The 2020 Fiscal Package Changes (ENG + ALB)

The 2020 Fiscal Package Changes (ENG + ALB)

The 2020 Fiscal Package changes have been implemented and are now inforce. The American Chamber of Commerce in Albania has been very active and has incorporated our members’ concerns as part of our recomendfations to the authorities. For this purpose, through this Tax Alert,  we want to inform you about the changes of the 2020 Fiscal Package and the key elements you should consider in your work.

Paketa Fiskale 2020 ka hyrë në fuqi me të gjitha ndryshimet e saj. Dhoma Amerikane e Tregtisë ka punuar shumë për të përfshirë në këtë Paketë kërkesat e anëtarëve të saj. Për këtë qëllim nëpërmjet Tax Alert ne duam t’ju informojmë mbi ndryshimet e Paketes Fiskale 2020 dhe elementët bazë që duhet ti keni parasysh në punën tuaj.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *