COVID-19 Lajmet Ekonimike- 31.03.2020

COVID-19 Lajmet Ekonimike- 31.03.2020

10 propozimet e Bashkimit të Prodhuesve: Pagat të subvencionohen 80%, taksat vendore të shtyhen deri në dhjetor 2020, të ulet çmimi i energjisë – Monitor.al

Paketa e Bashkimit të Prodhuesve, në mbështetje të sektorit, propozon si masë lehtësuese, subvencionimin nga shteti për 9 javë të 80% të pagës të punonjësve. Prodhuesit shprehen se në paketën e qeverisë, duhet të përfshihen edhe bizneset që kanë reduktim mbi 25 % të xhiros. Sipërmarrja prodhuese kërkon edhe shtyrjen deri në fund të vitit të tarifave dhe taksave vendore, parapagimin e tatimfitimit për 2020-ën, si dhe përgjysmimin e çmimit të energjisë për 3 muaj.

——

Manufacturers Union Package, in support of the sector, proposes as a mitigation measure the state subsidy for 9 weeks of 80% of employee’s payment. Manufacturers say that the government package should also include businesses that have a 25% reduction in turnover. The production enterprises also require the postponement of local tariffs and taxes by the end of the year, prepayment of income tax for 2020, and halving the price of energy for 3 months.

Rama: Papunësia do të rritet, qeveria e përgatitur për ndërhyrje. Masat shtrenguese deri në 2 javët e para të prillit – Monitor.al

“Kemi filluar me ata që janë më të dobët dhe me masat që kemi marrë janë për ekzistencë, jo për fitimet.  Ashtu si në të gjithë botën, rritet trendi i papunësisë, sektori që ka nevojë për mbështetje si turizmi apo ndonjë tjetër. Biznesit të madh i kemi dhënë garanci sovrane që mund ta përdorë për të paguar punonjësit. Po ndjekim me shumë vëmendje lëvizjet që po bën biznesi i mesëm dhe i madh, për njerëzit që po dalin të papunë. Jemi të përgatitur për të bërë një ndërhyrje kur të jetë momenti”, tha Rama.

——

 “We started with the weaker ones and the measures we took are for existence, not for profits. Like all over the world, the trend of unemployment, the sectors that needs support such as tourism or any other, are increasing. To big businesses we have given sovereign guarantees they can use to pay their employees. We are following very closely the measures that medium and large businesses are undertaking for people who are going out of work. We are ready to make an intervention when the time comes”, said Rama.

Tatimet u kujtojnë bizneseve të bëjnë sot pagesën e tatim fitimit (2019) – Monitor.al

Drejtoria e Tatimeve u ka sjellë dje në vëmendje tatimpaguesve se afati i dorëzimit të deklaratës vjetore të Tatimit mbi Fitimin për vitin fiskal 2019, është data 31 mars 2020. Për tatimpaguesit me qarkullim vjetor mbi 14 milion lekë, afati i pagesës së Tatimit të llogaritur pakësuar me parapagimet e bëra gjatë periudhës tatimore është data 31 mars.

——

Yesterday, the Tax Directorate has brought to attention the taxpayers that the deadline for submission of the Annual Profit Tax Declaration for the 2019 fiscal year is March 31, 2020. For taxpayers with annual turnover over ALL 14 million, the deadline for payment of calculated tax reduced with prepayments made during the tax period is March 31st.

176 mijë të punësuar në biznesin e vogël, lista e aktiviteteve që përfitojnë nga buxheti – Monitor.al

Janë rreth 99 mijë subjekte në vend, të cilat janë të regjistruara si biznes i vogël, pra që kanë një qarkullim vjetor deri në 14 milionë lekë, ose rreth 92% e totalit të ndërmarrjeve në vend. Sipas të dhënave nga tatimet, në këto subjekte të vogla deri në fund të vitit 2019 ishin të punësuar gjithsej rreth 176 mijë persona, si të vetëpunësuar, apo të punësuar me pagë.

——

There are about 99 thousand entities in the country, which are registered as small businesses, thus having an annual turnover of up to 14 million ALL, or about 92% of the total enterprises in the country. According to Tax Directorate data, by the end of 2019, these small entities employed a total of about 176,000 people, either self-employed or self-employed.

Zhvillimi i tregjeve të kapitalit, Pr.Ligji në Kuvend/ Mundësi financimi dhe transparencë në investime – Scan TV

Projektligji i hartuar nga Ministria e Financave për zhvillimin e tregjeve të kapitalit, është finalizuar pas thuajse një viti dhe depozituar në komisionet parlamentare për t’i hapur më tej rrugë miratimit të tij.

——

The draft law, drafted by the Ministry of Finance on the development of capital markets, was finalized after almost a year and submitted to parliamentary committees to further pave the way for its adoption.

Legalizimi i kriptomonedhave/ Nisin procedurat e miratimit të ligjit në Kuvend – Scan TV

Projektligji që synon të ligjërojë përdorimin e kriptomonedhave në Shqipëri ka nisur procedurat e miratimit në Kuvendin e Shqipërisë. Dokumenti në fjalë u prezantua nga qeveria shqiptare në tetor të vitit të kaluar dhe do ta bëjë Shqipërinë një ndër vendet e para që e rregullon me ligj tregtimin e kriptomonedhave.

——

The draft-law that aims to legalize the use of cryptocurrencies in Albania has initiated the approval procedures in the Albanian Parliament. The document was presented by the Albanian Government in October last year and will make Albania one of the first countries to regulate the trading of cryptocurrencies by law.

Azia Lindore dhe Paqësori: Vendet duhet të veprojnë tani për të zbutur goditjen ekonomike të COVID-19 – The World Bank

Në një mjedis që ndryshon me shpejtësi, bërja e parashikimeve të rritjes së saktë është jashtëzakonisht e vështirë. Prandaj, raporti paraqet një bazë fillestare dhe një skenar të çështjeve më të ulëta.

——

In a rapidly changing environment, making accurate growth forecasts is extremely difficult. Therefore, the report presents an initial baseline and a scenario of lower issues. Download the World Bank report. këtu.

VALUABLE INFORMATION – INFORMACIONE TË VLEFSHME

Information on the extension of declaring and paying profit tax here.

Informacion për shtyrjen e afateve të taksimit mbi fitimin këtu.

Information on permit to go out for individuals is found here.

Informacioni për pajisjen me leje për dalje individuale gjendet këtu.

Permit Application Process for Foreign Residents in Albania found here.

Informacioni për leje për dalje për shtetas të huaj në Shqipëri gjendet këtu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *