COVID-19 Economic News – 23.04.2020

COVID-19 Economic News - 23.04.2020


The majority and the new opposition unite their votes. The State of Natural Disaster is postponed until June 23 – Panorama.com.al

Parliament voted today with 91 votes in favor of postponing the state of Natural Disaster until June.

Parlamenti ka votuar sot me 91 vota pro shtyrjen e gjendjes së Fatkeqësisë Natyrore deri në muajin qershor.

Decision / Procedures and deadlines for the draft medium-term budget are postponedScan-tv.com

The Council of Ministers has approved the normative act that enables the exclusion of the implementation of procedures and deadlines for the preparation of the draft document of the medium-term budget program for 2020.

Këshilli i Ministrave ka miratuar aktin normativ që mundëson përjashtimin e zbatimit të procedurave dhe afateve për përgatitjet e projektdokumentit të programit buxhetor afatmesëm për vitin 2020.

The draft law is approved / Albania receives 190 million dollars in loans from the IMF – Scan-tv.com

At the meeting of the Council of Ministers on April 22, the draft law on the loss from the Inter-Community Monetary Fund in the amount of 139 million SDR ($ 190 million) was approved. This loan from the international institution as support to meet the emergency needs during the Covid-19 crisis.

Në mbledhjen e datës 22 prill të Këshillit të Ministrave është miratuar edhe projektligji për humarrjen nga Fondi Monetar Ndërkobmëtar në shumën prej 139 milionë SDR(190 mln$). Kjo kredi nga nga institucioni ndërkombëtar si mbështetje për të përballuar nevojat emergjente gjatë krizës së Covid-19.

Taxes, how to complain if you are denied a financial package 2 – Monitor.al

Many businesses fail to apply for Financial Package 2, as they receive a non-profit note. The Tax Directorate has published information on where one can file a complaint.

Shumë biznese nuk arrijnë që të aplikojnë për paketën financiare 2, pasi u del shënimi që nuk përfitoni. Tatimet kanë publikuar se ku mund të ankohen.

Rama: We will open everywhere, but not at the same time and not to the same extent; When will the border with Greece open? – Monitor.al

The Albanian government will take other mitigating measures, but they will not be the same for the whole country, it will depend on how dangerous each area in the country is, Prime Minister Rama stated in a video message.

Qeveria shqiptare do të marrë masa të tjera lehtësuese, por nuk do të jenë të njëjta për të gjithë vendin, kjo do të varet se sa rrezikshmëri paraqet secila zonë në vend, deklaroi kryeministri Rama në një videomesazh.

Manastirliu presents plan of measures: Two-week opening, businesses are penalized if they do not implement safety protocols at work – Monitor.al

Starting next week, the hourly bandage for individuals will increase by 2 hours and 30 minutes. A business category will also be opened to facilitate family economies. Gradual opening will take a minimum of 2 weeks, from one stage to the next.

Duke filluar nga java e ardhshme, do të rritet me 2 orë e 30 minuta fasha orare për individët. Gjithashtu do të hapen edhe një kategori biznesesh për të lehtësuar ekonomitë familjare. Hapje graduale do të marrë një minimum 2-javor, nga njëra fazë tek tjetra.

The US Embassy suspends all visa services – Exit.al

The US Embassy informed Albanian citizens today that due to the pandemic of Covid-19, it has suspended all interviews and other visa issuance services. Through an announcement on Facebook, the embassy clarifies that at the moment it only offers services in case of emergencies.

Ambasada Amerikane njoftoi sot qytetarët shqiptarë se për shkak të pandemisë së Covid-19, ka pezulluar të gjitha intervistat dhe shërbimet e tjera për dhënien e vizave. Përmes një njoftimi në Facebook, ambasada sqaron se për momentin ofron vetëm shërbime në raste emergjencash.

26 proposals for dealing with the Covid-19 crisis Monitor.al

A group of professionals, academics and intellectuals from various fields have made some proposals for dealing with the crisis from Covid. The proposals included in this document are based on a perspective that sees reality with all the problems it carries, without entering into defeatism. The aim is to analyze the problems and offer proposals, not only for the current situation of dealing with the crisis caused by the coronavirus but also for the positioning of the economy in the future.

Një grup profesionistësh, akademikësh dhe intelektualë të fushave të ndryshme kanë bërë disa propozime për përballimin e krizës nga Covid. Propozimet e përfshira në këtë dokument bazohen në një këndvështrim që sheh realitetin me gjithë problematikat që mbart, pa hyrë në disfatizëm. Qëllimi është të analizohen problematikat dhe të ofrohen propozime, jo vetëm për situatën aktuale të përballjes me krizën shkaktuar nga koronavirusi por, edhe për pozicionimin e ekonomisë në të ardhmen.

Economic recovery can be in the “W” form, and that’s scary – Exit.al

All epidemiologists and economists are saying that the recovery period of the economy will be long and difficult. Hopes that the economy will rise immediately, the so-called V-shaped recovery, have been dashed.

Të gjithë epidemiologjistët dhe ekonomistët po shprehen se periudha e rimëkëmbjës së ekonomisë do të jetë e gjatë dhe me pengesa. Shpresat se ekonomia do të ngrihet menjëherë, e ashtuquajtura rimëkëmbje e formës V, janë shuar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *