COVID-19 Economic News – 30.04.2020

COVID-19 Economic News - 30.04.2020


Applications for financial assistance of Package No. 1 are reopened – Monitor.al

All taxpayers and individuals who have not been able to apply to benefit from the first financial aid package “DCM No. 254 dated 27.03.2020”, will have a second chance. The General Directorate of Taxes announces that applications will be reopened from tomorrow, 30.04.2020 and will continue to be active until 05.05.2020.

—-

Të gjithë tatimpaguesit dhe individët të cilët nuk kanë mundur të aplikojnë për të përfituar nga paketa e parë e ndihmës financiare “VKM Nr.254 datë 27.03.2020”, do të kenë një mundësi të dytë. Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve njofton që aplikimet do të rihapen nga dita e nesërme, datë 30.04.2020 dhe do të vazhdojnë të jenë aktive deri në datë 05.05.2020.

Rama: Until Friday, the new green areas will be announced, from May 11 we will review the gradual opening of air corridors and bars – Monitor.al

The opening of the country will continue with great care and from May 11 we will have a greater expansion, said Prime Minister Rama during a conversation today on Facebook. He added that we are waiting for the proposal for the expansion of green areas, which meet the established criteria. By Friday we will have a conclusion and we will announce the new green areas.

—-

Hapja e vendit do të vazhdojë me shumë kujdes dhe nga 11 maji do të kemi një zgjerim më të madh, tha kryeministri Rama gjatë një bashkëbisedimi sot në facebook.

Ai shtoi se po presim propozimin për zgjerimin e zonave të gjelbra, që i plotësojnë kriteret e vendosura. Deri ditën e premte do të kemi një konkluzion dhe do të njoftojmë për zonat e reja të gjelbërta.

Tour operators, ready for the season -tvklan.al

The head of Tourist Operators for the south of the country, Vasil Bedini, says that they already have the packages ready. “We are on standby and we are with our full packages, we are just waiting for the decision of the Ministry of Health or the Task Force group to come out. “Our constant demand has been for Vlora to be seen and opened as soon as possible, considering it a green city.”

—-

Kreu i Operatoreve Turistik për jugun e vendit, Vasil Bedini, shprehet se tashmë i kanë gati edhe paketat. “Në jemi në gatishmëri dhe jemi me paketat tona të plota thjesht presim se kur do të dalë vendimi i Ministrisë së Shëndetësisë apo grupit të Task Forcës. Kërkesa jonë e vazhdueshme ka qenë që Vlora të shifet dhe të hapet sa më shpejt, duke e konsideruar si një qytet të gjelbërt”.

Schemes, five ways money was laundered in 2019, from building fictitious businesses to call center – Monitor.al

The General Directorate for the Prevention of Money Laundering reported that in 2019 there were at least five typologies considered risky for money laundering and terrorist financing and referred to law enforcement agencies for further investigation.

—-

Drejtoria e Përgjithshme e Parandalimit të Pastrimit të Parave raportoi se në vitin 2019 janë vërejtur të paktën pesë tipologji të konsideruara me risk për pastrim parash dhe financim terrorizimi dhe të referuara në organet ligjzbatuese për hetime të mëtejshme.

Albanian Government Won’t Manage EU Funds for School Reconstruction – Exit.al

When contacted, the UNDP in Albania confirmed that “the evaluation panels for all procurement processes will be composed of UNDP and does not foresee participation from the Government.”

—-

Kur u kontaktua, UNDP në Shqipëri konfirmoi se “panelet e vlerësimit për të gjitha proceset e prokurimit do të përbëhen nga UNDP dhe nuk parashikojnë pjesëmarrje nga Qeveria.”

ILO: As job losses escalate, nearly half of global workforce at risk of losing their livelihoods – Monitor.al

The steady decline in global working hours due to the outbreak of COVID-19 means that 1.6 billion workers in the informal economy – almost half of the global workforce – are at high risk of destroying their livelihoods, as warns the International Labor Organization. According to the “Third Edition of ILO Monitor: COVID-19 and the world of work“, the drop in working hours in the (second) quarter of 2020 is expected to be significantly more severe than previously estimated.

—-

Rënia e vazhdueshme dhe e forte e orëve te punës ne nivel global për shkak të shpërthimit të COVID-19, do të thotë që 1.6 miliardë punëtorë në ekonominë informale – gati gjysma e fuqisë punëtore globale – janë në rrezik të fortë të shkatërrimit të jetesës së tyre, paralajmëron Organizata Ndërkombëtare e Punës. Sipas “Edicionit të tretë të ILO Monitor: COVID-19 dhe bota e punës”, rënia ne oret e punës në tremujorin (të dytë) të vitit 2020 pritet të jetë dukshëm më e rende sesa vlerësohej më parë.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *