COVID-19 Economic News – 19.05.2020

COVID-19 Economic News - 19.05.2020


The Bank of Albania diversifies its foreign exchange reserves, buys 1 ton of gold in 2019 – Monitor.al

The Bank of Albania has diversified the country’s foreign exchange reserves by reinvesting a portion of it in gold during 2019. Official sources at the Bank of Albania last year decided to purchase the amount of 94 lingota gold (37,600 onz or about 1,05 ton of gold). Purchases for the approved amount of monetary gold were made gradually during the period June – December 2019.

—-

Banka e Shqipërisë ka diversifikuar rezervën valutore të vendit duke riinvestuar një pjesë të saj në ar gjatë vitit 2019. Burimet zyrtare në Bankën e Shqipërisë gjatë vitit që shkoi mori vendim për blerjen e shumës 94 lingota ar (37,600 onz ose rreth 1.05 ton ar). Blerjet për shumën e miratuar të arit monetar u realizuan gradualisht gjatë periudhës qershor – dhjetor 2019.

Covid-19 “breaks down” the budget, Revenues fall 30% in April, 132 million euros less for 4 months – Monitor.al

April seems to have been the most difficult month for the economy, where almost everything was closed, as a result of Covid-19, and this is reflected in the performance of budget revenues. Preliminary data from the Ministry of Finance show that budget revenues in April fell by 30% compared to the same period of the previous year, affected by all items, where the main effect was given by VAT, profit tax , national taxes and those of local government.

—-

Prilli duket se ka qenë muaji më i vështrë në ekonomi, ku pothuajse gjithçka ishte e mbyllur, si rrjedhojë e Covid-19, dhe kjo është reflektuar dhe në performancën e të ardhurave buxhetore. Të dhënat paraprake të Ministrisë së Financave bëjnë të ditur se të ardhurat buxhetore në prill ranë me 30% në raport me të njëjtën peruidhë të një viti më parë, të ndikuara nga të gjitha zërat, ku efektin kryesor e dhanë TVSH-ja, tatim fitimi, taksat nacionale dhe ato të pushtetit vendor.

The Municipality of Tirana collects 105 million euros from taxes and fees, almost half of construction permits, how it spends money – Monitor.al

After the demolition of the Theater, the Municipality of Tirana has announced that it will build a new theater, worth 30 million euros, which it will provide through a loan with sovereign guarantees, as it does not have enough funds. But what is the value of this theater, in relation to the income that the capital provides itself from the taxes and fees it collects from businesses and families.

—-

Pas prishjes së Teatrit, Bashkia e Tiranës ka njoftuar se do të ndërtojë një teatër të ri, me vlerë 30 milionë euro, të cilat do t’i sigurojë përmes një kredie me garanci sovrane, pasi vetë nuk ka fondet e mjaftueshme. Por, sa është vlera e këtij teatri, në raport me të ardhurat që kryeqyteti siguron vetë nga taksat dhe tarifat që mbledh nga bizneset dhe familjet.

Expropriation agency is created – Takes into temporary or final use properties for public interest, negotiates with owners – Scan-tv.com

All state institutions that need to expropriate for the sake of the public interest will turn to the newly created expropriation agency, turning the latter into one of the most important departments in the country. The decision to establish this “super” agency, the composition of which will be determined by order of the Prime Minister, which will have the mission of managing expropriation or temporary use procedures for the public interest, has already been revealed in the Official Gazette. , of the assets of private natural or legal persons throughout the territory of the Republic of Albania.

—-

Të gjitha institucionet shtetërore që kanë nevojë të shpronësojnë për hir të interesit publik do t’i drejtojnë agjencisë së sapokrijuar të shpronësimeve, duke e kthyer këtë të fundit në një prej dikastereve më të rëndësishëm në vend. Është zbardhur tashmë në Fletoren Zyrtare Vendimi për krijimin e kësaj “super” agjencie, përbërja e së cilës do të përcaktohet me urdhër të Kryeministrit, e cila do të ketë mision menaxhimin e procedurave të shpronësimit ose të marrjes në përdorim të përkohshëm, për interes publik, të pasurive të personave fizikë ose juridikë privatë në të gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë.

Exports are reduced by 50%, while imports are $ 140 million less – Tvklan.al

In April, Albanian exports halved compared to a year ago. The Covid-19 pandemic has dealt a blow to all sectors of the economy, which have seen a decline in sales of goods abroad without exception, while the largest share in the reduction in sales has been the bean industry.

—-

Në muajin Prill, eksportet shqiptare janë përgjysmuar krahasuar me një vit më parë. Pandemia e Covid-19 ka dhënë një goditje për të gjithë sektorët e ekonomisë, të cilët kanë shënuar rënie në shitjen e mallrave jashtë pa përjashtim, ndërsa peshën më të madhe në reduktimin e shitjeve e ka patur industria fasone.

MONITOR ECONOMY / “Tourism is in demand; development opportunities are not provided”. Workers still without wages. Transportation Association: Opening the border is an urgent need. – Balkanweb.com

According to market participants, tourism is the sector with the most urgent needs and the only one that can breathe new life into the economy after emerging from the state of natural disaster. According to the director of tourism, Mrs. Rovena Mocka, discussions continue with the region for a coordinated opening of the land border.

—-

Sipas aktorëve të tregut, turizmi është sektori me nevoja më urgjente dhe i vetmi që mund t’i japë frymëmarrje ekonomisë pas daljes nga gjendja e fatkeqësisë natyrore. Sipas drejtoreshës së turizmit znj.Rovena Mocka, vijojnë diskutimet me rajonin për një hapje të koordinuar të kufirit tokësor.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *