COVID-19 Economic News – 27.05.2020

COVID-19 Economic News - 27.05.2020


BoA inhibits gold purchase – The first three months of the year in stagnation, even pandemics do not “seduce” – Scan-tv.com

The Bank of Albania has continued throughout the period of pandemic the strategy of curbing the purchase of gold, after a year in “attack”. Throughout the past year, the Bank of Albania has doubled its foreign gold reserves, from 58m euros to about 120m euros, or about 2.5 tons of gold. Data from the first two months of the year spoke of a fairly slight fluctuation, which is most likely due to fluctuations in the price of gold in global markets rather than the effect of bank moves to buy or sell gold bars.

—-

Banka e Shqipërisë ka vijuar edhe përgjatë periudhës së pandemisë strategjinë e frenimit të blerjes së arit, pas një viti në “sulm”. Gjatë të gjithë vitit të kaluar, Banka e Shqipërisë dyfishoi rezervat e huaja në ar, nga 58 milionë euro në rreth 120 milionë euro, ose rreth 2.5 ton ar. Të dhënat e dy muajve të parë të vitit flisnin për një luhatje mjaft të lehtë, që me shumë gjasa është më shumë rrjedhojë e luhatjeve të çmimit të arit në tregjet globale se sa efekt i lëvizjeve të bankës për të blerë ose shitur shufra ari.

Eurobond 650 million euros in June, Denaj: The economy will fall 5%, we increase the deficit – A2news.com

The economic downturn this year will approach -5%, according to the Albanian government, which could require a further increase in the budget deficit and consequently the borrowing. The Minister of Finance, Anila Denaj, reflected on the crisis situation caused by the pandemic, during the report to the Law Commission, where the borrowing of 139.3 million SDR from the IMF was discussed, a draft law which was approved this Tuesday by the Parliamentary Committee on Economy.

—-

Rënia ekonomike këtë vit do t’i afrohet nivelit -5%, sipas qeverisë shqiptare, diçka që mund të kërkojë një rritje të mëtejshme të deficitit buxhetor dhe rrjedhimisht marrjes së borxhit. Ministrja e Financave, Anila Denaj, bëri pasqyrimin e situatës së krizës shkaktuar nga pandemia, gjatë raportimit në Komisionin e Ligjeve, ku u diskutua huamarrja prej 139.3 milionë SDR nga FMN, projektligj i cili u miratua këtë të Martë edhe nga Komisioni Parlamentar i Ekonomisë.

The Economy Commission proposes a new agreement with the IMF due to the earthquake situation and Covid 19 – Monitor.al

The Committee on Economy and Finance asked the government to approve a new agreement with the International Monetary Fund due to the economic situation created by the pandemic. Socialist Party MP Anastas Angjeli, who is also the secretary of the Commission, told Minister Denaj that a new agreement should be considered with the IMF to better manage public finances, after the earthquake and the coronavirus.

—-

Komisioni i Ekonomisë dhe Financave i kërkoi qeverisë që, për shkak të situatës ekonomike të krijuar nga pandemia të miratojë një marrëveshje të re me Fondin Monetar Ndërkombëtar. Deputeti i Partisë Socialiste, Anastas Angjeli, njëkohësisht dhe sekretar i Komisionit, i tha ministres Denaj se duhet të merret në konsideratë një marrëveshje të re me FMN për të menaxhuar më mirë financat publike, pas goditjes nga tërmeti dhe koronavirusi.

Albanians “forget” the fear of coronavirus, the main concern now is the economy – Monitor.al

With the expansion of the list of businesses allowed to operate and the removal of the “exit permit”, it seems that Albanians are gradually returning to normalcy. Following the surveys conducted during the COVID-19 situation, IDRA has launched another survey on the IDRApoll.com platform regarding the greatest concern that accompanies Albanians in this new “normal life”.

—-

Me zgjerimin e listës së bizneseve të lejuara për të ushtruar aktivitetin dhe me heqjen e “leje daljes” duket se shqiptarët pak nga pak po i kthehen normalitetit. IDRA në vijim të anketave të realizuara përgjatë situatës së COVID-19, ka hedhur në platformën IDRApoll.com një anketë tjetër në lidhje me shqetësimin më të madh që shoqëron shqiptarët në këtë “jetë normale” të re.

7% of employees receive “the wage war” – Small Business / Nasto: Procedures are disqualifying, economic epidemic – Scan-tv.com

While it was predicted that 100 thousand small business employees would benefit from the payment of 40 thousand ALL made available by the government to mitigate the consequences of COVID-19, so far only 7 percent of them have benefited. In an interview with SCAN, the head of the Small Business Association, Albert Nasto, said that the procedures and criteria set by the government are disqualifying.

—-

Ndërsa ishte parashikuar që 100 mijë punonjës të biznesit të vogël të përfitonin pagesën prej 40 mijë lekësh të vënë në dispozicion nga qeveria për të zbutur pasojat e COVID-19, deri më tani vetëm 7 për qind prej tyre e kanë përfituar. Në një intervistë për SCAN, Kreu i Shoqatës së Biznesit të Vogël, Albert Nasto shprehet se procedurat dhe kriteret e vendosura nga qeveria janë skualifikuese.

Businesses: Blocking measures should be removed as soon as possible – tvklan.al

Businesses demand the normal return of the entire map of the country and the full capacity operation of all businesses. Gjergj Buxhuku, administrator of Confindustria, says that although some sectors of the economy have been liberalized, restricting schedules is bringing more losses to them than income. He explains that operating, workshop and supply costs are higher than sales.

—-

Bizneset kërkojnë rikthimin në normalitet të të gjithë hartës së vendit dhe funksionimin me kapacitet të plotë të të gjithë bizneseve. Gjergj Buxhuku, administrator i Konfindustrias, thotë se edhe pse disa sektorë të ekonomisë janë liberalizuar, kufizimi i orareve më shumë po sjell humbje për ta, sesa të ardhura. Ai sqaron se kostot e operimit, punëtorisë dhe furnizimit janë më të larta se shitjet.

Sovereign Guarantee 2, suspension process, not yet signed agreements with banks – A2news.com

When two weeks have passed since the government’s decision on the second line of sovereign credit guarantee for businesses was approved, it has not yet been implemented. Sources from the banking system suggest that the government has not yet signed agreements with all banks, preventing the launch of applications by enterprises.

—-

Kur kanë kaluar dy javë nga miratimi i vendimit të qeverisë për linjën e dytë të garancisë sovrane për kredi për bizneset, ajo ende nuk është vënë në zbatim. Burime të A2CNN nga sistemi bankar bëjnë me dije se qeveria nuk ka nënshkruar akoma marrëveshjet me të gjitha bankat, duke penguar nisjen e aplikimeve nga sipërmarrjet.

Coronavirus hit to eurozone economy set to dwarf financial crisis – Financial Times

The eurozone economy will shrink by 8 to 12 per cent this year as the “sudden stop of activity” caused by coronavirus triggers a recession twice as deep as after the 2008 financial crisis, European Central Bank president Christine Lagarde has warned. The ECB president, who will next week announce the central bank’s latest monetary policy decision, said the “mild scenario” outlined by the ECB earlier this month for a 5 per cent contraction in the eurozone economy this year was “in my humble view already outdated”. 

—-

Ekonomia e eurozonës do të tkurret me 8 deri në 12 përqind këtë vit pasi “ndalesa e papritur e aktivitetit” e shkaktuar nga koronavirus shkakton një recesion dy herë më të thellë se pas krizës financiare të vitit 2008, paralajmëroi presidenti i Bankës Qendrore Evropiane, Christine Lagarde. Presidenti i BQE-së, i cili javën e ardhshme do të njoftojë vendimin e fundit të politikës monetare të bankës qendrore, tha se “skenari i butë” i përshkruar nga BQE në fillim të këtij muaji për një tkurrje prej 5 përqind në ekonominë e eurozonës këtë vit ishte “sipas mendimit tim të përulur tashmë të vjetëruar “.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *