COVID-19 Lajmet Ekonomike – 13.05.2020

COVID-19 Lajmet Ekonomike - 13.05.2020


Risitë teknike të fiskalizimit, sistem i ri regjistrimi për bizneset dhe asetet – Monitor.al

Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve (DPT) planifikon se me zbatimin e projektit të fiskalizimit do të ketë risi në të dhënat tatimore dhe regjistrave tatimorë.

—-

The General Tax Directorate (GTD) plans that with the implementation of the fiscalization project there will be innovations in tax data and tax records.

Sejko me bizneset dhe bankierët: Rënia e ekonomisë në përmasa që nuk e kemi përjetuar dy dekadat e fundit, ja 5 sfidat – Monitor.al

Guvernatori i Bankës së Shqipërisë, Gent Sejko, në një takim që ka zhvilluar me drejtues të bankave dhe përfaqësues të bizneseve ka pohuar se sfidat me të cilat përballemi, janë serioze, si në aspektin e madhësisë dhe në atë të kompleksitetit.

—-

The Governor of the Bank of Albania, Gent Sejko, in a meeting with bank executives and business representatives stated that the challenges we face are serious, both in terms of size and complexity.

AKEP monitoron celularët, rritje e papërfillshme e çmimeve, por shtim i ndjeshëm i internetit, sidomos për njësitë e biznesit – Monitor.al

Autoriteti i Komunikimeve Elektronike dhe Postare ka monitoruar tarifat me pakicë të telefonisë celulare, ku ka konstatuar rritje të papërfillshme të çmimeve, por shtim të ndjeshëm të njësive të internetit të ofruara, sidomos për paketat e biznesit.

—-

The Electronic and Postal Communications Authority has monitored retail tariffs for mobile telephony, where it has found a significant increase in prices, but a significant increase in the number of Internet units offered, especially for business packages.

Karantina, në prill 2.82 milionë aplikime për “leje për dalje” në e-Albania – Monitor.al

Të paktën 2.82 milionë leje për dalje janë marrë nga qytetarët në e-albania gjatë muajit prill kur lehtësitë ishin ende të vogla dhe qarkullimi ishte maksimalisht i kufizuar. Fillimisht leja për dalje ishte 60 minutshe dhe vetëm për këmbësorët. Më pas kjo lejë u bë 90 minuta.

—-

At least 2.82 million exit permits were obtained from citizens in e-Albania during April when facilities were still small and traffic was maximally limited. Initially, the exit permit was 60 minutes and only for pedestrians. This permission was then granted for 90 minutes.

Pesimizmi i BERZH: Ekonomia shqiptare do të bjerë me 9% në 2020-n, më e thella në vendet në zhvillim – Monitor.al

Sa më shumë kalon koha, aq më të zymta bëhen parashikimet e institucioneve ndërkombëtare për rritjen ekonomike të Shqipërisë, si rrjedhojë e pasojave që po shkakton COVID-19, duke rezultuar një nga vendet që do ta vuajë më shumë krizën në Europë.

—-

The more time passes, the gloomier the predictions of the international institutions for the economic growth of Albania become, as a result of the consequences that COVID-19 is causing, resulting in one of the countries that will suffer the most crisis in Europe.

“Avullon” tregu sekondar i letrave me vlerë,  bizneset rënie rreth 94% në vlerë transaksionesh – Monitor.al

Kur në letra gjithmonë e më shumë ka një theks të vazhdueshëm për zhvillimin e tregut të kapitalit në vend, praktikisht tremujori i parë i këtij viti tregon për hapa pas. Të dhënat zyrtare të Autoritetit të Mbikqyrjes Financiare tregojnë se në janar-mars  tregu sekondar i letrave me vlerë ku marrin pjesë ndërmjetësit persona juridikë është “zhdukur” dhe aktivë kanë qenë vetëm individët.

—-

When there is more and more constant emphasis on capital market development in the country, in practice this year’s first quarter shows a step backwards. Official data from the Financial Supervisory Authority show that in January-March the secondary securities market in which intermediaries participate, legal entities has “disappeared” and only individuals have been active.

Tatimet: Po i shqyrtojmë ankesat për ndihmën financiare – Monitor.al

Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve njofton se e konsideron shumë të rëndësishëm informimin e tatimpaguesve, individëve dhe publikut në tërësi, në lidhje me proceset, risitë dhe procedurat që ata duhet të ndjekin si dhe lehtësimin apo thjeshtimin e tyre.

—-

The General Tax Directorate announces that it considers it very important to inform taxpayers, individuals and the public as a whole about the processes, innovations and procedures they need to follow and to facilitate or simplify them.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *