COVID-19 Lajmet Ekonomike – 16.04.2020

COVID-19 Lajmet Ekonomike - 16.04.2020

The budget changes again, the debt increases by 116 million euros, the government’s reserve fund is 9-fold Monitor.al

The Albanian government, through a normative act, changed the 2020 budget, intervening on the expenditure side and the public debt limit, but not on revenues. This is the second change in a short time, after the one in mid-March, dictated by the extraordinary situation created by the Covid-19 pandemic.

—-

Qeveria shqiptare, nëpërmjet një akti normativ, ndryshoi buxhetin e vitit 2020, duke bërë ndërhyrje në krahun e shpenzimeve dhe kufirin e borxhit publik, por jo tek të ardhurat. Ky është ndryshimi i dytë brenda një kohe të shkurtër, pas atij të mesit të marsit, i diktuar nga situata e jashtëzakonshme që ka krijuar pandemia e Covid-19.

The Assembly approves the amendments to the Criminal Code, imprisonment is endangered if quarantine orders are broken resulting in death – Monitor.al

Today, the Parliament approved the amendments to the Criminal Code, which provide for severe penalties up to imprisonment, if the rules and orders of quarantine are violated during periods of pandemics.

—-

Janë miratuar sot nga Kuvendi ndryshimet në Kodin Penal, që parashikojnë masa të forta ndëshkimore deri me burg, në rast se shkellen rregullat dhe urdhërat e karantinimit gjatë periudhave të pandemive.

The banking sector is OK! BoA: “COVID-19 found it in very good condition” Scan-tv.com

The Bank of Albania believes that the pandemic has found the financial system and the banking sector in a very good financial position and this will enable the absorption of possible shocks from the effects that the pandemic will have on the country’s economy. Given that the economy is facing increasing insecurity due to COVID-19, the central bank notes that this situation has found the banking sector in optimal conditions for capitalization, liquidity and financial health as a whole. However, the Bank of Albania in its latest financial stability report states that this situation raises many unknowns and banks need to improve their capacity assessment models and resistance tests.

—-

Banka e Shqipërisë gjykon se pandemia e ka gjetur sistemin financiar dhe sektorin bankar në një gjendje shumë të mirë financiare dhe kjo do të mundësojë përthithjen e goditjeve të mundshme nga efektet që pandemia do të ketë mbi ekonominë e vendit. Në kushtet kur ekonomia përballet me një pasiguri në rritje për shkak të COVID-19, banka qendrore evidenton se kjo situatë e ka gjetur sektorin bankar në kushte optimal kapitalizimi, likuiditeti dhe shëndeti financiar në tërësi. Megjithatë, Banka e Shqipërisë në raportin e fundit të stabilitetit financiar shprehet se kjo gjendje shtron shumë të panjohura dhe bankat duhet të përmirësojnë modelet e tyre të vlerësimit të kapaciteteve dhe provave të rezistencës.

Covid-19 crisis expands budget deficit by 153% in March, spending increases by 5% – Monitor.al

The COVID-19 pandemic crisis in the second half of March did not put pressure on increased budget spending, as payments for the first aid package began in early April. According to fiscal statistics published by the Ministry of Finance in March 2020, budget expenditures were 5 percent higher than in March 2019, or 1.6 billion ALL (13.4 million euros) more.

—-

Kriza që ka krijuar pandemia COVID-19 në gjatë gjysmës së dytë të muajit  mars nuk ka ushtruar presion mbi rritjen e shpenzimeve buxhetore, pasi pagesat për paketën e parë të ndihmës kanë nisur në fillim të prillit. Sipas statistikave fiskale të publikuara nga Ministria e Financave në muajin mars 2020 shpenzimet buxhetore ishin 5 për qind më të larta se në marsin e vitit 2019, ose 1,6 miliardë lekë (13,4 mln euro) më shumë.

Exporters support interest-free credit, Employee support should be expanded, VAT refunded – Monitor.al

The National Employers’ Association “Proeksport Albania”, in a letter to the Prime Minister and Ministers expressed its support for the Government in the strategy and efforts in the fight against COVID-19, which requires the mobilization of all factors, energy, will and use of all the chances to come out with as little pain and damage as possible.

***

Shoqata Kombëtare e Punëdhënësve “Proeksport Albania”, në një letër drejtuar kryeministrit dhe ministrave ka shprehur mbështetjen e saj për Qeverinë në strategjinë dhe perpjekjet në luftën me COVID-19, gjë e cila kerkon mobilizimin e të gjithë faktorëve, energjinë ,vullnetin dhe përdorimin e të gjithë mundësive për të dalë me sa më pak dhimbje dhe dëme.

Taxes, how the financial aid will be distributed through the second package, do not apply nowMonitor.al

The General Directorate of Taxation informs taxpayers and interested individuals that, in accordance with the measures taken by the Albanian Government for financial assistance, is working intensively to implement the financial assistance package 2, the beneficiaries of which will be a significant number of employees of small and large businesses.

—-

Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve informon tatimpaguesit dhe individët e interesuar se, në zbatim të masave të ndërmarra nga Qeveria e shqiptare për ndihmën financiare, po punon intensivisht për të implementuar paketën e ndihmës financiare 2, përfitues të së cilës do të jenë një numër i konsiderueshëm punonjësish të bizneseve të vogla dhe atyre të mëdha.

“We need a third business package,” says Ardian Civici – Panorama.al

According to him, “A third business package needs to be made, which could include reducing the payment of e-energy or postponing VAT. It is true that the state postpones the profit tax payments in September or December, but you know when the business will start, so it is required that the state prepare a full and wider package”.

—-

Sipas tij, “Duhet të bëhet një paketë e tretë për biznesin, që mund të përfshijë reduktim të pagesës së enërgjisë eklertrike apo shtyrje të TVSH. E vërtetë është që shteti i shtyn në shtator apo në dhjetor pagesat e tatimfitimit por ti se di kur do fillojë punë biznesi, prandaj kërkohet që shteti, të përgatisë një paketë shumë më të plotë dhe shumë më të gjerë”.

The EC publishes measures to prevent the spread of COVID-19 – Exit.al

The European Commission today released a list of measures that the European Union and its member states must take to prevent the spread of coronavirus and restore it to normal life. In conditions when the pandemic has affected every country in Europe, the cooperation of all states is required and coordination of measures to prevent the spread of the virus is written, the official statement reads.

—-

Komisioni Europian publikoi sot listën e masave që Bashkimi Europian dhe shtetet anëtare duhet të marrin, për të parandaluar përhapjen e koronavirusit dhe për t’ju rikthyer jetës normale. Në kushtet kur pandemia ka prekur çdo shtet të Europës, kërkohet bashkëpunim i të gjitha shteteve dhe bashkërendim i masave për të parandaluar përhapjen e virusit, shkruhet në deklaratën zyrtare.

Stranded Albanians Returning Home Will Pay for Flights, Two-Week Quarantine in Hotels Arranged by Government – Exit.al

Qeveria e Shqipërisë ka njoftuar se do të fillojë riatdhesimin e shqiptarëve të bllokuar në disa vende evropiane, pasi kufijtë u mbyllën për shkak të koronavirusit. Ata që dëshirojnë të kthehen në shtëpi do të paguajnë për fluturimin Air Albania dhe karantinën e tyre dyjavore në hotelet e rregulluara nga Qeveria.

—-

The Government of Albania has announced it will start repatriation of Albanians stranded in some European countries after borders were closed due to coronavirus. Those who wish to return home will pay for the Air Albania flight and their two-week quarantine in hotels arranged by the government.

Balkan Gangsters ‘Profiting from Pandemic’, Report BIRN

Mbyllja e kufijve dhe kufizimet e lëvizjes kanë goditur kontrabandistët e migrantëve – por tregtarët kriminelë në drogë dhe pajisje mjekësore dhe mbrojtëse po lulëzojnë, siç janë mashtrimet në internet, zbulon një studim.

—-

Border closures and movement restrictions have hit migrant smugglers – but criminal traders in drugs and medical and protective equipment are thriving, as are online scams, a study reveals.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *