COVID-19 Lajmet Ekonomike – 12.05.2020

COVID-19 Lajmet Ekonomike - 12.05.2020

Tatimet: Po i shqyrtojmë ankesat për ndihmën financiare – Monitor.al

Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve njofton se e konsideron shumë të rëndësishëm informimin e tatimpaguesve, individëve dhe publikut në tërësi, në lidhje me proceset, risitë dhe procedurat që ata duhet të ndjekin si dhe lehtësimin apo thjeshtimin e tyre.

—-

The General Tax Directory announces that it considers very important to inform taxpayers, individuals and the public, about the processes, innovations and procedures they need to follow as well as their facilitation or simplification.

Bizneset e përshtatura me teknologjinë po mbijetojnë dhe po krijojnë avantazhe të reja – Monitor.al

Pandemia e COVID-19 po përshpejton një tendencë ku Shqipëria kishte mbetur pas në raport me vendet e tjera, atë të rendjes pas teknologjisë së informacionit. “Pandemia e tregoi se bizneset e përshtatura me teknologjinë, jo vetëm mbijetuan, por edhe po krijojnë avantazhe të reja”, thotë Drejtoresha e Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit (AKSHI), Linda Karçanaj.

—-

The COVID-19 pandemic is accelerating a trend where Albania has lagged behind other countries in terms of ranking on information technology. “The pandemic has shown that businesses adapted to technology have not only survived, but are also creating new advantages,” said Linda Karçanaj, director of the National Agency for Information Society (NAIS).

Komunikimet elektronike, kompanitë 287 milionë euro të ardhura në 2019, operatorët celularë me rënie – Monitor.al

Shërbimet e komunikimeve elektronike vijuan rritjen edhe në vitin 2019, ndonëse me ritme të ulëta. Të dhënat zyrtare tregojnë se të ardhurat në këtë treg ishin 35.3 miliardë lekë apo rreth 287 milionë euro, me një rritje 1 për qind në raport më vitin 2018. Sipas Autoritetit të Komunikimeve Elektronike dhe Postare në këtë treg dominojnë kompanitë celulare që kanë qarkulluar 74.5 për qind të totalit.

—-

Electronic communications services continued to grow in 2019, albeit slow steps. Official data show that revenues in this market were 35.3 billion ALL or about 287 million euros, an increase of 1 percent compared to 2018. According to the Authority of Electronic and Postal Communications in this market dominate mobile companies that have circulated 74.5 for percent of the total.

Bankat propozojnë krijimin e regjistrit të llogarive – Monitor.al

Në Bankën e Shqipërisë ka mbërritur një propozim nga bankat tregtare që synon krijimin e regjistrit të llogarive bankave i ngjashëm me regjistrimin e kredive.

—-

The Bank of Albania has received a proposal from commercial banks that aims to create a bank account register similar to credit registration.

Vëzhgimi/ Qendrat tregtare zbatojnë protokollet, por blerësit i “neglizhojnë” masatMonitor.al

Këtë javë, qendrat tregtare hapën dyert së bashku me disa kategori të tjera biznesesh si berberët, parukeritë, dentistët, të gjithë nën protokolle të veçanta rast pas rasti. “Monitor” kreu një vëzhgim për mënyrën sesi respektohen masat e vendosura në qendrat tregtare, ku numri i atyre që i vizitojnë është më i lartë dhe zbatimi i masave mbetet më shumë në ndërgjegjen e qytetarëve sesa te detyrimi.

—-

This week, shopping malls opened their doors along with several other business categories such as barbers, hairdressers, dentists, all under separate case-by-case protocols. “Monitor” conducted a survey on how to respect the measures imposed in shopping malls, where the number of those who visit is higher and the implementation of measures remains more in the consciousness of citizens than in the obligation.

Ndryshon vendimi për kredinë e garantuar të pagave, shteti do të paguajë interesat e huasë që do marrin bizneset; Përjashtohen kreditorët e këqinj Monitor.al

Një ndryshim në vendimin për garancimin e huamarrjes së bizneseve, aktiviteti i të cilave është prekur nga Covid-19”, publikuar sot, thuhet që “MFE do t’i rimbursojë Huadhënësit interesat që burojnë nga Huatë e garantuara nga kjo Marrëveshje Garancie një herë në tre muaj, ku tremujori i parë do të fillojë të përllogaritet nga data e bërjes efektive të kësaj Marrëveshjeje.

—-

A change in the decision to guarantee the borrowing of businesses, the activity of which has been affected by Covid-19 “, published today, states that” MFE will reimburse lenders the interest arising from loans guaranteed by this Guarantee Agreement once in three months, where the first quarter will begin to be calculated from the date of effective conclusion of this Agreement.

Si mund të zhvillohen tregjet e kapitalit Monitor.al

Nga data 22 shkurt 2018 e deri më sot, Bursa Shqiptare e Titujve (ALSE) ka tregtuar 175252 tituj në një vlerë transaksionesh prej më shumë se 45 milionë euro. Sigurisht që është shifër modeste, krahasuar me transaksionet e bursave të vendeve të zhvilluara, por është inkurajuese për një vend me histori të shkurtër të lirisë ekonomike, me informalitet të lartë, probleme të mbijetesës dhe madhësisë së vogël të PBB-së/frymë, rreth 4470 euro për frymë në vit.

—-

From February 22, 2018 until today, the Albanian Stock Exchange (ALSE) has traded 175252 securities in a transaction value of more than 45 million euros. It is certainly a modest figure compared to the stock exchanges of developed countries, but it is encouraging for a country with a short history of economic freedom, high informality, survival problems and small GDP / per capita size, about 4470 euros per capita per year.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *