AmCham dhe Facilization flasin për: Automatizim dhe digjitalizim të proçeseve të biznesit / AmCham and Facilization discuss Automation and digitization of business processes

AmCham dhe Facilization flasin për: Automatizim dhe digjitalizim të proçeseve të biznesit / AmCham and Facilization discuss Automation and digitization of business processes

AmCham dhe Facilization flasin për:

Automatizim dhe digjitalizim të proçeseve të biznesit

Dhoma Amerikane e Tregtisë në bashkëpunim me kompaninë Facilization i ka ofruar anëtarëve të komunitetit të saj workshop-in me temën “Automatizimi dhe Dixhitalizimi i marketingut, shitjeve dhe shërbimit ndaj klientit”

Situata e pandemisë dhe orientimi i biznesit on line dhe digjitalizimi i proçeseve për ti bërë konkurrues në treg, duket se ka nxitur interesin e lartë të anëtarëve të AmCham.

Gjatë workshopit Gjergj Guri, drejtues i Facilization, dhe stafi i tij, kanë diskutuar me anëtarët mundësitë dhe sfidat që lidhen me digjitalizimin e marketingut, shitjeve dhe shërbimeve të mbështetjes së klientëve në ndërmarrjet e mesme dhe të mëdha. Trajnimi ka patur në fokus shpjegimin e praktikave më të mira dhe zgjidhjet teknologjike të specializuara në fushën e menaxhimit të proçesit të biznesit dhe mjetet e ndryshme të menaxhimit të marrëdhënieve me klientët që mund të përdoren lehtësisht në shumë sektorë të ekonomisë dhe biznesit privat.

Gjatë takimit lektorët kanë bërë një rezyme të pengesave dhe sfidave me të cilat përballen biznese të ndryshme, dhe cilat janë oportunitetet e digjitalizimit të biznesit të tyre.

Gjergj Guri ka shpjeguar për anëtarët se cfarë do të  thotë te besh një transformim digjital për kompaninë tënde, cilat janë proçeset që i nënshtrohen digjitalizimit dhe si kompania i përshtatet ndryshimeve të shpejta dhe ridimensionon marrëdhënien e saj me klientin.

Kompanitë që po bëhen pjesë e proçeseve digjitalizuese, shpesh përballen me mungesën e njohurive stafin e pakualifikuar dhe mbi të gjitha me mundësi të ulta të adoptimit të biznesit të tyre me ndryshimet digjitale.

Duke folur për transformimin digjital, z. Guri, ka shpjeguar se digjitalizimi, i jep mundësi biznesit të krijojë një rrjedhë të re të proçeseve të tyre si dhe ti përgjigjet shpejt e në kohë nevojave të klientit duke mbetur konkurrues në treg.

***

AmCham and Facilization discuss

Automation and digitization of business processes

The American Chamber of Commerce in Albania, in cooperation with Facilization, offered members of the AmCham community a workshop on “Automation and Digitization of Marketing, Sales and Customer Service.”

The adverse effects of the pandemic have led to the need to digitize many business processes to remain competitive in the market. For this reason, this workshop was interesting and kept participating members engaged.

At the workshop, Facilization General Manager Gjergji Guri and his staff discussed with members the opportunities and challenges related to the digitization of marketing, sales and customer support services for medium and large enterprises. The training focused on explaining best practices and technological solutions for business process management and various customer relationship management tools that can be easily used by businesses in many sectors of the economy.

The workshop presenters also provided a summary of the obstacles and challenges faced by different businesses and the available opportunities and digital tools.

Mr. Guri explained to AmCham members what it means to implement a digital transformation of a company, what processes undergo digitization and how a company can adapt to rapid change and reshape its customer relationships.

Companies that implement the digitization process often face lack of knowledge, unskilled staff and, above all, a low number of opportunities to adopt digital changes in the business.

Speaking about the digital transformation, Mr. Guri explained that the digitization of processes enables a business to create a new type of flow in its processes and to respond quickly and on time to the needs of clients and as a result, remain competitive in the marketplace.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *