The American Chamber of Commerce in Albania and McCain Institute organize training on Leadership

Dhoma Amerikane dhe McCain Institute organizojnë trajnimin mbi Lidershipin

Lidershipi i udhëhequr nga karakteri, ka qënë tema e trajnimit që Dhoma Amerikane organizoi për anëtarët e saj në bashkëpunim me McCain Institute for International Leadership mbështetur në programin e  “Arizona State University”.

Trajnimi i drejtuar nga z. Dael Dervishi, anëtar Bordi i AmCham i cili është gjithashtu trajnues i McCain Institute në Shqipëri u përqëndrua në format e zhvillimit të lidershipit dhe mënyrën se si një individ e menaxhon këtë proçes. Gjatë trajnimit anëtarët e pranishëm kanë mësuar se si të përqëndrohen dhe ta menaxhojnë ndryshimin, mekanizmat  motivues dhe vlerat që e orientojnë individin drejt modeleve të lidershipit.

z. Dervishi, ka folur dhe për format e komunikimit që përdor një lider nga elementë të frymëzimit deri në ato të manipulimit të audiencës  si dhe për vlerat e organizatës dhe mënyrës se si lidershipi i përfshin të gjithë në vendimarrjet e veta.

Në përfundim të trajnimit pjesëmarrësit u pajisen me certifikata të lëshuara nga McCain Institute dhe Arizona State University. Duke filluar nga viti 2018, McCain Institute ka identifikuar 90 liderë të rinj në Shqipëri dhe i ka trajnuar ata në vlera, etikë dhe lidership, me anë të këtij programi unik.

 

***

 

The American Chamber of Commerce in Albania and McCain Institute organize training on LeadershipCharacter-Driven leadership has been the theme of the training AmCham organized for its members in collaboration with the McCain Institute for International Leadership based on  the Arizona State University program.

The training was led by Mr. Dael Dervishi, Board Member of AmCham who is also a McCain Institute trainer in Albania focused on the forms of leadership development and how an individual manages this process. During the training, the participants learned how to focus and manage change, motivational mechanisms, and values ​​that guide the individual toward leadership models.

Mr. Dervishi also spoke about the forms of communication that a leader uses ranging from elements of inspiration to those of audience manipulation as well as the values ​​of the organization and the way that leadership involves everyone in their decision making.

At the end of the training, participants were provided with certificates issued by McCain Institute and Arizona State University. Starting in 2018, McCain Institute has identified 90 new leaders in Albania and trained them in values, ethics and leadership through this unique program.