audit, it is following with attention and responsibility the costs incurred by public institutions regarding the funds allocated for mitigation of natural disasters. With the Order of the Chairman of KLSH the institution has set up a working group to record cases reported in the media on abuses of public funds and property, which are and will be the next audit objects, concerned that such situations carry significant risks for deformation of procedures and misuse of public funds, with eventual damage to the State Budget.

—-

KLSH ka njoftuar se, pavarësisht kufizimeve objektive të auditimit të drejtpërdrejtë, po ndjek me vëmendje dhe përgjegjshmëri shpenzimet që kryhen nga institucionet publike lidhur me fondet e akorduara për zbutjen e fatkeqësisë natyrore. Me Urdhrin e Kryetarit të KLSH nr.48, datë 31.03.2020, institucioni ka ngritur grupin e punës për regjistrimin e rasteve të denoncuara në media mbi abuzimet me fondet dhe pronën publike, të cilat janë dhe do të jenë objekte auditimi në vijim, të shqetësuar se situata të tilla mbartin rreziqe të konsiderueshme për deformim të procedurave dhe keqpërdorim të fondeve publike, me dëm eventual ndaj Buxhetit të Shtetit.

Manufacturing businesses can only afford wages for 2 months – Tvklan.al

83% of large and medium-sized companies say that if the Covid-19 pandemic situation accompanied by blocking measures lasts for 2 months, then they will not be able to pay their workers’ salaries. The survey was conducted by the Union of Albanian Producers with 100 companies in the manufacturing industry, where compared to the first survey conducted in early April, there is a deterioration of all indicators in terms of production capacity, but also liquidity.

—-

83% e kompanive të mëdha dhe të mesme shprehen se nëse situata e pandemisë Covid-19 e shoqëruar me masat bllokuese do të zgjatë dhe 2 muaj, atëherë nuk do të kenë mundësi të paguajnë pagat e punëtorëve të tyre. Sondazhi është bërë nga Bashkimi i Prodhuesve Shqiptarë me 100 kompani të industrive prodhuese, ku krahasuar me anketën e parë të realizuar në fillim të Prillit shihet përkeqësim i të gjithë treguesve sa i takon kapacitetit të prodhim, por dhe të likuiditetit.

Garment production oppose the “red protocol” of hygiene – Tvklan.al

The entire garment industry has come together to oppose the protocol of hygiene measures imposed on the work of their enterprises, called the “Red Protocol”. The Pro Export Association, the Albanian Garment Chamber of Commerce and the National Chamber of Clothing Manufacturers have sent a letter to Prime Minister Edi Rama and several ministers responsible for preventing pandemics, explaining that the recently modified hygienic measures are impossible to implement.

—-

E gjithë industria fason është bashkuar për të kundërshtuar protokollin e masave të higjenës të vendosura për punën në ndërmarrjet e tyre, të quajtur si “protokolli i Kuq”. Shoqata Pro Export, Dhoma e Fasonistëve të Shqipërisë dhe Dhoma Kombëtare e Prodhuesve të Veshjeve i kanë dërguar një letër kryeminsitrit Edi Rama dhe disa ministrave përgjegjës për parandalimin e pandemisë, ku i sqarojnë se masat higjenizuese të ndryshuara së fundi janë të pamundura për t’u zbatuar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *