COVID-19 Lajmet Ekonomike – 06.04.2020

COVID-19 Lajmet Ekonomike - 06.04.2020

The foreign exchange market calms down, the euro goes down close to 125 lekMonitor.al

The common currency has continued the downward trend even today in the domestic market. According to the official exchange rate of the Bank of Albania, the week opened today with the euro being exchanged at 125.44 lek, with a strong decline of 1.1 lek, compared to the end of last week.

—-

Monedha e përbashket ka vijuar tendencën zbritëse edhe gjatë ditës së sotme në tregun e brendshëm. Sipas kursit zyrtar të Bankës së Shqipërisë, java u hap sot me euron që u këmbye me 125.44 lekë, me një rënie të fortë prej 1.1 lekësh, në raport me fundin e javës së kaluar.

Credit risk starts, BoA instruction: 7 steps to be followed by banksMonitor.al

The Bank of Albania has sent a 7-step instruction to banks on how the credit restructuring process will be carried out. This instruction came in support of the joint order of March 17 of the Governor of the Bank of Albania, Gent Sejko, and the Prime Minister Edi Rama, to extend the deadline for payment of loan installments for businesses and individuals, who will face difficulties in this period as a result of COVID-19.

—-

Banka e Shqipërisë u ka nisur bankave një udhëzim me 7 hapa se si do të kryhet procesi i ristrukturimit të kredisë. Ky udhëzim erdhi në mbështetje të urdhrit të përbashkët të datës 17 mars, të Guvernatorit të Bankës së Shqipërisë, Gent Sejko, dhe Kryeministrit Edi Rama, për shtyrjen e afatit të pagimit të kësteve të kredisë për biznese dhe individë, të cilët do të hasin vështirësi në këtë periudhë si pasojë e COVID-19.

The minimum wage for 10,592 beneficiaries is approved, Rama: The distribution of the “war salary” starts tomorrow. Taxes: Aid for 6,273 businesses was approved Monitor.al

Prime Minister Edi Rama stated today that the minimum wages for 9500 beneficiaries have been approved. The minimum wage of beneficiaries will be distributed from April 7 in bank accounts.

—-

Kryeministri Edi Rama deklaroi sot se janë miratuar pagat minimale për 9500 përfitues. Paga minimale e përfituesve do të shpërndahet nga 7 prilli në llogaritë bankare.

Business associations: Entrepreneurship in the direction of collapse, to act as soon as possible, here are 8 proposalsMonitor.al

The Chambers of Commerce and other business associations, in an official letter sent to Prime Minister Edi Rama, Minister of Finance Anila Denaj, Minister of State for Entrepreneurship Protection Eduard Shalsi and Minister for Reconstruction Arben Ahmetaj, requiring 8 support measures for enterprises, which according to them is going toward collapse.

—-

Dhomat e Tregtisë dhe shoqatat e tjera të biznesit, në një shkresë zyrtare që i kanë dërguar kryeministrit Edi Rama, Ministres së Financave Anila Denaj, Ministrit të Shtetit për Mbrojtjen e Sipërmarrjes Eduard Shalsi dhe Ministrit për Rindërtimin Arben Ahmetaj, kanë kërkuar 8 masa mbështetëse për sipërmarrjen, e cila sipas tyre po i drejtohet kolapsit.

The government receives 100m euros from a two-year bond auction, high interest rates from banks Monitor.al

The Albanian government provided 100 million euros in debt from the domestic market through the issuance of a 2-year bond, in the auction that took place today, out of 120 million euros it had required.

—-

Qeveria shqiptare siguroi 100 milionë euro borxh nga tregu i brendshëm nëpërmjet emetimit të obligacionit 2 vjeçar, në ankandin që u zhvillua sot, nga 120 milionë euro, që kishte kërkuar.

Ahmetaj: Industry support fason for the production of masksMonitor.al

The Albanian government launches discussions with neighboring and EU countries on co-operation between Albanian fason companies to produce masks and protective clothing against COVID-19.

—-

Qeveria shqiptare nis bisedimet me vendet fqinje dhe ato të BE-së për bashkëpunim mes kompanive shqiptare të fasonit për prodhimin e maskave dhe veshjeve mbrojtëse ndaj COVID-19.

The Albanian Innovative Community unites to create products and services in the time of COVID-19 Monitor.al

COVID-19 has challenged the provision of products and services in terms of social distancing. The Albanian innovative community, is organizing an activity over the weekend, which will focus exactly on this challenge, aiming to support the economy in this difficult situation.

—-

COVID-19 ka kthyer në sfidë sigurimin e produkteve dhe shërbimeve në kushtet e distancimit social. Një aktivitet nga komuniteti inovator shqiptar, që po zhvillohet përgjatë fundjavës, ka në fokus pikërisht këtë sfidë, duke synuar të mbështesë ekonominë në këtë situatë të vështirë.

Government’s second economic package for tourism and other businesses Exit.al

The government is preparing a second package of economic aid for those businesses that have not been closed by the government decision, but are not working due to the ban on the movement of citizens. During the live communication, Prime Minister Rama announced that the package will be published on April 15 and will include businesses such as travel agencies, clothing stores and other products, hairdressers, etc., businesses which, although it may be open, do not have clients.

—-

Qeveria po përgatit një paketë të dytë ndihme ekonomike për ato biznese që nuk janë mbyllur me vendim qeverie, por që kanë mbetur pa punë si pasojë e ndalimit të qarkullimit të qytetarëve. Gjatë komunikimit live, kryeministri Rama lajmëroi se paketa do të publikohet më 15 prill dhe në të do të përfshihen biznese si agjencitë turistike, dyqanet e veshjeve dhe produkteve të tjera, parukeritë etj, biznese të cilat edhe pse mund të jetë të hapura, nuk kanë klientë.

Nga 15 prilli shtohet lista e bizneseve që nisin punën, Rama: Do të kthehen dyqanet e tregtimit të peshkut, jo taksitë Monitor.al

Nga 15 prilli do të shtohet lista e aktiviteteve që do t’i kthehen punës, kundrejt zbatimit të masave që nga përdorimi i maskave dhe dizifektantëve për klientët. Kryeministri Rama tha se nga mesi i muajit edhe disa biznese të tjera do t’u kthehen aktiviteteve të tyre. Kryeministri u shpreh se do të kthehen në punë dyqanet e tregtimit të peshkut. Për sa i përket taksive, Kryeministri veçoi se do të jetë një bizneses që do të vazhdojë të mos punojë.

—-

From April 15, the list of activities that will start working will be added, in exchange of the implementation of measures starting from the use of masks and disinfectants for customers. Prime Minister Rama said that from the middle of the month, some other businesses will return to their business activities. The Prime Minister said that the fish trading shops will start working. As for taxicabs, the Prime Minister stressed that this businesses will continue to stay closed.

KESH vijon prodhimin me kapacitet të plotë Monitor.al

Korporata Elektroenergjitike Shqipëtare, si e vetmja kompani publike për prodhimin e energjisë elektrike në vend, njofton se pas situatës së krijuar si pasojë e pandemisë COVID 19, ka marrë të gjitha masat për të vijuar me kapacitet të plotë, për të siguruar energjinë e nevojshme në këto ditë të vështira për të gjithë.

—-

The Albanian Electric Power Corporation, as the only public company for the production of electricity in the country, announces that after the situation created due to COVID 19 pandemic, it has taken all measures to continue at full capacity, to provide the necessary energy in these difficult days for everyone.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *