COVID-19 Economic News – 08.04.2020

COVID-19 Economic News - 08.04.2020

DCM approved/ How will the loan guarantee work for big businesses Monitor.al

According to the approved terms of the Council of Ministers’ decision, the Loan Value made available by banks for every Business participant, may vary according to the Business demand, but it should not exceed the value of three gross monthly salaries of employees declared by the Business.

—-

Sipas kushteve të miratuara në vendimin e Këshillit të Ministrave, Vlera e Huasë e vendosur në dispozicion nga Bankat për çdo Biznes pjesëmarrës mund të variojë në përputhje me kërkesën e paraqitur nga Biznesi, por duke mos tejkaluar vlerën e 3 pagave mujore bruto të punonjësve të deklaruar nga Biznesi.

AmCham: Government to postpone all tax prepayment for 2020, every qualified employee should receive unemployment benefits Monitor.al

The Albanian Government must take some difficult, yet critical steps to support all Albania’s employers during this period. Through a letter, the American Chamber of Commerce in Albania asked the Albanian Government to ensure that all businesses, regardless of size, should have access to COVID-19 Emergency Funds, in order to continue their business activity during this period.

—-

Qeveria shqiptare duhet të marrë disa hapa të vështirë, por kritikë, për të mbështetur të gjithë punëdhënësit në Shqipëri gjatë kësaj periudhe. Dhoma Amerikane e Tregtisë në Shqipëri, nëpërmjet një letre, i ka kërkuar Qeverisë të sigurojë që të gjitha bizneset, pavarësisht nga madhësia, të kenë mundësi aksesi në Fondet e Emergjencës COVID-19, në mënyrë që të vazhdojnë aktivitetin gjatë kësaj periudhe.

Taxes: Where to complain when you have problems with receiving financial assistanceMonitor.al

The General Tax Directorate informs all the interested parties, who consider that they may be beneficiaries of financial assistance, but their request has been rejected, that they have the opportunity to submit their request / complaint by communicating through the e-mail address of the Regional Tax Directorate, where they reside.

—-

Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve bën me dije për të gjithë të interesuarit, të cilët konsiderojnë se mund të jenë përfitues të ndihmës financiare, por kërkesa e tyre është refuzuar, se kanë mundësi të paraqesin kërkesën/ankesën e tyre duke duke komunikuar përmes adresës e-mail të Drejtorisë Rajonale, ku ata banojnë.

COVID’s crisis leads to March inflation at 2.1%, the highest level since August 2018Monitor.al

Rising prices for some consumer products at the end of March, as a result of oversupplies caused by the COVID -19 crisis, led to inflation in March at 2.1%, the highest level since August 2018.

—-

Rritja e çmimeve në disa artikuj ushqimore në fund muajit mars, si pasojë e mbifurnizimeve që shkaktoi kriza e COVID-19, çoi inflacionin në muajin mars 2,1 %, niveli më i lartë që nga gushti 2018.

COVID-19 crisis, the number of unemployed may increase to 50-60 thousand people within a monthMonitor.al

The number of unemployed in the country, due to the closure of businesses to prevent the spread of coronavirus, may increase to 50-60 thousand people within a month. According to Minister Denaj, for the category that loses the job, the Government will provide assistance as much as half of the minimum salary in the country, which is at the level of 27 thousand ALL.

—-

Numri i të papunëve në vend, si shkak nga mbyllja e bizneseve nga përhapja e koronavirusit në vend, mund të rritet në 50-60 mijë persona brenda një muaji. Sipas Ministres Denaj, për kategorinë që humb vendin e punës, Qeveria do të ofrojë një ndihmë sa gjysma e pagës minimale në vend, që është në nivelin e 27 mijë lekëve.

Taxes: Deadlines for declaration and payment of tax liabilities have not changed!Monitor.al

The Tax Administration brings to the attention of all taxpayers that the deadlines for the declaration and payment of tax liabilities have not changed. The first deadline of the declaration is April 10, when all VAT entities must submit electronically, via e-filing, the Purchase and Sales Books, for the period of March 2020.

—-

Administrata Tatimore sjell në vëmendje te të gjithë tatimpaguesve se afatet e deklarimit dhe pagesës së detyrimeve tatimore nuk kane ndryshuar. Afati i parë i deklarimit është data 10 prill, në të cilën të gjithë subjektet e Tatimit mbi Vlerën e Shtuar (TVSH), duhet të dorëzojnë në mënyrë elektronike, nëpërmjet e-filing, regjistrimet e Librave të Shitjes dhe të Blerjes, per periudhën mars 2020.

Qendrat e kontrollit teknik të makinave ende të mbyllura nga koronavirisusi, Drejtoria e Transportit: Nuk do ketë gjobëMonitor.al

Kontrolli teknik i automjeteve vazhdon të jetë i mbyllur për shkak të pandemisë së koronavirusit. Por, nëse data e kontrollit teknik të automjeteve ka qenë gjatë ditëve kur shërbimi i SGS-së ka qenë i mbyllur për shkak të emergjencave, qytetarët janë të detyruar të qarkullojnë pa bërë kolaudimin dhe nuk do të gjobiten.

—-

Technical control of vehicles continues to be closed due to coronavirus pandemics. But, if the date of the technical inspection of vehicles was during the days when the SGS service was closed due to emergencies, the citizens are allowed to drive without doing the technical control and will not be penalized.

Economic measures, compared to Europe / Vienna Institute: Package as much as 1.2% of GDP, the second highest rate in the regionScan-tv.com

Vienna Institute for International Economic Studies has assessed all the countries of Central, Eastern and Southeastern Europe in terms of the economic measures that have undertaken to cope with the COVID-19 emergency.

—-

Instituti i Vienës për Studime Ekonomike Ndërkombëtare ka vlerësuar të gjitha vendet e Europës Qendrore, Lindore dhe Juglindore sa i përket masave ekonomike që janë ndërmarrë për të përballuar emergjencën COVID-19.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *