COVID-19 Lajmet Ekonomike – 15.04.2020

COVID-19 Lajmet Ekonomike - 15.04.2020


The Bank of Albania analyzes the impact of COVID-19, it will affect everyone, except the vital sectorsMonitor.al

More specifically, private and public enterprises (with the possible exception of those providing basic vital services), depending on their ability to adapt, even in part, may suffer trade chain damage and will feel an average of one marked decline in sales of goods and services. This will lead to a decrease in income and difficulties in coping with the financial obligations of the activity related to fixed and variable costs.

—-

Më konkretisht, ndërmarrjet private dhe publike (me përjashtim ndoshta të atyre që ofrojnë shërbime jetike bazë), në varësi të aftësisë së tyre për t’u përshtatur qoftë edhe pjesërisht, mund të pësojnë dëmtim të zinxhirit të marrëdhënieve tregtare dhe do të ndjejnë mesatarisht një rënie të theksuar të shitjeve të mallrave e të shërbimeve. Kjo do të sjellë rënie të të ardhurave dhe vështirësi për të përballuar detyrimet financiare të veprimtarisë që lidhen me shpenzimet fikse dhe ato variabël.

Investment Council Business Survey, How Do They See Support Measures? – Monitor.al

Under the direction of the Minister of Finance and Economy, Mrs. Anila Denaj, held an extraordinary meeting of the Investment Council, where discussions focused on the situation created in the country due to the pandemic of the COVID 19 virus, financial and economic measures that have been taken so far by the government to cope with the consequences and measures potential that could be taken in the future.

—-

Nën drejtimin e Ministres së Financave dhe Ekonomisë, znj. Anila Denaj, u zhvillua mbledhja e jashtëzakonshme e Këshillit të Investimeve, ku diskutimet u përqendruan në situatën e krijuar në vend për shkak të pandemisë së virusit COVID 19, masave financiare dhe ekonomike që janë ndërmarrë deri më tani nga qeveria për të përballuar pasojat dhe masave të mundshme që mund të merren në të ardhmen.

Exporters: Don’t neglect, reimburse us VAT, only 17% of requests are executed Monitor.al

The National Employers’ Association “PROEKSPORT ALBANIA”, in a press statement claimed that it has repeatedly addressed the responsible state authorities, to enable the fulfillment of their legal obligation for the immediate and unconditional reimbursement of Value Added Tax. (VAT) prepaid by active processing regime (RPA) businesses.

—-

Shoqata Kombëtare e Punëdhënësve “PROEKSPORT ALBANIA”, në një deklaratë për shtyp pohon se  në mënyrë të përsëritur, iu është drejtuar autoriteteve përgjegjëse shtetërore, për të mundësuar plotësimin e detyrimit ligjor të tyre për rimbursimin e menjëhershëm dhe pa kushte të Tatimit mbi Vlerën e Shtuar (TVSH) të parapaguar nga bizneset e rregjimit të përpunimit aktiv (RPA).

CoE Guidelines for the Protection of Human Rights and Democracy: Principles to Respect Anti-Coronavirus MeasuresExit.al

The Council of Europe (CoE) on April 7 published an information document for member states stating that although the situation dictates the taking of measures that affect the rights and freedoms of citizens, these measures must respect the fundamental values of democracy, the rule of law and Human rights.

—-

Këshilli i Evropës (KiE) botoi më 7 prill një dokument informues për vendet anëtare ku thekson se edhe pse situata dikton marrjen e masave që prekin të drejtat dhe liritë e qytetarëve, këto masa duhet të respektojnë vlerat themelore të demokracisë, shtetin e së drejtës dhe të drejtat e njeriut.

How and where should economic unblocking begin in Albania? DW: How do you see the government’s measures, here’s what the experts say – Deutsche Welle – Dw.com

Albania is preparing for a measured exit from isolation. On Tuesday evening (April 14, 2020), the Albanian Prime Minister, Edi Rama, announced on social networks that the opening of the isolation could begin after 10 days. It will be “spotted and the same as the one in Austria, which has a little more advanced in time,” he said. Austrian Sebastian Kurz. He also stressed that “if the numbers of new cases of those affected deteriorate again, there will be a mechanism that will restore austerity measures.”

—-

Shqipëria përgatitet për daljen e matur nga izolimi. Në mbrëmjen e të martës, (14.04.2020) kryeministri shqiptar, Edi Rama bëri me dije në rrjetet sociale, se hapja nga izolimi mund të fillojë pas 10 ditësh. Ajo do të jetë “me pikatore dhe e njëjtë me atë të Austrisë, që e ka pak më të avancuar në kohë” theksoi ai. “Aq liri sa të jetë e mundur, aq shtrëngime sa të jetë e nevojshme”, citoi kryeministri Rama kancelarin austriak Sebastian Kurz. Ai theksoi gjithashtu që “nëse shifrat e rasteve të reja të të prekurve përkeqësohen sërish, do të ketë një mekanizëm që do të rikthejë masat shtrënguese”.

Të liberalizuarit”, për herë të parë pas dy vitesh, biznesi paguan energjinë me çmimin e familjarëve – Monitor.al

Bizneset që kanë detyrimin e sigurimit të enegjisë në mënyrë të pavarur por furnizohen nga Furnizuesi i Mundësisë së Fundit pasi ende nuk kanë gjetur një furnizues privat do të paguajnë për muajin mars një tarfië prej 9.56 lekë/kwh.Ky është çmimi më i lirë që prej majit 2018 që  i është ofruar kësaj kategorie nga ana e kompanisë publike që luan rolin e furnizuesit.

—-

Businesses that have the obligation to provide energy independently but are supplied by the Last Supplier as they have not yet found a private supplier will pay for March a fee of 9.56 ALL / kwh. This is the cheapest price since May 2018 that has been offered to this category by the public company that plays the role of supplier.

FMN: Ekonomia e Shqipërisë do tkurret me -5% në 2020; Bota do përjetojë recesionin më të keq nga Depresioni i Madh (Italia -9.1%) – Monitor.al

Ekonomia shqiptare pritet që të tkurret me 5% në 2020-n, si rrjedhojë e pasojave që ka shkaktuar pandemia e Covid-19, që ka ndalur pothuajse gjithë aktivitetin ekonomik. Parashikimi është bërë nga Fondi Monetar Ndërkombëtar në Pasqyrën Ekonomike Globale të prilit 2020

—-

The Albanian economy is expected to shrink by 5% in 2020, as a result of the consequences of the Covid-19 pandemic, which has halted almost all economic activity. The forecast is made by the International Monetary Fund in the Global Economic Overview of April 2020

Asnjë ndihmë për farmacitë/ Toma, kritika paketës së qeverisë: ”Kemi rënie të ndjeshme të xhiros, rrezikohen pagat – Scan-tv.com

Presidentja e Urdhrit Diana Toma thotë se ndonëse farmacitë kanë qenë hapur gjatë periudhës së fatkeqësisë, ato kanë pësuar një rënie të ndjeshme të xhiros. Sipas saj shitjet janë përqendruar te maskat, dorezat apo dezinfektantët dhe jo te barnat.

—-

The President of the Pharmaceutical Order Diana Toma says that although pharmacies have been open during the disaster period, they have experienced a significant drop in turnover. According to her, sales are focused on masks, gloves or disinfectants and not on drugs.

Siguria Ushqimore dhe COVID-19/ INFOSAN iu përgjigjet të gjitha shqetësimeve të Operatorëve të Biznesit Ushqimor dhe konsumatorëve – Scan-tv.com

Në kontekstin e pandemisë së COVID-19, Autoriteti Kombëtar i Ushqimit, në vazhdimësi të publikimeve të materialeve shkencore mbi Sigurinë Ushqimore dhe COVID-19, ka vënë në dispozicion përgjigjet që Rrjeti Ndërkombëtar i Autoriteteve të Sigurisë Ushqimore (INFOSAN) ka dhënë ndaj pyetjeve të organizuara në dy grupe: në lidhje me Operatorët e Biznesit Ushqimor dhe Konsumatorët.

—-

In the context of COVID-19 pandemic, the National Food Authority, in continuation of the publication of scientific materials on Food Safety and COVID-19, has made available the answers that the International Network of Food Safety Authorities (INFOSAN) has provided to the questions of organized into two groups: in relation to Food Business Operators and Consumers

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *