COVID-19 Lajmet Ekonomike – 21.04.2020

COVID-19 Lajmet Ekonomike - 21.04.2020


The exchange rate / Euro loses points while the Pound and the Dollar do not fluctuate – Scan.tv

This Tuesday recorded a decrease in the value of the European currency, which was bought today at 124.2 lek and sold at 125.5 lek compared to the previous day.

—-

Kjo e martë ka regjistruar rënie të vlerës për monedhën europiane e cila është blerë sot me 124.2 lekë dhe është shitur me 125.5 lekë krahasuar me një ditë më parë.

Small Businesses Excused from Tax This Year – Exit.al

During a live interview yesterday, Prime Minister Edi Rama has said that small businesses will not have to pay tax until the end of the year. Following widespread closures due to the Coronavirus epidemic, Rama said that “all small businesses will not pay taxes until the end of this year.” 

—-

Gjatë një deklarate, Kryeministri Edi Rama ka thënë se bizneset e vogla nuk do të duhet të paguajnë taksë deri në fund të vitit. Pas mbylljeve të përhapura për shkak të epidemisë së Coronavirus, Rama tha se “të gjitha bizneset e vogla nuk do të paguajnë taksat deri në fund të këtij viti”.

The American Chamber of Commerce poll: How many existing layoffs as a result of the crisis and how many are expected in the near future. There are no immediate plans to declare bankruptcy – Monitor.al

The American Chamber of Commerce in Albania (AmCham) last week conducted a survey with a broad base of its members, to measure the impact of COVID-19 on the workforce. AmCham represents 224 companies with a total of 38,000 employees, who reported 464 layoffs, representing 1.9% of the existing workforce.

—-

Dhoma Amerikane e Tregtisë në Shqipëri (AmCham) zhvilloi javën e kaluar një anketim me një bazë të gjerë të anëtarëve të saj, për të matur ndikimin e COVID-19 në fuqinë punëtore. AmCham përfaqëson 224 kompani me një total prej 38,000 të punësuarish, të cilët raportuan 464 pushime nga puna, që përfaqësojnë 1.9% të fuqisë ekzistuese të punës.

How to apply for the benefit of 40 thousand ALL, the director of taxes Ibrahimaj talks about the procedures – Monitor.al

Applications for second aid assistance officially begins today. The General Director of Taxes, Delina Ibrahimaj, explained to “Monitor” about the way businesses will apply for the benefit of 40 thousand ALL. “All beneficiaries will receive an e-filing notification on their benefit and method of application. All those who think that they are beneficiaries and will not receive notification will fill out a complaint form and the issues will be verified by the regional directorates “, explained Ibrahimaj.

—-

Sot nisin zyrtarisht aplikimet për përfitimin e ndihmës të paketës së dytë. Drejtoresha e Përgjithshme e Tatimeve, Delina Ibrahimaj shpjegoi për “Monitor” për mënyrën se di do të aplikojnë bizneset për përfitimin e ndihmës 40 mijë lekë. “Të gjithë përfituesit do të marrin një njoftim në e-filing mbi përfitimin e tyre dhe mënyrën e aplikimit. Të gjithë ata që mendojnë se janë përfitues dhe nuk do të marrin njoftim do të plotësojnë një formular ankesë dhe çështjet do të verifikohen nga drejtoritë rajonale”, sqaroi Ibrahimaj.

April 30 was the deadline for declaring income over 2 million ALL is postponed – Monitor.al

The end of April is the last official deadline for all individuals who make an online declaration of their personal income, when they exceed 2 million ALL (DIVA-Individual Annual Declaration of Income). However, due to the situation created by the COVID-19 pandemic, the Ministry of Finance has informed “Monitor Ekonomi” that this year there will be an extension of the declaration deadline beyond April.

—-

Fundi i prillit është afati i fundit zyrtar për të gjithë individët, të cilët bëjnë deklarimin online të të ardhurave të tyre personale, kur ato i kalojnë 2 milionë lekë (DIVA-Deklarata Individuale Vjetore e të Ardhurave). Por, për shkak të situatës së krijuar nga pandemia e COVID-19, Ministria e Financave ka bërë të ditur për “Monitor Ekonomi” se këtë vit do të ketë shtyrje të afatit të deklarimit përtej muajit prill.

VAT refund, drastic drop / January-March 27.7 million euros were liquidated. Grow stocks – Scan.tv

The tax administration has paid about 3.1 billion ALL or 27.7 million Euros for VAT refund to businesses during the period January-March 2020. Referring to the official data of the General Directorate of Taxes, during this quarter, about 1.28 billion ALL of reimbursed value went for the payment of installments for large taxpayers in the list of taxpayers in installments.

—-

Administrata tatimore ka paguar rreth 3.1 miliardë lekë apo 27.7 milionë euro për  rimbursimin e TVSH-së ndaj bizneseve përgjatë periudhës Janar-Mars 2020.  Referuar të dhënave zyrtare të Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve,  gjatë këtij tremujori, rreth 1.28 miliard lekë e vlerës së rimbursuar shkoi për pagesën e kësteve për tatimpaguesit e mëdhenj në listën e tatimpaguesve me këste.

The Law Commission approved the postponement of the state of natural disaster for 2 months – Monitor.al

The Parliamentary Committee on Laws, chaired by Mayor Ulsi Manja, approved the two-month postponement of the state of natural disaster.

—-

Komisioni Parlamentar i Ligjeve nën drejtimin e kyetarit Ulsi Manja, miratoi shtyrjen me dy muaj të gjendjes së fatkeqësisë natyrore.

IMF: Covid accounts for 75.6% of Albania’s debt to GDP in 2020 – Monitor.al

The negative effects of the November 26, 2019 earthquake and the economic crisis created by COVID pandemic will drive our country’s public debt to 75.6% of GDP this year, to move to a downward trajectory at 59-60% of GDP. 2021, referred the International Monetary Fund to the assessment it made of Albania’s request for emergency funding from quotas in the Fund.

—-

Efektet negative të tërmetit të 26 nëntorit 2019 dhe kriza ekonomike që krijoi pandemia COVID do ta çojnë borxhin publik të vendit tonë në 75.6% të PBB-së këtë vit, për të shkuar në një trajektore rënëse në 59-60% të PBB-së më 2021, referoi Fondi Monetar Ndërkombëtar në vlerësimin që bëri për kërkesën e Shqipërisë për financim emergjent nga kuotat në Fond.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *