COVID-19 Lajmet ekonomike – 15.05.2020

COVID-19 Lajmet ekonomike - 15.05.2020


Covid’s pandemic will affect the tightening of credit conditions – Monitor.al

The credit crunch will worsen further with Covid pandemic. The Monetary Policy Department at the Bank of Albania has analyzed that the pandemic will affect the further deterioration of the real sector balance sheets, increase the credit risk and may lead to a decrease in the appetite for lending from the banking sector.

***

Kreditimi i ekonomisë do të përkeqësohet më tej me pandeminë Covid. Depratamenti i Poltikës Monetare në Bankën e Shqipërisë ka analizuar se pandemia do të ndikojë në përkeqësimin e mëtejshëm të bilanceve të sektorit real, do të rrisë rrezikun e kredisë dhe mund të çojë në uljen e oreksit për kredidhënie nga sektori bankar.

Microfinance, 26 thousand loans are postponed, with a total portfolio of 63 million euros – Monitor.al

Small businesses in difficulty, Microfinance Institutions seek to be included in the guarantee fund. In addition to restructuring loans in the banking system, this process has advanced to microfinance institutions. The Albanian Microfinance Association (AMA) announced that the member financial institutions of AMA have reviewed more than 31 thousand requests for postponement.

***

Bizneset e vogla në vështrësi, Institucionet mikrofinanciare kërkojnë të përfshihen në fondin e garancisë. Krahas ristrukturimit të kredive në sistemin bankar, ky proces ka avancuar dhe te institucionet mikrofinanciare. Shoqata Mikrofinanca Shqiptare (AMA), bëri të ditur se , Institucionet financiare anëtare të AMA kanë shqyrtuar më shumë se 31 mijë kërkesa për shtyrje. 

The BoA builds Covid’s impact scenarios on the economy, 4 conditions for overcoming the crisis – Monitor.al

With the passing of the risk of pandemic and the mitigation of social distancing measures, economic activity is expected to begin recovery. After shrinking in 2020, economic activity is expected to follow an upward trajectory in the coming years, the Bank of Albania analyzes in the Monetary Policy report for the second quarter of 2020.

***

Me kalimin e rrezikut të pandemisë dhe zbutjen e masave të distancimit social, aktiviteti ekonomik pritet të fillojë rikuperimin. Pas tkurrjes në vitin 2020, aktiviteti ekonomik pritet të ndjekë një trajektore rritëse në vitet në vijim, analizon Banka e Shqipërisë në raportin e Politikës Monetare për tre mujorin e dytë 2020.

BoA study: If the economy falls by 6.9%, unemployment reaches 18.6% – Scan-tv.com

Unemployment in Albania as a result of the crisis caused by the Covid-19 epidemic could reach up to 18.6%. Experts from the Bank of Albania have prepared an assessment that aims to create an idea of the possible effects of the crisis on the economy.

***

Papunësia në Shqipëri si pasojë e krizës së shkaktuar nga epidemia e Covid-19 mund të arrijë deri në 18.6%. Ekspertët e Bankës së Shqipërisë kanë përgatitur një vlerësim që synon të krijojë një ide mbi efektet e mundshme të krizës në ekonomi.

Pandemic, the biggest decline in the service and agriculture sectors – Monitor.al

The Bank of Albania analyzed that Covid-19 is expected to have a negative impact on almost all sectors of the economy. However, the blow will be more focused on export-oriented manufacturing sectors and services sector businesses that are directly affected by social distancing measures.

***

Banka e Shqipërisë analizoi se, Covid-19 pritet të ketë një ndikim negativ në pothuaj të gjithë sektorët e ekonomisë. Megjithatë, goditja do të jetë më e përqendruar në sektorët prodhues të orientuar drejt eksportit dhe në bizneset e sektorit të shërbimeve që preken direkt nga masat e distancimit social.

Individuals will apply for financial assistance themselves – tvklan.tv

In an interview with Klan television, Delina Ibrahimaj, Director General of Taxation, says there are thousands of cases where companies have not applied for employees to receive their assistance, which is forcing the government to change the decision to pay this fee and allow for individuals to apply as well.

***

Në një intervistë për televizionin Klan, Delina Ibrahimaj, Drejtore e Përgjithshme e Tatimeve, thotë se ka mijëra raste që kompanitë nuk kanë aplikuar që punonjësit të marrin ndihmën e tyre, çka po detyron qeverinë që të ndryshojë vendimin e dhënies së kësaj page dhe të lejojë që aplikimin ta bëjnë dhe individët.

Farmers start applications within May – National Schemes / About 4 thousand individuals will be funded – Scan-tv.com

In the last week of May, farmers’ applications for agricultural financing for 2020 are expected to open. Official sources from the Ministry of Agriculture suggest that the green light will already be given to the distribution of the fund, after the curbing that took place within of the state of natural disaster. Farmers’ applications will be made online through the e-albania portal with zero documents.

***

Javën e fundit të muajit Maj pritet të hapen aplikimet e fermerëve për financime në bujqësi për vitin 2020. Burime zyrtare nga Ministria e Bujqësisë, bëjnë me dije se tashmë do t’i hapet drita jeshile shpërndarjes së fondit, pas frenimit që u bë në kuadër të gjendjes së fatkeqësisë natyrore.  Aplikimet nga fermerët do të bëhen online përmes portalit e-albania me zero dokumenta.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *