COVID-19 Economic News – 28.05.2020

COVID-19 Economic News - 28.05.2020


The Assembly approves the IMF loan and the postponement of taxes – Monitor.al

The Albanian Parliament today approved in a plenary session the law on postponing the prepayment of profit tax installments in September 2021 and the loan of 174 million euros that the IMF gave to cope with the Covid-19 pandemic.

—-

Kuvendi i Shqipërisë miratoi sot në seance plenare ligjin për shtyrjen e parapagimit të kësteve të tatim -fitimit në shtator të vitit 2021 dhe kredinë prej 174 milionë euro që FMN dha për përballimin e pandemisë Covid-19.

Credit installment payments are postponed for three months, until May 10, 2 billion euros of loans were restructured – Monitor.al

Prime Minister Edi Rama stated on his Facebook page that “We have confirmed with the Governor of the Bank of Albania a further quarterly postponement of loan installments until 31.08.2020 and also the Bank of Albania approved a facilitation for commercial banks, which to make proactive restructuring of loans until 31.12.2020 with an extension of one or several years, according to the degree of difficulties of each business”.

—-

Kryeministri Edi Rama ka pohuan në faqen e vet në facebook se “Bashkëfirmosëm me Guvernatorin e Bankës së Shqipërisë një shtyrje të mëtejshme tremujore të kësteve të kredive deri në 31.08.2020 dhe gjithashtu Banka e Shqipërisë miratoi një lehtësim për bankat e nivelit të dytë, që të bëjnë ristrukturime proaktive të kredive deri në 31.12.2020 me shtrirje një ose disavjeçare, sipas shkallës së vështirësive të çdo biznes”.

Denaj: The second package will change; In the March-April period, 38 thousand individuals were laid off – Monitor.al

The second package of economic assistance will change as not all beneficiaries have managed to receive the salary of the second package within the timeframe, said the Minister of Finance and Economy, Anila Denaj. Director General of Taxes Delinda Ibrahimaj stated that as soon as the changes in the second package are approved, the list of all taxpayers and beneficiary individuals will be published. After June 5, if businesses do not apply, we will automatically pass the war salary to all individuals who must benefit from the war salary, and will receive this salary, reaching the total number of 176 thousand people.

—-

Paketa e dytë e ndihmës ekonomike do të ndryshojë pasi jo të gjithë personat që janë perfitues kanë arritur që brenda afateve kohore të marrin pagën e paketës së dytë, deklaroi ministrja e Financave dhe Ekonomisë, Anila Denaj. Drejtoresha e Përgjithshme e Tatimeve Delinda Ibrahimaj deklaroi se sapo të miratohen ndryshimet në paketën e dytë do të publikohet lista e të gjithë tatimpaguesve dhe individëve përfitues. Pas datës 5 qershor nëse bizneset nuk do të aplikojnë, ne pagën e luftës do t’ia kalojmë automatiksiht të gjithë individëve që duhet të përfitojnë nga paga e luftës, dhe do të përfitojnë këtë pagë duke arritur numrin në total e 176 mijë personave”.

E-Commerce – Less than 6% of businesses offered it last year – Scan-tv.com

The outbreak of the coronavirus epidemic in March showed that most Albanian businesses were unprepared for e-commerce. According to the Institute of Statistics, last year only 5.8% of Albanian businesses sold online, a level almost the same as in 2018. The largest share of e-commerce is occupied by enterprises operating in the field of information and communication with 28.5%, followed by hotels and restaurants with 12.8% and administrative and support services with 9.7%.

—-

Shpërthimi i epidemisë së koronavirusit, në muajin mars, tregoi se pjesa më e madhe e bizneseve shqiptare ishin të papërgatitura për tregtinë elektronike. Sipas Institutit të Statistikave, vitin e kaluar vetëm 5.8% e bizneseve shqiptare shisnin nëpërmjet internetit, nivel ky pothuajse i njëjtë me vitin 2018. Peshën më të madhe të tregtisë elektronike e zënë ndërmarrjet që ushtrojnë aktivitet në fushën e informacionit dhe komunikimit me 28.5 %, pasuar nga hotelet dhe restorantet me 12.8% dhe shërbimet administrative dhe mbështetëse me 9.7%.

Funds are opening in agriculture – Applications start on Friday / Instruction: What excludes farmers – Scan-tv.com

On May 29, applications were officially opened for farmers who want to benefit from the funds made available for financing the agricultural and livestock sector. The Ministry of Agriculture and Finance have issued the relevant instruction on how to apply and the criteria that exclude farmers. According to the instruction in question, published in the Official Gazette, applications will be made online through e-albania, and in case of need they will be assisted online through Agropics specialists.

—-

Më 29 Maj happen zyrtarisht aplikimet për fermerët që duan të përfitojnë nga fondet e vëna në dispozicion për financimin e sektorit bujqësor dhe blegtoral. Ministria e Bujqësisë dhe e Financave kanë nxjerrë udhëzimin përkatës për mënyrën e aplikimit dhe kriteret që i përjashtojnë fermerët. Sipas udhëzimit në fjalë, të botuar në Fletoren Zyrtare, aplikimet do të bëhen on line përmes e-albania, dhe në rastet kur e kanë të nevojshme do të asistohen on line përmes specialistëve të Agropikave.

Why open the first beaches for hotels? Minister Klosi explains in A2 Business Week – A2news.com

A few days ago, while presenting the easing of pandemic measures starting from June 1, Prime Minister Rama said that from June 1 the beaches will be open only for hotels, while from June 10 the beaches will be open to all citizens. Invited to A2 Business Week, the Minister of Tourism, Blendi Klosi, explained this decision, saying that hotels have the opportunity to manage a controlled business in terms of Covid-19 conditions.

—-

Pak ditë më parë, teksa prezantoi lehtësimin e masave të pandemisë duke nisur nga data 1 qershor, kryeministri Rama u shpreh se nga data 1 qershor do të hapen plazhet vetëm për hotelet, ndërsa nga 10 qershori plazhet do të jenë të hapura për të gjithë qytetarët. I ftuar në A2 Business Week, ministri i Turizmit, Blendi Klosi, u shpreh sqaroi këtë vendim, duke u shprehur se hotelet kanë mundësi që të menaxhojnë një biznes të kontrolluar sa i përket kushteve të Covid-19.

French Company Wins Tender for Albanian Solar Park – Exit.al

Prime Minister Edi Rama has announced the winner of a tender to construct a 140MW photovoltaic park in southern Albania, worth EUR 100 million. French renewable energy company Voltalia will be responsible for what is expected to be the biggest solar park in the Western Balkans, covering 198 hectares. Rama said on Facebook that such a project would have been “unthinkable” several years ago but has been made possible thanks for “long work and tireless perseverance.”

—-

Kryeministri Edi Rama ka shpallur fituesin e një tenderi për ndërtimin e një parku fotovoltaik 140MW në Shqipërinë e Jugut, me vlerë 100 milion euro. Ndërmarrja franceze e energjisë së rinovueshme Voltalia do të jetë përgjegjëse për atë që pritet të jetë parku më i madh diellor në Ballkanin Perëndimor, duke mbuluar 198 hektarë. Rama tha në Facebook se një projekt i tillë do të ishte “i paimagjinueshëm” disa vjet më parë, por është bërë i mundur falënderime për “punë të gjatë dhe këmbëngulje të palodhur”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *