COVID-19 Lajmet Ekonomike – 05.05.2020

COVID-19 Lajmet Ekonomike - 05.05.2020


Declining interest rates, liquidity injection, physical money, forms like the Bank of Albania are reacting to Covid-19 – Monitor.al

The Bank of Albania has made public the information “Bank of Albania’s Response to COVID-19”, on the measures taken by the Bank of Albania to mitigate the effects on the economy and financial markets from the Covid-19 pandemic. The answers have been in all areas, such as monetary policy, support for citizens, supply of physical money, etc.

—-

Banka e Shqipërisë ka bërë publik informacionin “Përgjigjja e Bankës së Shqipërisë ndaj COVID-19”, mbi masat e marra nga Banka e Shqipërisë për zbutjen e efekteve në ekonomi dhe në tregjet financiare nga pandemia Covid-19. Përgjigjet kanë qenë në të gjitha fushat, si politika monetare, mbështetja ndaj qytetarëve, furnizimi me para fizike etj.

Private Cars Able to Move Freely from 11 May – Exit.al

The Minister stated that after May 11, drivers will no longer need to apply for authorization to move in green areas, but this is likely to be extended throughout the country. Green areas are government-designated low-risk areas of the country that have less stringent lockdown measures.

—-

Ministri deklaroi se pas 11 maj, shoferët nuk do të kenë më nevojë të bëjnë kërkesë për autorizim për të kaluar në zonat e gjelbërta, por kjo ka të ngjarë të zgjatet në të gjithë vendin. Zonat e gjelbra janë zona me rrezik të ulët të përcaktuara nga qeveria që kanë masa më pak të rrepta të bllokimit.

Albanian Bars and Cafes to Open from 18 May – Exit.al

On 18 May, Albania’s bars and restaurants will reopen but with strict social distancing guidelines in place. According to a Facebook post from Prime Minister Edi Rama, such businesses will be allowed to open until 5:30 pm and only the outside areas can be used. Owners and clients must observe social distancing and hygiene requirements.

—-

Më 18 maj, baret dhe restorantet në Shqipëri do të rihapen por me udhëzime të rrepta për distancimin shoqëror. Sipas një postimi në Facebook nga Kryeministri Edi Rama, bizneset e tilla do të lejohen të hapen deri në orën 17:30 dhe vetëm zonat e jashtme mund të përdoren. Pronarët dhe klientët duhet të respektojnë kërkesat e distancimit shoqëror dhe higjenës.

Why are employers not applying for employee financial assistance?! Businesses blame procedures and deadlines – Monitor.al

The second financial package provides for them to receive a salary of 40 thousand ALL only once for 176 thousand employees, while the first provided 26 thousand ALL for three months for employees in small entities in the slide of closed activities by order of the Ministry of Health. But when more than a week has passed since the opening of applications, for the second financial package, by April 4, about 98 thousand people have applied, according to updated tax data, or about 56% of people who are expected to benefit.

—-

Paketa e dytë financiare parashikon që të përfitojnë një pagë prej 40 mijë lekësh vetëm një herë për 176 mijë të punësuar, ndërsa e para jepte 26 mijë lekë për tre muaj për të punësuarit në subjektet e vogla në slitën e aktiviteteve të mbyllura me urdhër të Ministrisë së Shëndetësisë. Por, kur ka kaluar më shumë se një javë nga hapja e aplikimeve, për paketën e dytë financiare, deri në 4 prill kanë aplikuar rreth 98 mijë persona, sipas të dhënave të përditësuara të tatimeve, ose rreth 56% e personave që është parashikuar të përfitonin.

Self-employment program: If you are unemployed and have a business idea, the government finances up to 500 thousand ALL – Monitor.al

 If you are unemployed and have a business idea, you can benefit from the government up to 500 thousand ALL to implement it, through a competitive application process. A program to promote self-employment has been approved by the Council of Ministers on the proposal of the Minister of Finance and Economy, the Council of Ministers.

—-

Nëse je i papunë dhe ke një ide biznesi, mund të përfitosh nga qeveria deri në 500 mijë lekë për ta vënë në jetë atë, përmes një procesi konkurrues aplikimi. Një program për nxitjen e vetëpunësimit është miratuar nga Këshilli i Ministrave me propozimin e ministrit të Financave dhe Ekonomisë, Këshilli i Ministrave.

22% of employees in the country work for free in family businesses, Covid-19 leaves them without income – Monitor.al

In 2019, 22% of employees worked for free in the family business according to INSTAT. If they have not been insured, the Covid-19 crisis risks leaving them without income, as they do not benefit from financial aid schemes.

—-

Në vitin 2019, 22% e të punësuarve punonin pa pagesë në biznesin e familjes sipas INSTAT. Nëse ata nuk kanë qenë të regjistruar në sigurime, kriza e shkaktuar nga Covid-19 rrezikon t’I lërë ata pa të ardhura, pasi nuk përfitojnë nga skemat e ndihmës financiare.

Farmers are “immune” against COVID-19. Deputy-minister Kote: Agriculture minimal consequences, production and exports normally – Scan-tv.com

Despite the fact that all sectors of the economy have suffered severe consequences caused by the measures taken against COVID-19, agriculture has resulted in more immunity. In an interview for TV SCAN, Deputy Minister of Agriculture Dhimitër Kote, says that apart from some small initial problems, farmers have not had problems with production, export and delivery of products to local markets.

—-

Pavarësisht se të gjithë sektorët e ekonomisë kanë vuajtur pasoja të rënda të shkaktuara nga masat e marra ndaj COVID-19, bujqësia ka rezultuar më imune. Në një intervistë për TV SCAN, zv.Ministri i Bujqësisë Dhimitër Kote, shprehet se përpos disa problematikave të vogla të fillimit, fermerët nuk kanë pasur probleme me prodhimin, eksportin dhe dërgimin e produkteve në tregjet vendase.

Only 1 in 3 Albanians above average salary – Instat: Information and traffic with the largest salary increase in 2019 – Scan-tv.com

The latest data from the Institute of Statistics regarding the labor market provide a somewhat clear picture of wages by sectors and the distribution of wages according to their level in the population. While 27.9% are paid up to the average salary level, only 4.4% are paid above the level of 120 thousand ALL per month, gross. But a year ago, that rate was fixed at 4.1%. Even the rate of those paid between 95,000 and 120,000 ALL per month has increased slightly, from 3.3% in 2018 to 3.5% last year.

—-

Të dhënat më të fundit të institutit të statistikave sa i përket tregut të punës  japin një panoramë deri diku të qartë të pagave sipas sektorëve dhe  shpërndarjes së pagave sipas nivelit të tyre në popullsi. Ndërkohë që 27.9% paguhen deri në nivelin e pagës mesatare, vetëm 4.4% paguhen mbi nivelin e 120 mijë lekëve në muaj, bruto. Por, një vit më parë, kjo normë fiksohej në 4.1%. Edhe norma e atyre që paguhen mes 95.000 dhe 120.000 lekëve në muaj është rritur lehtë, nga 3.3% në vitin 2018 në 3.5% vitin e kaluar.

Are we endangered by pandemic rights? – Anastasi: Extraordinary situation, life priority. Pay attention to the proportionality of access to the courts – Scan-tv.com

Well-known constitutionalist Aurela Anasasi says that a very thin line separates coercive measures due to pandemics from the possibility of human rights violations. Anasasi, with the title Professor Doctor, member of the Academy of Sciences, says that coercive measures have been taken in the name of protecting life, which is also a fundamental constitutional right, before the right to free movement or economic law. However, it does draw attention to important elements, such as the proportionality of coercive measures, the right to access court, or the right to compensation.

—-

Konstitucionalistja e njohur Aurela Anasasi thotë se një vijë shumë e hollë i ndan masat shtrënguese për shkak të pandemisë nga mundësia për shkeljen e të drejtave të njeriut. Anasatasi, me titull Profesor Doktor, anëtare e Akademisë së Shkencave thotë se masat shtrënguese janë marrë në emër të mbrojtjes së jetës, që është edhe e drejta themelore kushtetuese, përpara së drejtës për lëvizjen e lirë apo së drejtës ekonomike. Gjithsesi, ajo tërheq vëmendjen për elementë të rëndësishëm, siç mund të jetë e proporcionaliteti i masave shtrënguese, e drejta për akses në gjykatë apo e drejta për dëmshpërblim.

EU Delegation Donates First Part of COVID-19 Assistance to Albania – Exit.al

The European Union has donated 10,000 test kits and over 200,000 protective devices to doctors in Albania. This is the first part of the € 4 million assistance provided for Albania in the fight against coronavirus.

—-

Bashkimi Evropian ka dhuruar 10,000 komplete testimi dhe mbi 200,000 pajisje mbrojtëse për mjekët në Shqipëri. Kjo është pjesa e parë e ndihmës prej 4 milion eurosh, e dhënë për Shqipërinë në luftën kundër koronavirusit.

State Oil Company Workers Protest Over Reduced Salaries and Redundancies – Exit.al

Some 250 employees of state oil company Albpetrol have protested today to oppose the reduction of prisoners and the dismissal of colleagues. Workers at the Fier oil field say they have been at work every day, in difficult conditions and even in the absence of public transport. They said it is unfair to decrease their wages by as much as 60%, despite them working 16-hour days.

—-

Rreth 250 punonjës të ndërmarrjes shtetërore të naftës Albpetrol kanë protestuar sot për të kundërshtuar uljen e të burgosurve dhe largimin nga puna të kolegëve. Punëtorët në fushën e naftës Fier thonë se kanë qenë në punë çdo ditë, në kushte të vështira dhe madje edhe në mungesë të transportit publik. Ata thanë se është e padrejtë të ulen pagat e tyre deri në 60%, megjithë ato që punojnë 16 orë në ditë.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *