COVID-19 Lajmet Ekonomike – 26.05.2020

COVID-19 Lajmet Ekonomike - 26.05.2020

COVID-19 returns budget 8 years later – April 2020 / Lower income and higher expenses – Scan-tv.com

Measures taken by the government in response to the Coronavirus pandemic have turned the state budget back 8 years in terms of revenue performance. According to fiscal indicators of the Ministry of Finance, in April 2020 it turns out that the lowest level of total revenues has been collected since 2013. Specifically, in April, about ALL 28.9 billion or EUR 233 million were collected from ALL 30.7 billion or 247 million. euros collected in 2013. While in the entire other period April 2014-2019, revenues in the state coffers are higher.

—-

Masat e marra nga qeveria në përgjigje të pandemisë Coronavirus, e kanë kthyer buxhetin e shtetit 8 vite pas, sa i takon performancës në të ardhura. Sipas treguesve fiskalë të Ministrisë së Financave, në muajin Prill 2020 rezulton të jetë mbledhur niveli më i ulët i të ardhurave totale që nga viti 2013.  Konkretisht në muajin Prill u mblodhën afro 28.9 miliardë lekë apo 233 milionë euro nga 30.7 miliardë lekë apo 247 milionë euro që u mblodhën në vitin 2013. Ndërsa në të gjithë periudhën tjetër Prill 2014-2019, të ardhurat në arkën e shtetit janë më të larta.

Salary of 40 thousand ALL, only 55% of employees have benefited; Taxes: Changes are expected in the DCM to address the problems – Monitor.al

There are about 97 thousand employees who have been approved the payment of 40 thousand ALL as part of the second financial package and 95 thousand of them have received it. So far, 3.8 billion ALL have been paid, out of 7 billion ALL, which is the total fund, according to the data published by the Ministry of Finance, in its statistics for Covid-19. The number of beneficiaries constitutes only 55% of the employees who were planned to benefit from this payment, while in total the fund is foreseen for 176 thousand employees.

—-

Janë rreth 97 mijë punonjës që u është miratuar pagesa prej 40 mijë lekësh si pjesë e paketës së dytë financiare dhe 95 mijë prej tyre e kanë marrë. Deri tani janë paguar 3.8 miliardë lekë, nga 7 miliardë lekë, që është fondi total, sipas të dhënave që janë publikuar nga Ministria e Financave, në statistikat e saj për Covid-19. Numri i përfituesve përbën vetëm 55% të punonjësve që ishin planifikuar të përfitonin nga kjo pagesë, teksa në total fondi është parashikuar për 176 mijë punonjës.

The administration will work from home, the regulation that will be implemented is formalized – Monitor.al

The administration will work remotely, which means that during the whole time of the pandemic a part of the employees will not go to the office. This has already been made official by a regulation approved last week in a good part of the institutions while a model has also been provided by the Department of Public Administration so that it can be adapted case by case.

—-

Administrata do të punojë në distancë, çka do të thotë se përgjatë gjithë kohës së pandemisë një pjesë e punonjësve nuk do të shkojnë në zyrë. Kjo është bërë tashmë zyrtare me anë të një rregulloreje të miratuar javën e shkuar në një pjesë të mirë të institucioneve ndërkohë që një model është dhënë edhe nga Departamenti i Administratës Publike në mënyrë që ajo të përshtatet rast pas rasti.

Agricultural fluctuations in 2019, vegetable production increases, livestock falls – Monitor.al

Without a clear development strategy, without subsidies and exposed to climate change, the agricultural sector in Albania is fluctuating in production quantities from year to year. The first data on the results of agricultural production for 2019 show an increase in the production of vegetables and greens and a decrease in the production of cereals.

—-

Pa një strategji të qartë zhvillimi, pa subvencione dhe ekspozuar nga ndryshimet klimatike, sektori i bujqësisë në Shqipëri po pëson luhatje në sasitë e prodhimit nga viti në vit. Të dhënat e para mbi rezultatet e prodhimit në bujqësi për vitin 2019 tregojnë për rritje në prodhimin e perimeve dhe zarzavateve dhe rënie në prodhimin e drithërave.

At the height of the pandemic, health spending fell 24% in March, as the government spent money in the first three months. – Monitor.al

For the first three months of the year, the government’s total expenditures were ALL 106.9 billion, according to the Bank of Albania, which reported the government’s functional expenditures, according to the classification, based on data from the Ministry of Finance. Compared to the same period a year ago, spending has increased by 2.3%.

—-

Për tre muajt e parë të vitit, shpenzimet totale të qeverisë ishin 106.9 miliardë lekë, sipas Bankës së Shqipërisë, e cila ka raportuar shpenzimet funksionale të qeverisë, sipas klasifikimit, bazuar në të dhënat e Ministrisë së Financave. Në krahasim me të njëjtën periudhë të një viti më parë, shpenzimet janë rritur me 2.3%.

Neighbors open, Greeks return to beaches May 16, Montenegro declared free by Coronavirus – Monitor.al

Neighboring countries have advanced in opening up the economy after the blockade caused by restrictions to prevent the spread of Covid-19. Two countries, Greece and Montenegro, where tourism is very important for the economy, have not only opened the beaches, but Montenegro has been declared one of the few countries that no longer has active cases with Covid-19.

—-

Shtetet fqinjë kanë avancuar në hapjen e ekonomisë pas bllokimit që shkaktuan kufizimet për parandalimin e përhapjes së Covid-19. Dy shtete, Greqia dhe Mali i Zi, ku turizmi është mjaft i rëndësishëm për ekonominë, jo vetëm kanë hapur plazhet, por Mali i Zi është shpallur një nga pak vendet që nuk ka më raste aktive me Covid-19.

Businesses demand “third package” from government – Tvklan.al

Exporting businesses are suffering the consequences of pandemics. The fason industry is one of the most affected sectors, while many companies in this sector have been denied bank loan applications through sovereign guarantees. The only sector that has grown is that of food products. The pandemic has oriented many European markets to products of less affected countries, while the selling price has doubled.

—-

Bizneset eksportuese janë duke vuajtur pasojat e pandemisë. Industria fason është një nga sektorët më të prekur, ndërsa shumë kompanive në këtë sektor iu është refuzuar kërkesa për kredi për paga nga ana e bankave përmes garancisë sovrane.

I vetmi sektor, i cili ka patur rritje është ai i produkteve ushqimore. Pandemia ka orientuar shumë tregje europiane të prodhimet e vendeve më pak të prekura, ndërsa është dyfishuar edhe çmimi i shitjes.

Tour operators require clear decisions about opening – Tvklan.al

The expectations of tour operators for a good season this year are low, although requests from countries in Eastern and Central Europe have not been absent. Kliton Gërxhani, vice president of the Association of Tour Operators, says that reservations cannot be expected at a time when the 14-day quarantine has not yet been lifted, or when operating regulations and distances to be stored in accommodation facilities have not yet been approved.

—-

The expectations of tour operators for a good season this year are low, although requests from countries in Eastern and Central Europe have not been absent. Kliton Gërxhani, vice president of the Association of Tour Operators, says that reservations cannot be expected at a time when the 14-day quarantine has not yet been lifted, or when operating regulations and distances to be stored in accommodation facilities have not yet been approved.

Albania, among the countries with the highest dependence on tourism in the world, consequences from Covid-19 – Panorama.com.al

Albania is considered one of the countries that will suffer the most from the pandemic of Covid-19 in its economy, with a decrease ranging from -5% according to the IMF and the World Bank, to -9%, according to the EBRD. High dependence on tourism is one of the main reasons why the forecasts of international institutions are pessimistic.

—-

Shqipëria vlerësohet si një nga shtetet që do ta vuajë më shumë pandeminë e Covid-19 në ekonominë e saj, me një rënie që varion nga -5% sipas FMN dhe Bankës Botërore, deri në -9%, sipas BERZH. Varësia e lartë nga turizmi, është një prej arsyeve kryesore, që i bën pesimiste parashikimet e institucioneve ndërkombëtare.

1 in 5 graduates, unemployed – Vocational education / Report: Labor market, weak – Scan-tv.com

1 in 5 graduates of vocational schools in the country, or 20 percent, remain unemployed. Which means that the labor market in Albania is relatively weak and unable to provide opportunities for young people to use their acquired professional skills or the professional workforce is far from meeting the demand of the country. In this conclusion, a recently published report was released, enabled by GIZ and the National Employment Service, regarding the employability of students graduating from vocational schools in the country.

—-

1 në 5 të diplomuar në shkollat profesionale në vend, apo 20 për qind, mbeten të papunë. Çka do të thotë se tregu i punës në Shqipëri është relativisht i dobët dhe nuk është në gjendje t’u sigurojë mundësi të rinjve për të shfrytëzuar aftësitë e tyre profesionale të fituara ose fuqia punëtore profesionale është larg përmbushjes së kërkesës që ka vendi. Në këtë konkluzion ka dalë një raport i publikuar së fundmi, i mundësuar nga GIZ dhe Shërbimi Kombëtar i Punësimit, lidhur me punsueshmërinë e nxënësve që mbarojnë shkollat profesionale në vend.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *