Ftesë për ofertë – Janar 2018

Ftesë për ofertë - Janar 2018

Ftesa per Oferte Web Slide high res

Dhoma Amerikane (AmCham) është një organizatë biznesi, e cila ka në fokus anëtarët e saj dhe nevojat e tyre, duke promovuar marrëdhëniet e tregtisë mes Shqipërisë dhe Shteteve të Bashkuara si dhe duke u angazhuar për përmirësimin e klimës së biznesit në Shqipëri. AmCham-i është një organizatë, e cila e realizon veprimtarinë e saj përmes avokimit, trajnimeve, network-ut si dhe aktiviteteve të ndryshme sociale.

AmCham-i ju fton të paraqisni ofertat tuaja për kryerjen e shërbimeve/blerjen e mallrave të mëposhtëm:

Procedura e Prokurimit: 1 – Ambjente për organizim eventesh

Kryerja e shërbimit / lëvrimi i mallit duhet të kryhet për një periudhë 1 vjeçare: janar – dhjetor 2018

Oferta duhet të paraqitet brenda datës dhe orës së mëposhtme: Brenda datës 17 janar 2018, ora 16.00

Shkarkoni dokumentin -> Ftesa per Oferte_Ambjente per organizim eventesh (Word)


Procedura e Prokurimit: 2 – Printime Banerash

Kryerja e shërbimit / lëvrimi i mallit duhet të kryhet për një periudhë 1 vjeçare: janar – dhjetor 2018

Oferta duhet të paraqitet brenda datës dhe orës së mëposhtme: Brenda datës 17 janar 2018, ora 16.00

Shkarkoni dokumentin -> Ftesa per Oferte_Printime Banerash (Word)


Procedura e Prokurimit: 3 – Shërbim Fonie

Kryerja e shërbimit / lëvrimi i mallit duhet të kryhet për një periudhë 1 vjeçare: janar – dhjetor 2018

Oferta duhet të paraqitet brenda datës dhe orës së mëposhtme: Brenda datës 17 janar 2018, ora 16.00

Shkarkoni dokumentin -> Ftesa per Oferte_Sherbim Fonie (Word)


Procedura e Prokurimit: 4 – Shërbim Fotografik

Kryerja e shërbimit / lëvrimi i mallit duhet të kryhet për një periudhë 1 vjeçare: janar – dhjetor 2018

Oferta duhet të paraqitet brenda datës dhe orës së mëposhtme: Brenda datës 17 janar 2018, ora 16.00

Shkarkoni dokumentin -> Ftesa per Oferte_Sherbim Fotografik (Word)


Procedura e Prokurimit: 5 – Shërbim Ndriçimi

Kryerja e shërbimit / lëvrimi i mallit duhet të kryhet për një periudhë 1 vjeçare: janar – dhjetor 2018

Oferta duhet të paraqitet brenda datës dhe orës së mëposhtme: Brenda datës 17 janar 2018, ora 16.00

Shkarkoni dokumentin -> Ftesa per Oferte_Sherbim Ndricimi (Word)


Procedura e Prokurimit: 6 – Shërbim Përkthimi

Kryerja e shërbimit / lëvrimi i mallit duhet të kryhet për një periudhë 1 vjeçare: janar – dhjetor 2018

Oferta duhet të paraqitet brenda datës dhe orës së mëposhtme: Brenda datës 17 janar 2018, ora 16.00

Shkarkoni dokumentin -> Ftesa per Oferte_Sherbim Perkthimi (Word)


 

Dokumentat duhet të dorëzohen me zarf të mbyllur, në kopje të printuar dhe jo elektronikisht, tek:

Dhoma Amerikane e Tregtisë në Shqipëri

Rr. Ibrahim Rugova, SkyTower, 11/3, Tiranë

 

Për pyetje, ju lutem na telefoni në +355 (0)4 2259779

Ju falenderojmë sinqerisht për interesimin që tregoni për të bashkëpunuar me Dhomën Amerikane të Tregtisë!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *