COVID-19 Lajmet Ekonomike – 14.04.2020

COVID-19 Lajmet Ekonomike - 14.04.2020

The week begins with a sharp drop in the euro and the dollarMonitor.al

Tuesday, which marked the first day of this week’s work, began with a fall in the euro and the dollar in the domestic market. According to the official exchange rate of the Bank of Albania, one euro was exchanged at 125.72 lek, down 0.62 lek compared to the end of the week and returning to the downward trend, after a slight increase in the middle of last week.

—-

E marta, që shënoi ditën e parë të punës së kësaj jave, ka nisur me një rënie të euros dhe dollarit në tregun vendas. Sipas kursit zyrtar të Bankës së Shqipërisë, një euro u këmbye me 125.72 lekë, duke rënë me 0.62 lekë në krahasim me fundin e javës dhe duke iu rikthyer tendencës rënëse, pas rritjes së lehtë në mesin e javës së kaluar.

Albania relaxes weekday curfew hours, toughens weekend lockdownReuters

TIRANA (Reuters) – Albania is smoothing the curfew during the week, to allow buyers to shop longer, but is extending the weekend lockdown and launching police drones to prevent rule-breakers as it moves to a second phase of tackling the coronavirus outbreak.

—-

TIRANE (Reuters) – Shqipëria është duke lehtësuar shtetrrethimin gjatë javës, për të lejuar blerësit të bëjnë pazar më të gjatë, por është duke e zgjatur mbylljen e tij në fundjavë dhe ka nisur dronët e policisë për të penguar shkelësit e rregullave, ndërsa kalon në një fazë të dytë të trajtimit të shpërthimit të koronavirusit.

IMF: Albania’s economy will shrink by -5% in 2020; The world will experience the worst recession from the Great Depression (Italy -9.1%) – Monitor.al

The Albanian economy is expected to shrink by 5% in 2020, as a result of the consequences of the Covid-19 pandemic, which has halted almost all economic activity. The forecast is made by the International Monetary Fund in the Global Economic Overview of April 2020, published today.

—-

Ekonomia shqiptare pritet që të tkurret me 5% në 2020-ën, si rrjedhojë e pasojave që ka shkaktuar pandemia e Covid-19, që ka ndalur pothuajse gjithë aktivitetin ekonomik. Parashikimi është bërë nga Fondi Monetar Ndërkombëtar në Pasqyrën Ekonomike Globale të prillit 2020, publikuar sot.

Family debt, 27% is from the black market and store lists in the second half of 2019- Monitor.al

In the periodic survey on the financial situation of families, the Bank of Albania reported that in the second half of 2019, about 24% of Albanian families have at least one debt to pay. This weight has remained unchanged compared to the previous survey, and has marked a slight decrease compared to a year ago, but remains 4 percentage points below the historical average of the survey (since 2010).

—-

Në vrojtimin periodik për gjendjen financiare të familjeve, Banka e Shqipërisë raportoi se në gjashtëmujorin e dytë të vitit 2019, rreth 24% e familjeve shqiptare kanë të paktën një borxh për të paguar. Kjo peshë ka mbetur e pandryshuar krahasuar me vrojtimin e kaluar dhe ka shënuar një rënie të lehtë ndaj një viti më parë, por mbetet 4 pikë përqindje nën mesataren historike të vrojtimit (që prej vitit 2010).

Ndryshon vendimi për qiratë, të gjithë bizneset e vogla nuk do e paguajnë për dy muaj, edhe ato që nuk janë në listën e aktiviteteve të mbylluraMonitor.al

Këshilli i Ministrave ka miratuar dje një Akt Normativ për disa ndryshime dhe shtesa në Aktin Normativ Nr. 3, Datë  15.03.2020, të Këshillit të Ministrave “Për marrjen e masave të veçanta administrative gjatë kohëzgjatjes së periudhës së infeksionit të shkaktuar nga Covid-19”, të ndryshuar. Sipas këtij ndryshimi, bizneset e vogla nuk do të paguajnë qira për dy muaj edhe në rast se ata mund të mos jenë në listën e aktiviteteve të mbyllura. Më parë, subjekt i këtij akti ishin vetëm bizneset që ishin në listën e aktiviteteve të mbyllura.

—-

The Council of Ministers approved yesterday a Normative Act on Some amendments and additions in the Normative Act No. 3, dated 15.03.2020 of the Council of Ministers, “For taking special administrative measures during the period of infection caused by Covid-19”, as amended.
According to this change, small businesses will not pay rent for two months even if they may not be on the list of closed activities. Previously, the subject of this act were only businesses that were on the list of closed activities.

Dividend suspension – Retained earnings account for 17.5% of bank capitalScan-Tv.com

Last week, the Bank of Albania decided to suspend the distribution of commercial bank profits until the end of June 2020. According to the decision, this measure includes all profits accumulated by the end of the financial year 2020, as well as the profits that will be realized in the first half of this year. The main purpose of this measure is to guarantee the highest possible capitalization of the banking system, given that the Covid-19 epidemic is expected to cause negative effects on the country’s economy.

—-

Javën e kaluar, Banka e Shqipërisë vendosi të pezullonte shpërndarjen e fitimeve të bankave tregtare deri në fund të muajit qershor 2020. Sipas vendimit, kjo masë përfshin të gjitha fitimet e akumuluara deri në fund të vitit financiar 2020, si edhe fitimet që do të realizohen në gjysmën e parë të këtij viti. Kjo masë ka si qëllim kryesor garantimin e një kapitalizimi sa më të lartë të sistemit bankar, në kushtet kur epidemia e Covid-19 pritet të shkaktojë efekte negative në ekonominë e vendit.

Assistance with a minimum wage of 26 thousand ALL, the decision changes again, the fund increases by 10%, it is clarified who benefits and who is excluded – Monitor.al

First, the total fund increases by 10%, from ALL 5.8 billion to ALL 6.4 billion. The application for financial assistance is made by the subject of the self-employed / employed. Individuals who are on more than one payroll, when both activities are closed as a result of tightening measures, receive only one minimum wage as financial assistance.

Find the Normative Act here.

—-

Së pari, fondi total rritet me 10%, nga 5.8 miliardë lekë, në 6.4 miliardë lekë. Aplikimi për të përfituar ndihmë financiare bëhet nga subjekti i të vetëpunësuarit/punësuarit. Individët, të cilët janë në më tepër se një listëpagesë, kur të dy aktivitetet janë të mbyllur si pasojë e masave shtrenguese, përfitojnë si ndihmë financiare vetëm një pagë minimale.

Gjej Aktin Normativ këtu.

Preferential lane border – Trade without delays with the countries of the region 24/7, only for food and medicine – Scan-Tv.com

From this Monday, on the borders of Albania with the regional countries, except Greece, entered into force the new agreement between CEFTA countries, according to the European Union model, open preferential lane 24 hours a day, for entry and the emergence of those considered essential products, which to a large extent include food or pharmaceutical products, as per the published list.

—-

Prej kësaj të hëne, në kufijtë e Shqipërisë me vendet e rajonit, përveç Greqisë, ka hyrë në fuqi marrëveshja më e re mes vendeve të Cefta-s, sipas modelit të Bashkimit Europian, me korsinë preferenciale të hapur 24 orë në ditë, për hyrjen dhe daljen e atyre që konsiderohen produkte thelbësore, e që në masë përfshin produkte ushqimore ose farmaceutike, lista e të cilave është publike.

Tackling COVID-19: Council adopts amended EU budget for 2020 Consilium.europa.eu

The EU is making available almost all the remaining money from this year’s budget to fight the COVID-19 pandemic. The Council has adopted today by a written procedure two proposals which amend the EU budget for 2020 in order to free up funds to respond to the COVID-19 crisis. Money is also being made available to help Greece deal with increased migratory pressures, and to support Albania’s post-earthquake reconstruction.

—-

BE-ja po vë në dispozicion pothuajse të gjitha paratë e mbetura nga buxheti i këtij viti për të luftuar pandeminë COVID-19. Këshilli ka miratuar sot me procedurë të shkruar dy propozime që ndryshojnë buxhetin e BE-së për vitin 2020, në mënyrë që të çlirojnë fonde për t’iu përgjigjur krizës COVID-19 Paratë po vihen gjithashtu në dispozicion për të ndihmuar Greqinë të merret me presione të shtuara migratore dhe të mbështesë rindërtimin e Shqipërisë pas tërmetit.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *