COVID-19 Lajmet Ekonomike- 04.05.2020

COVID-19 Lajmet Ekonomike- 04.05.2020


Only 42% benefited; Rama: Punish employers who do not apply for the help of their employees – Monitor.al

Prime Minister Rama in a Facebook post today announced a fine for all those employers who do not apply for the benefit of financial assistance to their employees.

—-

Kryeministri Rama në një postim në facebook gjatë ditës së sotme ka paralajmëruar gjobë për të gjithë ata punëdhënës që nuk aplikojnë për përfitimin e ndihmës financiare të punonjësve të tyre.

Normalcy returns, Rama: From May 11, hairdressers and shopping malls will open, from May 18, bars and restaurants – Monitor.al

Prime Minister Rama has confirmed in a Facebook post that from May 11, some activities will be opened, such as hairdressers, barbers, shopping malls and dentists. Also from May 11, the movement of vehicles without authorization within the counties will be expanded from 5 am to 5.30 pm.

—-

Kryeministria Rama ka konfirmuar në një postim në facebook se nga 11 maji do të hapen disa aktivitete, si parukeritë, berberët, qendrat tregtare si dhe dentistët. Po nga 11 maji zgjerohet lëvizja e mjeteve pa autorizim brenda qarqeve nga ora 5 e mëngjesit deri në 5.30 të pasdites.

“Disinfection for trucks at customs” – Draft law: Expenses to be borne by traders, who refuses fines and closure of activity – Scan-tv.com

 According to the draft law submitted to the Assembly, the Ministry of Health and the customs authorities are required to install appropriate tunnel equipment for disinfection of international means of transport of goods, their cabins and containers at land, border and air border crossing points to ensure prevention. of the entry of dangerous diseases and according to a protocol drafted by the Institute of Public Health.

—-

According to the draft law submitted to the Assembly, the Ministry of Health and the customs authorities are required to install appropriate tunnel equipment for disinfection of international means of transport of goods, their cabins and containers at land, border and air border crossing points to ensure prevention. of the entry of dangerous diseases and according to a protocol drafted by the Institute of Public Health.

22% of employees in the country work for free in family businesses, Covid-19 leaves them without income – Monitor.al

In 2019, 22% of employees worked for free in the family business according to INSTAT. If they have not been insured, the Covid-19 crisis risks leaving them without income, as they do not benefit from financial aid schemes.

—-

Në vitin 2019, 22% e të punësuarve punonin pa pagesë në biznesin e familjes sipas INSTAT. Nëse ata nuk kanë qenë të regjistruar në sigurime, kriza e shkaktuar nga Covid-19 rrezikon t’I lërë ata pa të ardhura, pasi nuk përfitojnë nga skemat e ndihmës financiare.

Exemptions from infrastructure tax / Beneficiary base expands, convenience even within COVID-19! – Scan-tv.com

The government has decided to expand the base of businesses that will not pay the infrastructure impact tax for new construction. Referring to the draft law on the “local tax system”, submitted for discussion in parliamentary committees, the law excludes from the payment of the infrastructure impact tax investments for reconstruction, repair or restoration of buildings intended for residential purposes, damaged as a result of the earthquake of 26 November 2019.

—-

Qeveria ka vendosur të zgjerojë bazën e bizneseve që nuk do të paguajnë taksën e ndikimit në infrastrukturë për ndërtimet e reja. Referuar projektligjit për “sistemin e taksave vendore”, të depozituar për diskutim në komisionet parlamentare, ligji përjashton nga pagesa e taksës së ndikimit në infrastrukturë investimet për rindërtimin, riparimin apo restaurimin e ndërtesave të destinuara për qëllime banimi, të dëmtuara si pasojë tërmetit të 26 Nëntorit 2019.

15% of employees in the tourism sector have received government salaries – tvklan.al

 Zak Topuzi, president of the Hotel Tourism Association, says that the main problem that has hindered the implementation of applications to the Taxes and the rejection of applications, is related to the economic codes registered in the National Business Center, where operators result in other related activities. , which disqualifies them from receiving benefits.

—-

Zak Topuzi, kryetar i Shoqatës së Hoteleri Turizmit, thotë se problemi kryesor që ka penguar në kryerjen e aplikimeve pranë Tatimeve dhe refuzimit të kërkesave, lidhet me kodet ekonomike të regjistruara në Qendrën Kombëtare të Biznesit, ku operatorët rezultojnë dhe me aktivitete të tjera të lidhura, çka i skualifikon nga përfitimi i ndihmës.

COVID-19 in the WB: Governments continue to loosen measures – Europeanwesternbalkans.com

According to data available so far, the region reported a total of 14.791 confirmed cases of COVID-19 virus infection. Some countries in the Western Balkans that have been in a lockdown for over a month decided to lift some of the measures imposed by the authorities to control the spread of coronavirus infection.

—-

Sipas të dhënave të disponueshme deri më tani, rajoni raportoi gjithsej 14.791 raste të konfirmuara të infeksionit me virusin COVID-19. Disa vende në Ballkanin Perëndimor që kanë qenë në bllokim për më shumë se një muaj vendosën të heqin disa nga masat e vendosura nga autoritetet për të kontrolluar përhapjen e infeksionit koronavirus.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *