COVID-19 Lajmet Ekonomike – 21.05.2020

COVID-19 Lajmet Ekonomike - 21.05.2020


Rama: By May, the country will be completely open – Monitor.al

Prime Minister Edi Rama told parliament that within May Albania will be fully open, while the country will be preparing for the new tourist season.

—-

Kryeministri Edi Rama tha ne parlament se brenda muajit maj Shqipëria do të jetë e hapur terësisht, ndërsa vendi do të përgatitet për sezonin e ri turistik.

From January 2021, banks report to the BoA the names of the 20 largest borrowers – Monitor.al

Starting from January next year, commercial banks in our country will report every three months to the Bank of Albania the 20 largest borrowers. Reporting is being done in the context of amending the Regulation on Large Exhibitions which is currently in the consultation phase.

—-

Duke nisur që nga janari i vitit që vjen bankat tregtare në vendin tonë do të raportojnë çdo tre muaj në Bankën e Shqipërisë 20 kredimarrësit më të mëdhenj. Raportimi po bëhet në kuadër të ndryshimit të Rregullores për Ekspozimet e mëdha që aktualisht është në fazë konsultimi.

Tenders, in 2019 businesses complained procedures with a total limit fund of 243 million euros – Monitor.al

Economic operators who assessed that the conditions set in the tenders did not treat them equally, or the evaluation of bids was not fair, have filed a complaint with the Public Procurement Commission. In total, the limit fund for all the appealed procedures is over 243 million euros, which is 27 percent of the total procurement fund that was developed in 2019.

—-

Operatorët ekonomikë që kanë vlerësuar se kushtet e vendosura në tendera nuk i trajtonin në mënyrë të barabartë, apo vlerësimi i ofertave nuk ishte i drejtë, kanë paraqitur ankesë pranë Komsionit të Prokurimit Publik. Në total fondi limit për të gjithë procedurat e ankimuara është mbi 243 milionë euro çka përbën 27 për qind të fondit total të prokurimeve që janë zhvilluar në vitin 2019.

Fine of 50 thousand ALL for employers who do not apply for financial assistance to employees – Monitor.al

The Council of Ministers has decided to fine employers who do not apply for financial assistance to their employees with an amount of 50 thousand ALL. This administrative measure is sanctioned in some changes and additions to the normative act no.3, dated 15.3.202020.

—-

Këshilli i Ministrave ka vendosur të gjobisë punëdhënësit që nuk aplikojnë për ndihmën financiare të punonjësve të tyre me një shumë prej 50 mijë lekësh.  Kjo masë administrative sanksionohet në disa ndryshime dhe shtesa në AKTIN NORMATIV NR.3, DATË 15.3.2020.

Unify VAT in agriculture! – MTEF Proposals: Fuel at a reduced price – Scan-tv.com

The Albanian Agribusiness Council has drafted a series of concrete requests and proposals to the government in order to provide a support package for the agricultural sector, which also serves to improve all the weak links in the food chain. KASH estimates that the improvement of the current situation in the links of the food chain, cannot and will not be faced with only 2 aid packages that are currently being financially supported directly from the state budget, as this sector has not been a beneficiary.

—-

Këshilli i Agrobiznesit Shqiptar ka hartuar një sërë kërkesash dhe propozimesh konkrete drejtuar qeverisë  me qëllim ofrimin e një pakete mbështetje për sektorin bujqësor, e cila u shërben njëkohësisht përmirësimit në të gjitha hallkave e dobëta të zinxhirit ushqimor. KASH vlerëson se përmirësimi situatës aktuale në hallkat e zinxhirit ushqimor, nuk mund dhe nuk do të përballohet vetëm me 2 paketat e ndihmës që aktualisht po mbështeten financiarisht drejtpërdrejt nga buxhetit i shtetit, pasi ky sektor nuk ka qenë përfitues.

Skills at work, we are better than the region – WB and Wiiw report: “There are jobs, but no professionals” is less valid in Albania – Scan-tv.com

The latest report from the Vienna Institute for International Economic Studies (Wiiw) and the World Bank on employment trends in the region shows that, yes, the problem exists, and is even deeper, but not as deep as in other countries in the region.

—-

Raporti më i fundit i Institutit të Vienës për Studime Ekonomike Ndërkombëtare (Wiiw) dhe Bankës Botërore për tendencat e punësimit në rajon, tregon se, po, problematika ekziston, e madje është e thellë, por jo aq sa në vendet e tjera të rajonit.

Klosi: We will see the possibility of reopening tourism from June 1st ; Agencies are required to provide holiday coupons – Monitor.al

Representatives of the Tourist Union announced that they held a meeting with the Minister of Tourism Mr. Blendi Klosi, where they discussed the current situation and plans for the reopening of tourism. Minister Klosi said that he would personally engage in the implementation of the requirements and would lobby for the reopening to be possible starting from June 1, of course respecting the protocols of anti-covid measures.

—-

Përfaqësuesit e Unionit Turistik njoftuan se zhvilluan një takim me Ministrin e Turizmit z.Blendi Klosi, ku diskutuan për situatën aktuale dhe planeve për rihapjen e turizmit.

Ministri Klosi tha se do të angazhohej personalisht për realizimin e kërkesave dhe do lobojë që rihapja të bëhet e mundur duke filluar nga data 1 qershor, sigurisht duke respektuar protokollet e masave anti covid.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *