COVID-19 Economic News – 22.04.2020

COVID-19 Economic News - 22.04.2020


The task force for the gradual opening is being set up, Manastirliu: “There will be 4 phases, in May the allowed activities will be released” – Scan-tv.com

The Technical Committee of Experts has drafted a plan to facilitate the measures. The plan sets out to open up activities with more impact on the economy and less risk. Each opening will have strict protocols. The facilitation will have four phases, according to the guidelines drafted by the WHO. To monitor the measures, the Task Force is being set up to monitor the situation on the ground.

Komiteti Teknik i Ekspertëve ka hartuar planin për lehtësimin e masave. Plani cakton që të hapen aktivitetet me më shumë efekt në ekonomi dhe më pak risk. Çdo hapje do të këtë protokolle strike. Lehtësimi do të ketë katër faza, sipas udhëzimeve të hartuara nga OBSH-ja. Për monitorimin e masave po ngrihet Task-Forca për të monitoruar situatën në terren.

Banks tighten credit conditions for businesses and individuals, and demand for loans falls – Monitor.al

 In the trial of commercial banks, lending standards were tightened in the first quarter of 2020, according to the Bank of Albania’s Credit Activity Survey. The tightening of standards was manifested both in loans given to businesses to finance investments or to cover liquidity needs, as well as in those allocated to individuals for the purpose of purchasing housing or financing consumption.

Në gjykimin e bankave tregtare, standardet e kreditimit u shtrënguan në tremujorin e parë të vitit 2020, sipas Vrojtimit të Aktivitetit të Kredisë së Bankës së Shqipërisë. Shtrëngimi i standardeve u manifestua si në kreditë dhënë bizneseve për financimin e investimeve apo mbulimin e nevojave për likuiditet, ashtu edhe në ato akorduar individëve me qëllim blerjen e banesave apo financimin e konsumit.

The second aid package based on the salary of 40 thousand ALL, Taxes issue the guidelines: How to apply – Panorama.com.al

The General Directorate of Taxation has published the data that should be known to all those interested in how to apply to benefit from the second package of government economic assistance, for those who have been hit by the crisis caused by the coronavirus. The practical guide on how to complete this application form has also been published.

Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve ka publikuar të dhënat që duhen ditur për të gjithë të interesuarit se si duhet të aplikojnë për të përfituar nga paketa e dytë e ndihmës ekonomike të qeverisë, për ata që janë goditur nga kriza e shkaktuar prej koronavirusit. Gjithashtu është publikuar edhe udhëzuesi praktik mbi mënyrën e plotësimit të këtij formulari aplikimi.

The finances bring the value of Eurobond to 650 million euros, it will be issued within the summer of 2020 – Monitor.al

Although the Covid 19 crisis has made financing difficult in foreign markets due to the growing interest rate trend, the Ministry of Finance will continue to issue Eurobonds. Official sources from the Ministry of Finance claimed that the value of the issued Eurobond will reach 650 million euros from about 500 million euros originally planned by the Ministry of Finance and 600 million euros that became the amount later. The Ministry of Finance expects to materialize the issuance of the Eurobond within the summer of this year, or the maximum within 2020.

Edhe pse kriza e Covid 19 ka bërë të vështirë financimin në tregjet e huaja për shkak të tendencës në rritje të normave të interesit, Ministria e Financave do të vijojë me emetimin e Eurobondit. Burimet zyrtare nga Ministria e Financave pohuan se, vlera e Eurobondit të emetuar do të arrijë në 650 milionë euro nga rreth 500 milionë euro që planifikoi fillimisht Ministria e Financave dhe 600 mln euro që u bë shuma më vonë. Ministria e Financave pret të materializojë emetimin e Eurobondit brenda verës së këtij viti, ose maksimumi brenda vitit 2020.

European Commission, 180-million-euro loan for Albania with soft conditions for easing the crisis – Monitor.al

The European Commission is proposing 3 billion euros in macro-financial assistance to support ten countries, including Albania, in limiting the economic consequences of the #coronavirus pandemic.

Komisioni Evropian propozon 3 miliardë euro ndihmë makro-financiare për të mbështetur dhjetë vende, mes të cilëve edhe Shqipëria, në kufizimin e pasojave ekonomike të pandemisë #coronavirus.

Draft law on investment funds in the Economy, innovations brought by the draft – Monitor.al

The Committee on Economy and Finance discussed in principle this Wednesday the draft law “On collective investment ventures” by receiving comments from stakeholders on opportunities to make improvements. Representative of the Financial Supervisory Authority Niko Kotonika in his defense of the draft, clarified that he is in line with the directives of the European Union and some of the foreign experiences aimed at market development.

Komsioni i Ekonomisë dhe Financave diskutoi në parim këtë të mërkurë projektligjin ““Për sipërmarrjet e investimeve kolektive” duke marre edhe komentet nga palët e interesit mbi  mundësitë për të bërë përmirësime. Përfaqësuesi i Autoritetit të Mbikqyrejs Financiare Niko Kotonika në mbrojtjen që i bëri draftit sqaroi se ai është në përafrim të direktivave të Bashkimit Europian dhe disa prej eksperiencave të huaja që synojnë zhvillimin e tregut.

EU reconstruction funds will be managed by UNDP, not the Rama government – Exit.al

The EU Delegation in Tirana has clarified how EU funds will be managed for reconstruction after the November 26th earthquake. Asked by Exit News, the Delegation stated that “EU funding for the rehabilitation and reconstruction of schools [damaged by the earthquake] will be managed by the United Nations Development Program (UNDP).”

Delegacioni i BE-së në Tiranë ka sqaruar mënyrën se si do të menaxhohen fondet e BE-së për rindërtimin pas tërmetit të 26 nëntorit. Të pyetur nga Exit News, Delegacioni deklaroi se “fondet e dhëna nga BE për rehabilitimin dhe rindërtimin e shkollave [të dëmtuara nga tërmeti] do të menaxhohen nga Programi i Zhvillimit i Kombeve të Bashkuara (UNDP).”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *