Perspektiva e turizmit, potenciali që vjen nga tregu amerikan – Flet Nevila Dudaj,  Menaxhere e Përgjithshme e ADRIATIC TOURS LLC

Perspektiva e turizmit, potenciali që vjen nga tregu amerikan – Flet Nevila Dudaj,  Menaxhere e Përgjithshme e ADRIATIC TOURS LLC

Nevila Dudaj

Nga një raport i INSTAT mësohet se turistet amerikanë patën një rritje prej 43 për qind këtë sezon turistik. Ju keni qënë mjaft aktive në Panaire në Amerikë dhe keni punuar shumë për të promovuar Shqipërinë dhe potencialin e saj turistik, si e komentoni këtë statistikë?

Faleminderit, është kënaqësi e veçantë të shprehem këtu, në mesin e bizneseve me të suksesshme shqiptare. Dhoma Amerikane, është shumë aktive, mbështetëse dhe inkurajuese e iniciativave të biznesit, ju përgëzoj për këtë, si përfaqësuese e Hotel Adriatik, një prej bizneseve anëtare, prej mbi një dekade.  

Adriatik Tours LLC, zyra jonë në Amerikë operon prej 5 vitesh duke promovuar Shqipërinë në të gjitha rrjetet profesionale, nivelet dhe kanalet zyrtare të turizmit në SHBA. Ne operojmë me

Adriatik Tours LLC, si Tour Agency për Shqipërinë, Kosovën dhe Ballkanin, si pjesë e ASTA, VIRTUOSO, Global Business Travel by American Express, si dhe publikojmë e shpërndajmë falas Revistat tona vjetore “Travel 2 Albania”, që përmbajnë materiale promocionale dhe artikuj informues për qytetet shqiptare, kulinarinë dhe mikpritjen. Ne ofrojmë paketa me çmime shumë tërheqëse, për operatorët turistike amerikane, që ofrojnë nga 8-21 ditë qëndrim në Shqipëri dhe vendet fqinje. Shqipëria ofron një potencial turistik të lartë, pasi është një nga vendet e Europës Lindore që tërheq vëmendjen për shkak të historisë së saj në komunizëm dhe mbylljes 50 vjeçare duke qënë përballë me Italinë dhe në veri të Greqisë.

Gjithashtu komuniteti shqiptar në Amerikë është një shtytje e fuqizimit të këtij efekti me ruajtjen e traditave dhe përcjelljen e trashëgimisë kulturore nga brezi në brez.Ata kanë mall dhe nostalgji për vendlindjen dhe kjo bën që shumë Amerikane të kenë dëgjuar tashmë për Shqipërinë e Kosovën, prej tyre. Viti 2020 ka qënë viti historik, ku Shqiperia fitoi terren dhe njohje për faktin që ishte një nga shtetet e pakta që lejuan Amerikanët të udhëtonin drejt Shqipërisë dhe kjo bëri që shumë media amerikane të shkruanin për të.

Si e shikoni sot tregun shqiptar për turizmin, cilat janë potencialet?

Tregu Shqiptar i Turizmit është i larmishëm në produkt dhe çmim, e sigurisht ofron më shumë produkte sesa disa vite më parë, infrastruktura është përmirësuar ndjeshëm dhe është më e lehtë për turistët të orientohen qoftë në grup, qoftë kur lëvizin të pashoqëruar.

Strukturat hoteliere, për fat të keq jane ende të pasistemuara dhe të pa-klasifikuara në kategoritë përkatëse, të cilat janë kusht i domosdoshëm për të tërhequr masën e duhur të turisteve amerikanë. Tregu është ende i paqartë mbi klasifikimin e yjeve në çdo strukturë dhe kjo është me rëndësi kur negocion me partnerët amerikanë, si dhe për ne vetë si strukturë hoteliere e pavarur, me 64 vite histori, si brandi i vetëm shqiptar.

Një tjetër kriter i domosdoshëm është kualifikimi i punonjësve në institucione të specializuara, si profesionistë në fushën e mikpritjes dhe zotërimi i anglishtes prej tyre.

Bukuritë natyrore janë të padiskutueshme dhe nuk dua të hyj në komente për to, por shqetësim në tregun tonë krijon pastërtia dhe rregulli, që kanë shumë ndikim tek cilido turist që viziton Shqipërinë, detaje këto që vihen re dhe theksohen shpesh nga turistët.

Ne përpiqemi të jemi tërheqës me ofertat tona dhe të çojmë turistët amerikanë jo vetëm për tour ditor edhe në qytetet e tjera shqiptare, por të ofrojmë edhe qëndrim në hotele të ngjashme me ne, ku duhet të gjejnë cilësi shërbimi të ngjashme me Hotel Adriatik.

Koordinimi dhe bashkërendimi na takon ta bëjmë ne si operatorë, që duhet të ofrojmë garanci dhe siguri për mirëqënien e turisteve gjatë vizitave të tyre në Shqipëri.

Si po punoni për të tërhequr turistët e huaj dhe në mënyrë të veçantë turistët amerikane.

Puna jone ka nisur para 5 vitesh me ngritjen e zyrës sonë në West Hartford, CT si një zyre shitjesh për Hotel Adriatik, DMC dhe Tour Agency për Shqipërinë.

Në atë kohë për shembull, gjatë panairit të parë ku kemi marrë pjesë me stendën tonë si Exhibitor në New York, me kujtohet që na vinin të na vizitonin dhe të na pyesnin jo vetëm njerzit e thjeshtë por edhe kompani udhëtimi, se ku ndodhej Shqiperia, pasi nuk kishin dëgjuar për të. Eshtë punë e vështirë dhe kërkon këmbëngulje e durim, si dhe shumë punë e kreativitet për të hyrë në rrjetet e duhura që sigurojnë shpërndarje të shpejtë të informacioneve dhe paketave turistike.

Gradualisht, në vitet në vijim, me një investim të konsiderueshëm në PR dhe Marketing,

përmes marketingut të targetuar drejt profesionistëve, si Tour Operators, duke zgjeruar anëtarësimin tonë nëpër rrjetet përkatëse, që kam përmendur më lart, frutet e këtyre përpjekjeve filluan të duken.

Duke marrë pjesë në mbi 5 panaire profesionistesh turistike, vetëm në një vit, për cdo vit, duke mbajtur konferenca për shtyp para gazetarëve, blogerave, influencuesve, duke dhënë intervista, e duke shfrytëzuar cdo mundësi për PR, shumë prej vështirësive u kaluan dhe sot gjendemi para një situate tjetër, ku Adriatik Tours LLC & Adriatik hotel, gëzojnë reputacion, partneritet dhe bashkëpunime të suksesshme jo vetëm me Operatorë Turistike Amerikane , por edhe me Qeverinë dhe Ambasadën Amerikane, American Counsel etj.  

Pandemia afektoi turizmin jo vetëm në Shqipëri por në të gjithë Rajonin dhe Europë,  si e shikoni ju rrugëdaljen nga kjo krizë, cfarë do kërkonit nga qeveria si masa lehtësuese?

Normalisht bizneset u paralizuan për disa muaj në 2020 në Shqipëri gjatë mbylljes së vendit dhe situata ishte e vështirë për shkak të shumë anullimeve në udhëtime për muaj me rradhë, por mendoj se Qeveria Shqiptare më pas, e menaxhoi situatën mirë në momentin që e bëri Shqipërinë të aksesueshme nga amerikanët dhe pjesën tjetër të botës pa vendosur protokolle si shtetet e tjera.  Kjo na ofroi prioritet dhe siç përmenda më lart, na lejoi të promovojmë Shqipërinë në të gjitha rrjetet ku ne marrim pjesë për të reklamuar Shqipërinë si të vetmin vend që është i lirë dhe i hapur për këdo. Kjo solli edhe rekorde të tilla turistësh në vend.

Nga qeveria Shqiptare presim, që të na ofrojë mundësi të bashkëpunojmë me të dhe ta këshillojmë për hapat që ata duhet të ndërmarrin me Ministrinë e Turizmit, Ministrinë e Jashtme etj, në rolin e operatorëve me eksperiencë dhe sukses në këtë fushë, për të hapur rrugët e PR dhe marketimit të Shqipërisë në përmasa më të gjera këtu në Amerikë.

Mbështetja e tyre do të sillte më shumë mundësi për të gjithë strukturat akomoduese dhe agjensitë operuese në tregun Shqiptar.

Rrugëdaljen nga kriza që ka përfshirë gjithë botën tashmë, e shoh vetëm në shfrytëzimin e kësaj situate globale për të promovuar dhe për të sjellë më shumë turistë, si vend që ofron paketat më të mira në rajon.  

Nevila Dudaj

Adriatik Tours LLC

West Hartford, CT

USA


An INSTAT report showed that there was a 43 percent increase in American tourists during the latest tourist season. You have been very active in trade shows in the United States and have worked hard to promote Albania and its tourism potential. What would you say about this latest statistic?

Thank you. It is a special pleasure to speak here, among the most successful Albanian businesses. AmCham is very active, supportive and encouraging of business initiatives. I congratulate you on this, as a representative of the Adriatic Hotel, a member business for more than a decade.

Adriatik Tours LLC, our office in the United States has been operating for five years, promoting Albania in all professional networks and official tourism circles in the United States. We run Adriatik Tours LLC as a tour agency for Albania, Kosovo and the Balkans, as part of ASTA, VIRTUOSO, Global Business Travel by American Express, and we publish and distribute free of charge our annual “Travel 2 Albania” magazines, which contain promotional materials and informative articles about Albanian cities, cuisine and hospitality. We offer packages at very attractive prices for American tour operators, offering 8 to 21 days stays in Albania and neighboring countries. Albania has a great tourism potential, as it is one of the Eastern European countries that attracts attention due to its history of communism which left the country shut off from the world for 50 years while being across the water to Italy and just north of Greece.

The Albanian community in the United States has also  pushed to strengthen Albania’s attractiveness by preserving its traditions and passing on the cultural heritage from generation to generation. They have a longing and nostalgia for the homeland, and this leads to many Americans being familiar with Kosovo and Albania from what the Albanian community tells them. Also, 2020 marked a historic shift, as Albania gained ground and recognition for the fact that it was one of the few countries that allowed Americans to travel to it, and this led to many American media outlets writing about it.

What’s your view on today’s Albanian tourism market? What is its potential?

The Albanian tourism market is diverse in product and price, and certainly offers more products than a few years ago; the infrastructure has improved significantly and it is easier for tourists to find their bearings either in groups or when moving unaccompanied.

Hotel facilities, unfortunately, are still lacking a proper categorization, which is a necessary condition to attract the right amount of American tourists. The market is still unclear on the classification of stars in any structure, and this is important when negotiating with American partners, as well as for ourselves as an independent hotel entity with 64 years of history, as the only Albanian brand of its kind.

Another necessary criterion is the qualification of employees in specialized institutions, as professionals in the field of hospitality and their ability to master the English language.

Albania’s natural beauties are indisputable, and I do not want to comment on them, but there is concern in our market about cleanliness and order, which have a great impact on any tourist who visits Albania. These details are often noticed and emphasized by tourists.

We try to be attractive with our offers and take American tourists not only for day tours in other Albanian cities, but also to offer accommodation in hotels similar to ours, where they are able to find a quality service similar to the Adriatik Hotel.

Coordination and cooperation is up to us as operators, who must provide guarantees and security for the well-being of tourists during their visits to Albania.

How are you working to attract foreign tourists, and in particular American tourists?

Our work started five years ago with the establishment of our U.S. office in West Hartford, Connecticut as a sales office for the Adriatik Hotel, DMC and Tour Agency for Albania.

At that time, for example, we participated in our first show as exhibitors in New York. I remember that not only ordinary people but also travel companies came to visit our stand and ask us where Albania was, as they had not heard of it. It is hard work and requires perseverance and patience, as well as a lot of creativity to get into the right networks that ensure fast distribution of information and tourist packages.

Gradually, in the following years, with a significant investment in PR and marketing, through targeted marketing to professionals, such as tour operators, expanding our membership across relevant networks, which I mentioned above, the fruits of these efforts began to appear.

Participating in more than five trade shows for tourism professionals a year, annually; holding press conferences in front of journalists, bloggers, influencers; giving interviews, and taking advantage of every opportunity for PR were all efforts that have led to today. We now face another reality, in which Adriatik Tours LLC and Adriatik Hotel enjoy a great reputation, partnerships and successful collaborations not only with American tour operators, but also with the U.S. Government, the U.S. Embassy, ​​American Councils and other institutions.

The pandemic affected the tourism industry not only in Albania but the entire region, Europe and beyond. How do you see the way out of this crisis, what would you ask from the government as mitigation measures?

Of course, businesses were paralyzed for several months in 2020 in Albania during the closure of the country, and the situation was difficult due to many travel cancellations for months, but I think the Albanian government then managed the situation well from the moment it made Albania accessible to Americans and the rest of the world without setting strict protocols like other states. This gave us priority, and as I mentioned above, allowed us to promote Albania in all networks where we participate to advertise Albania as the only country that is free and open to anyone. That also brought record numbers of tourists to the country.

I expect from the Albanian government to offer us the opportunity to cooperate with it and advise it on the steps needed to be taken by the Ministry of Tourism, the Ministry of Foreign Affairs, etc., as we are experienced and successful operators in this field, to pave the way for Albania’s PR and marketing on a larger scale here in the United States.

Their support would bring more opportunities for all hospitality entities and operating agencies in the Albanian market.

I see the way out of this worldwide crisis for Albania only in using this global situation to promote and bring more tourists, as a country that offers the best packages in the region.

Nevila Dudaj

Adriatik Tours LLC

West Hartford, Connecticut

United States

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *