COVID-19 Economic News – 06.05.2020

COVID-19 Economic News - 06.05.2020


Green, yellow and red codes, Businesses are divided into three risk categories for COVID-19; List and rules that everyone should follow – Monitor.al

An order from the Ministry of Health has categorized businesses, according to the levels of risk of spreading COVID-19 infection, into low-risk (green code), medium-risk (yellow code) and high-risk categories. (red code). For each of these categories, special protocols have been adopted for the fulfillment of hygienic-sanitary measures, social distancing and specific measures for the prevention of the spread of COVID-19 induced infection.

—-

Një urdhër i Ministrisë së Shëndetësisë ka kategorizuar bizneset, sipas niveleve të riskut të përhapjes së infeksionit të shkaktuar nga COVID-19, në kategori me risk të ulët (kodi jeshil), me risk të mesëm (kodi i verdhë) dhe me risk të lartë (kodi i kuq). Për secilën nga këto kategori janë miratuar protokollet e posaçme për plotësimin e masave higjieno-sanitare, distancimit social dhe masave specifike, për parandalimin e përhapjes së infeksionit të shkaktuar nga COVID-19.

EC report: The Albanian government expects a loss of 540 million euros in revenue in the first 6 months; Strokes from tourism and neighbors – Monitor.al

The report for the first quarter of 2020 for potential candidate countries, published by the European Commission, reflects the effects that the Covid-19 explosion is having on regional economies. For Albania, the report states that the country will feel the effects more due to high dependence on tourism and relations with neighbors, while adding that the government expects a loss of 540 million euros in the first 6 months.

—-

Raporti i tremujorit të parë 2020 për vendet potenciale kandidate, i publikuar nga Komisioni Europian pasqyron efektet që po sjell shpërthimi i Covid-19 në ekonomitë rajonale. Për Shqipërinë, raporti thekson se vendi do i ndiejë më shumë pasojat për shkak të varësisë së lartë nga turizmi dhe nga marrëdhëniet me fqinjët, ndërsa shton se qeveria pret që të ketë humbje prej 540 milionë eurosh në 6 mujorin e parë.

Democracy deteriorates in Albania – “Freedom House”: The lowest level since 2013, local elections affected – Scan-tv.com

Democracy in Albania has deteriorated, says Freedom House in its latest report on democracy in transition countries. In total there are 29 countries, mainly of Central and Eastern Europe as well as Central Asia, all countries emerging from protracted dictatorships. Albania has seen a drop in Freedom House’s overall democracy index, hitting its lowest level since 2013.

—-

Demokracia në Shqipëri është përkeqësuar thotë “Freedom House” në raportin më të fundit për demokracinë në vendet në tranzicion. Në total janë 29 shtete, kryesisht të Europës qendrore dhe lindore si dhe të Azisë qendrore, të gjitha vende të dala nga diktatura të stërgjatura. Shqipëria shënon rënie në indikatorin e përgjithshëm të “Freedom House” për demokracinë, duke prekur nivelin më të ulët që prej vitit 2013.

Wiiw also cuts projections – Joins IMF and WB, Albanian economy to fall 5% this year – Scan-tv.com

 

The Vienna Institute for International Economic Studies (Wiiw) is the third institution after the International Monetary Fund and the World Bank to project a 5% decline in the Albanian economy this year. It was initially the IMF that made such a projection. The Vienna Institute for International Economic Studies has thus significantly reviewed the effect of global pandemics on the Albanian economy.

—-

Instituti i Vienës për Studime Ekonomike Ndërkombëtare (Wiiw) është i treti institucion pas Fondit Monetar Ndërkombëtar dhe Bankës Botërore që projekton një rënie të ekonomisë shqiptare në masën 5% këtë vit. Fillimisht ishte FMN që bëri një projeksion të tillë. Instituti i Vienës për Studime Ekonomike Ndërkombëtare ka rishikuar kështu ndjeshëm efektin e pandemisë globale në ekonominë shqiptare.

Trade/ Albanian vehicles passing through the streets of Bulgaria will pay taxes – Monitor.al

All vehicles passing through Bulgarian territory will pay an additional tax. The Albanian Investment Development Agency announced this Wednesday that the Embassy of the Republic of Bulgaria in Tirana has communicated that the application of a new road tax (toll) has started, from March 1, 2020, for the vehicles circulating in the sections. road of Bulgarian territory. This tax will be paid by all involved, including Albanian vehicles.

—-

Të gjithë automjetet që kalojne në territorin bullgar do të paguajnë një taksë shtesë. Agjencia Shqiptare e Zhvilimit të Investimeve bëri me dije këtë të mërkurë se Ambasada e Republikës së Bullgarisë në Tiranë, ka komunikuar se ka nisur aplikimi i një takse të re rrugore(toll), që nga data 1 mars 2020, për mjetet që qarkullojnë në seksionet rrugore të territorit bullgar. Kjo taksë do paguhet nga të gjithë përfshirë mjetet shqiptare.

Tourism does not benefit from the second package, Union: Unemployed and seasonal employees are left without help, hotels have cut 70% of staff – Monitor.al

From the second financial package, which has been distributed since April 21, the lowest number of beneficiaries is for employees in the tourism sector. From the updated data from the Taxes until May 5, the request for assistance of 40 thousand ALL was approved for 1,930 individuals. The government expects 10,000 employees to benefit from 1,214 businesses in the sector. But so far only 19% of those expected to benefit have been granted salary claims.

—-

Nga paketa e dytë financiare e cila ka nisur të shpërndahet që prej 21 prillit numri më i ulët i përfituesve është për punonjësit në sektorin e turizmit. Nga të dhënat e përditësuara nga Tatimet deri më 5 maj, kërkesa për ndihmë 40 mijë lekë u aprovua për 1,930 individë. Qeveria parashikon që për këtë sektor të përfitojnë 10 mijë të punësuar për 1,214 biznese. Por deri tani vetëm 19% e atyre që parashikohet të përfitojnë u është miratuar kërkesa për pagën.

Transparency in the extractive industry, the government asks the WB to postpone the project until December – Monitor.al

The transparency initiative in the extractive industry has been supported for several years by a World Bank project that began with a grant of $ 400,000 and then continued with a second of $ 600,000 and the postponement of the closing deadline in April 2020. But It seems that the problems of the bureaucracy related to the appointment of a new director at the head of the Secretariat of the Transparency Industry Initiative, which focuses on transparency in the extractive industry, have led to the freezing of any activity for at least five months.

—-

Nisma për transparencë në industrinë nxjerrëse po mbështetet prej disa vitesh me një projekt të Bankës Botërore që nisi me një grant 400 mijë dollarë dhe që më pas vijoji edhe me një të dytë prej 600 mijë dollarësh dhe shtyrjen e afatit të mbylljes në prill 2020. Por duket se problemet e burokracisë që lidhen me emërimin e një drejtori të ri në krye të Sekretariatit të Nismës për Transparencë në Industrinë Nxjerrëse që ka në fokus transparencën në industrinë nxjerrëse ka bërë që për të paktën pesë muaj të ngrijë çdo aktivitet.

EU, Balkans Leaders to Reaffirm Ties Amid Virus Crisis – Nytimes.com

European Union and Balkans leaders are set to hold talks Wednesday aimed at reassuring six countries in the volatile region that the EU remains their most important partner, particularly as the coronavirus ravages world economies. Amid delays over the start of EU membership talks for Albania and North Macedonia, lingering tensions between Serbia and its former territory of Kosovo, and a perception that the EU was slow to help its Balkans partners cope with the virus, concern has mounted that Russia and China might take advantage.

—-

Udhëheqësit e Bashkimit Evropian dhe Ballkanit do të zhvillojnë bisedime të Mërkurën që synojnë të sigurojnë gjashtë vende në rajonin e paqëndrueshëm se BE mbetet partneri i tyre më i rëndësishëm, veçanërisht pasi koronavirus shkatërron ekonomitë botërore. Mes vonesave për fillimin e bisedimeve të anëtarësimit në BE për Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut, duke zgjatur tensionet midis Serbisë dhe territorit të saj të mëparshëm të Kosovës, dhe një perceptim që BE ishte e ngadaltë për të ndihmuar partnerët e saj në Ballkan të përballen me virusin, shqetësimi ka rritur që Rusia dhe Kina mund të përfitojë.

EU to Launch Investigation into Origin of COVID-19 – Exit.al 

The European Union will launch an investigation separate from that of the United States and China, to find out where COVID-19 originated from and how it was spread. According to EU Foreign Minister Josep Borrell, member states are working on a draft resolution with a clear plan to be presented to the annual WHO Assembly on May 18th.

—-

Bashkimi Evropian do të fillojë një hetim të ndarë nga ai i Shteteve të Bashkuara dhe Kinës, për të zbuluar se nga ka origjinën COVID-19 dhe si është përhapur. Sipas Ministrit të Jashtëm të BE Josep Borrell, vendet anëtare po punojnë në një projekt rezolutë me një plan të qartë që do t’i paraqitet Asamblesë vjetore të OBSH më 18 maj.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *