COVID-19 Lajmet Ekonomike – 13.04.2020

COVID-19 Lajmet Ekonomike - 13.04.2020

Udhëzimi i Financave: Si do të jenë faturat e reja të bizneseve nga 1 shtatori, do ndryshojë rrënjësisht mënyra e faturimit dhe teknologjia Monitor.al

Ministria e Financave ka publikuar udhëzimin “Për faturën dhe sistemin e monitorimit të qarkullimit”, i cili do të përcaktojë rregullat dhe procedurat për lëshimin e faturës dhe zbatimin e procedurës së fiskalizimit, bazuar në sistemin e ri që pritet të hyjë në fuqi nga 1 shtatori për bizneset e mëdha dhe nga 1 janari i vitit të ardhshëm për bizneset e vogla.

—-

The Ministry of Finance has published the instruction “On the invoice and the movement monitoring system”, which will determine the rules and procedures for issuing the invoice and the implementation of the fiscalisation procedure, based on the new system that is expected to enter into force on September 1, 2020 for big businesses and from January 1, 2021 for small businesses.

Rihapen nesër qendrat e kontrollit të makinave, sportelet për taksat e rinovimin e patentave. Ja makinat që mund të kryejnë kolaudiminMonitor.al

Pas një muaji pezullim për shkak të pandemisë, nesër rifillon puna në qendrat e kontrollit teknik për kolaudimin e makinave. Sipas kompanisë SGS fillimisht me rihapjen e punës, shërbimi do t’u ofrohet makinave që transportojnë dhe furnizojnë dyqanet me ushqime. Para se të përfitojnë shërbimin, pronarët e makinave duhet të kryejnë rezervimin, si dhe të jenë të pajisur në qendrat e kontrollit me maska, doreza dhe dizifektantë. “Ju njoftojmë se qendrat e kontrollit teknik do të fillojnë punë nga data 14.04.2020, kryesisht për mjetet e transportit dhe shpërndarjes së mallrave e furnizimeve”.

—-

After a month of suspension due to the pandemic, tomorrow the technical control centers will resume work for car testing. According to SGS, initially the service will be provided to cars that transport and supply food stores. Before receiving the service, car owners must make a reservation, as well as be equipped with masks, gloves and disinfectants in the control centers. “We would like to inform you that technical control centers will start working on 14.04.2020, mainly for the vehicles of transport and distribution of goods and supplies”.

Eksportuesit e prodhimeve bujqësore: Bllokimi prej rënies së konsumit, nuk ka kërkesë Monitor.al

Eksportet e ushqimeve, sidomos prodhimeve bujqësore të stinës janë bllokuar për shkak të rënies së kërkesës në tregjet e huaja sidomos në ato të rajonit.

—-

Food exports, especially seasonal agricultural products, have been blocked due to declining demand in foreign markets, especially in the region.

FOREX dhe platformat online, AMF: Investitorë kujdes, ja faqet e paregjistruara dhe me risk Monitor.al

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare ka bërë thirrje së fundmi në një njoftim të tij, për të pasur kujdes specifikisht ndaj disa faqeve që bëjnë thirrje për investime joshëse, por që nuk janë të regjistruara pranë autoriteteve. Për rrjedhojë, ato mbeten të pakontrolluara dhe mbartin risk të lartë për investitorët potencialë.

—-

The Financial Supervisory Authority has recently called for an announcement to take special care of some sites that call for attractive investments, but they are not registered entities. As a result, they remain uncontrolled and carry a high risk for potential investors.

Turizmi, goditja e gjithë zinxhirit Monitor.al

Turizmi ka vënë alarmin se sektori mund të kalojë lehtë në faliment nëse nuk ndihmohet në këto kohë të vështira të COVID-19, me një paketë të veçantë nga Qeveria. Hallka të tëra të zinxhirit nga hoteleria tek agjencitë turistike e udhërrëfyesit gjenden sot në kushte mbijetese.

—-

Tourism has raised the alarm that the sector could easily go bankrupt if it is not helped in these difficult times of COVID-19, through a special package from the Government. Entire chain links from hotels to travel agencies and guides are today in survival circumstances.

Zgjatet afati i lëvizjeve deri në 17.30, por fundjava mbyllet që të premten Monitor.al

Është zyrtarizuar afati i zgjatjes së lëvizjes së qytetarëve dhe i orarit që mund të qëndrojë hapur i pikave të shitjes së produkteve ushqimore, me pakicë dhe shumicë, pikat e tregtisë së barnave, produkteve mjekësore dhe institucionet financiare. Është zgjatur dhe koha që njerëzit mund të dalin, nga 60 në 90 minuta në intervalin nga ora 5.00 deri në 17.30, por gjithnjë me leje dhe vetëm një person i familjes.

—-

The deadline for extending the movement of citizens and the time schedule that can remain open for selling points of food products, retail and wholesale, selling points of drugs, medical products and financial institutions has been formalized. The period when people can go out is extended, from 60 to 90 minutes in the interval from 5.00 to 17.30, but always with an authorization and only one family member.

Trafiku i pasagjerëve ajrorë u rrit me 10% në shkurt, por ra me 64% në mars Monitor.al

Autoriteti i Aviacionit Civil (AAC) në buletinin e radhës ka dhënë informacion mbi fluturimet përgjatë dy muajve të parë të vitit, ku pas rritjes së shkurtit, rënia e pasagjerëve në mars ishte drastike për shkak të pezullimit të fluturimeve nga situata e krijuar nga Covid-19.

—-

The Civil Aviation Authority (AAC) in the next bulletin provided information on flights during the first two months of the year, where after the February increase, the passenger drop in March was drastic due to the suspension of flights caused by Covid-19.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *