COVID-19 Lajmet Ekonomike – 24.04.2020

COVID-19 Lajmet Ekonomike - 24.04.2020


The exchange rate / Week closes negatively for the Euro and the Franc. The Pound and the Dollar are strengtheningScan-tv.com

The European currency weakened again this Friday, closing the week negatively as it was bought today with 123.7 lek and sold with 124.6 lek.

Monedha europiane është dobësuar sërish këtë të premte duke e mbyllur javën negativisht pasi është blerë sot me 123.7 lekë dhe është shitur me 124.6 lekë.

On April 27, all retail stores open. Shopping malls continue closedExit.al

On Monday, April 27, all retail stores in the country will open. Shopping malls will not open. This is what the Minister of Reconstruction and Coronavirus Ahmetaj said, invited to the show “Opinion”.

Më 27 prill, ditën e hënë, do të hapen të gjitha dyqanet e tregtisë me pakicë në vend. Qendrat tregtare nuk do të hapen. Kështu tha Ministri i Rindërtimit dhe Koronavirusit Ahmetaj, i ftuar në emisionin “Opinion”.

Government borrowing – ALL 31 billion for April, the market responds wellScan-tv.com

The Albanian government has borrowed a significant amount during the month of April. The data of the Ministry of Finance shows that only during this month in the domestic financial market, 31 billion ALL has been borrowed through the issuance of bonds. The amount also includes refinancing existing debt, but for the most part it is a matter of new borrowing, and in general, the market has responded well to government funding.

Qeveria shqiptare ka zhvilluar një huamarrje intensive gjatë muajit prill. Të dhënat e Ministrisë së Financave tregojnë se vetëm gjatë këtij muaji në tregun e brendshëm financiar janë marrë rreth 31 miliardë lekë hua përmes emetimit të bonove dhe obligacioneve. Shuma përfshin edhe rifinancim të borxhit ekzistues, por në pjesën më të madhe bëhet fjalë për huamarrje të re dhe në përgjithësi, tregu i është përgjigjur mirë kërkesës së qeverisë për financime.

The budget deficit enters a new “normalcy”, an increase for the next 5 years Monitor.al

Fiscal indicators have entered a new normalcy where for at least the next 5 years nothing will be the same in the economic situation of the country. The economic consequences of the Covid 19 Pandemic will be reflected in fiscal indicators, especially in public debt due to the increase in the budget deficit for at least the next 5 years.

Treguesit fiskal kanë hyrë në një normalitet të ri ku së paku për 5 vitet në vijim nuk do të jetë asgjë njësoj në situatën ekonomike të vendit. Pasojat ekonomike të Pandemisë Covid do të reflektohen në treguesit fiskalë, sidomos në borxhin publik për shkak të rritjes së deficitit buxhetor se paku për 5 vitet në vijim.

Albania’s internal natural resources, INSTAT, shows how much has been usedMonitor.al

In 2018, the raw material extracted from domestic natural resources, which represents the total amount of materials used directly in the economy, is about 22.4 million tons, marking an increase of 4.6% compared to 2017. The structure of natural internal resources shows that “non-metallic mineral” products account for about 49.5%, “biomass” 35.6%, “metallic minerals” 7.9% and “fossil energy materials” 7.1%, reports INSTAT.

Në vitin 2018, lënda e parë e nxjerrë nga burimet e brendshme natyrore, e cila përfaqëson sasinë totale të materialeve që përdoren direkt në ekonomi, është rreth 22,4 milionë ton, duke shënuar një rritje me 4,6 %, krahasuar me vitin 2017. Struktura e burimeve të brendshme natyrore, tregon që produktet “minerale jo metalike” zënë rreth 49,5 %, “biomasa” 35,6 %, “mineralet metalike” 7,9 % dhe “materialet e energjisë fosile” 7,1 %, raporton INSTAT.

Taxes: Update the activity code if you have had problems with financial assistance and permission to workMonitor.al

The General Directorate of Taxation invites all taxpayers, who as a reason for refusing to apply for financial assistance have inconsistencies with the Code of Activity with the description of the activity, or with the type of activity they actually exercise, that they must update their data.

Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve fton të gjithë tatimpaguesit, të cilët si arsye për refuzim të aplikimit për ndihmë financiare kanë mospërputhjen e Kodit të aktivitetit me përshkrimin e aktivitetit, apo me llojin  e veprimtarisë që ata realisht ushtrojnë, se duhet të përditësojnë të dhënat e tyre.

Private equity markets, need for interventionScan-tv.com

The Parliamentary Committee on Economy has discussed the draft law from “On equity markets, which has been worked on for a year and which aims to promote the development of these markets, as well as to create a better protection of investors. The Minister of Finance, Anila Denaj, announced the innovations of the draft and the effect on the economy.

Komisioni Parlamentar i Ekonomisë ka diskutuar projektligjin nga “Per tregjet e kapitalit, mbi të cilin është punuar për nje vit dhe që synon të nxisë zhvillimin e këtyre tregjeve, si edhe të krijojë një mbrojtje më të mirë të investitorëve. Ministrja e Financave, Anila Denaj bëri me dije risitë e draftit dhe efektin në ekonomi.

Public companies, part of the scholarship – Gjergji: Government to undertake incentive legal initiativesScan-tv.com

The government must undertake a concrete legal initiative to enable the quotation of public institutions on the ALSE Stock Exchange, as the only way to encourage private companies to be listed and to make this instrument fully functional. During the discussions of the draft law on “Capital Markets”, the Executive Director of the Albanian Stock Exchange, ALSE, states that the infrastructure is ready. In the meantime, this opinion is shared also by the Titles Trading Association.

Qeveria duhet të ndërmarrë një iniciativë ligjore konkrete që të bëjë të mundur kuotimin e institucioneve publike në bursën ALSE, si e vetmja mënyrë për të nxitur edhe kompanitë private që të listohen dhe që ta bëjë këtë instrument tërësisht funksional.  Gjatë diskutimeve të projektligjit për “Tregjet e kapitalit”, Drejtori Ekzekutiv i Bursës Shqiptare të Titujve, ALSE, thekson se infrastruktura është gati. Ndërkaq, këtë mendim ndan edhe Shoqata e Tregtimit të Titujve.

The EC assesses Albania’s economic reforms – “Covid-19 does not change priority reforms. Research and Innovation Reforms are lacking” – Scan-tv.com

The European Commission has published a working document on the evaluation of the economic reform program for Albania. This program was agreed with the Albanian government at the end of January this year, and was finalized in February. But the situation and the economic crisis created by Covid-19 makes it very difficult for the commission to give an assessment of this economic reform program. For this reason, the updated fiscal and macroeconomic projections, which will reflect the impact of the current crisis, will be included in the report on candidate countries to be published in the first days of May.

Komisioni Europian ka publikuar dokumentin e punës mbi vlerësimin e programit ekonomik të reformave për Shqipërinë. Ky program është dakordësuar ma qeverinë shqiptare në fund të janarit të këtij viti, dhe u finalizua në muajin shkurt. Por, situata dhe kriza ekonomike e krijuar si rrjedhojë e Covid-19 e bën shumë të vështirë për komisionin që të japë një vlerësim mbi këtë program reformash ekonomike. Për këtë arsye, projeksionet fiskale dhe makroekonomike të rifreskuara, ku do të reflektohet edhe imapkti i krizës aktuale, do të përfshihen në raportin për vendet kandidate që do të publikohet në ditët e para të muajit Maj.

Skeptics of the fiscal amnesty / Civici e Xhepa: Unfavorable time, an accompanying package needed – Scan-tv.com

Economic experts are skeptical of the realization of the fiscal amnesty in these conditions where the country and the tax administration are located, while suggesting that if implemented, it must be accompanied by legal improvements to serve the formalization of the economy. In a Skype interview for SCAN, experts Adrian Civici and Selami Xhepa analyze this government initiative and the effects it could have on the economy.

Ekspertët e ekonomisë e shikojnë me skepticizëm realizimin e amnistisë fiskale në këto kushte ku ndodhet vendi dhe administrata tatimore, ndërsa sugjerojnë që nëse do të vihet në zbatim, duhet patjetër që të shoqëroret me përmirsime ligjore që t’i shërbejë formalizimit të ekonomisë. Në një intervistë në Skype për SCAN, ekspertët Adrian Civici dhe Selami Xhepa, analizojnë këtë iniciativë të qeverisë dhe efektet që mund të ketë në ekonomi.

Albania and Northern Macedonia sign the first mini-Schengen agreement – Exit.al

Albania and Northern Macedonia will sign the first mini-agreement, the Agreement on the Recognition of Phytosanitary Certificates. The agreement will facilitate trade and exchange of agricultural products between the two countries.

Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut do të nënshkruajnë marrëveshjen e parë të minishengenit, Marrëveshjen për Njohjen e Çertifikatave Fitosanitare. Marrëveshja do të lehtësojë tregtinë dhe shkëmbimin e produkteve bujqësore midis dy vendeve.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *