The International Chamber of Commerce (ICC) and World Health Organization (WHO) Survey

The International Chamber of Commerce (ICC) and World Health Organization (WHO) Survey

Dhoma Nderkombetare e Tregtisë (ICC) në bashkëpunim me Organizatën Botërore të Shëndetësisë (WHO), janë duke organizuar një studim global që do të bëjë të mundur mbledhjen e të dhënave nga sektori privat, si një përpjekje për të patur një hartë të qartë të masave që bizneset kanë ndërmarrrë në aktivitetet e tyre gjate kesaj perjudhe krize.

Ky studim, i cili është hartuar për të marrë vetëm një kohë të shkurtër për t’u plotësuar, jo vetëm që do të sigurojë të dhëna dhe njohuri të reja, por edhe do të forcojë mesazhet kryesore shëndetësore.

Në këtë kohë të krizës globale, të gjitha bizneset mund të luajnë një rol udhëheqës në minimizimin e gjasave të transmetimit dhe ndikimit në shoqëri. Një veprim i guximshëm dhe efikas do të zvogëlojë rreziqet afatshkurtra për punonjësit dhe kostot afatgjata për bizneset dhe ekonominë.

Global Business Survey

****  

The International Chamber of Commerce (ICC) in collaboration with the World Health Organization (WHO) launched a Global private sector Survey in order to gather data  on the measures undertaken by businesses in their activities as a result of the crisis.

This survey, which is designed to take a very short time to complete, will not only provide new data and insights, but also reinforce key health recommendations.

At this time of global crisis, all businesses can play a leading role in minimizing the likelihood of transmission and the impact on society. Bold and effective actions would reduce short-term risks for employees and long-term costs for businesses and the economy.  

Global Business Survey

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *